GREEN GRAY Red

Головна Фестивалі, події Конкурс робіт Про атестацію педагогічних працівників

Про атестацію педагогічних працівників

«Про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 21 травня 2021 року N 354»

   Для проходження атестації педагогічними працівниками і концертмейстерами у другій половині  2021 року, необхідно ознайомитись з деякими змінами  і доповненнями, внесеними наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 21 травня 2021 року N 354»

   Сама процедура підготовки та проведення атестації педагогічних працівників залишається не змінною але змінюються терміни проведення:

 - Не пізніше 10 червня керівник закладу (установи) своїм наказом затверджує список педагогічних працівників, які підлягають атестації в поточному календарному році. Із зазначеним наказом педагогічні працівники, які підлягають атестації, повинні бути ознайомлені під підпис не пізніше останнього робочого дня перед виходом у щорічну відпустку;

     Для присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії", педагогічних звань "Старший викладач", "Викладач-методист" заяви про проходження атестації та атестаційні документи, зазначені у пункті 4 цього розділу, подаються педагогічними працівниками до атестаційної комісії органу управління, Держмистецтв не пізніше 15 жовтня.

    Педагогічний працівник, який підлягає атестації та який не надав атестаційні документи у визначений цим Положенням строк (крім випадків, передбачених пунктом 7 розділу I цього Положення), вважається таким, який не пройшов атестацію на відповідність займаній посаді.

   Заява для проходження атестації та документи,передбачені пунктом 4 цього розділу, за рішенням атестаційної комісії можуть подаватися у паперовому вигляді або в електронній формі шляхом надсилання заяви та атестаційних документів (у сканованому вигляді (формат PDF), кожен документ - окремим файлом та з відповідною назвою) на визначену атестаційною комісією поштову адресу або адресу електронної пошти.(не пізніше 05 листопада).

  Заяви педагогічних працівників про проходження атестації з доданими до них атестаційними документами реєструються секретарем атестаційної комісії та зберігаються в нього до розгляду на засіданнях атестаційної комісії.

   Відмова педагогічному працівнику, який бажає пройти позачергову атестацію, в прийнятті та реєстрації його заяви про проходження атестації та атестаційних документів, а також відмова у розгляді атестаційних документів та проведенні позачергової атестації педагогічного працівника не допускаються, якщо документи подані педагогічним працівником з дотриманням вимог цього Положення.

Атестаційна комісія вивчає подані документи на предмет повноти пакета документів і відповідності вимогам законодавства та цього Положення, у разі необхідності перевіряє їх достовірність та виносить вмотивоване рішення про результати атестації педагогічних працівників:

  • атестаційна комісія закладу (установи) - не пізніше 05 листопада;
  • атестаційна комісія органу управління, Держмистецтв - не пізніше 20 листопада.

Проводиться  система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання  педагогічної діяльності педагогічного працівника але додається ще один пункт -  педагогічний працівник, який в одному закладі (установі) має педагогічне навантаження з двох і більше навчальних дисциплін, проходить атестацію з урахуванням результатів роботи та педагогічних досягнень за всіма навчальними дисциплінами, які він/вона викладає в межах однієї посади. За результатами атестації такого педагогічного працівника приймається одне рішення про відповідність посаді та вимогам до кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) з урахуванням усіх досягнень.

Необхідною умовою проходження педагогічним працівником чергової або позачергової атестації є обов'язкове підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб'єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників, в мінімальних обсягах та з періодичністю, установленими законодавством та  Положенням.

Здобуття педагогічним працівником у міжатестаційний період нового ступеня вищої освіти за спеціальністю, що відповідає змісту його педагогічної (методичної) діяльності, визнається підвищенням кваліфікації.

Вносяться зміни до підвищення кваліфікації у сумарному еквіваленті (пункт 4, абзац 6, 7, 8, 9 наказуN 354):

 Успішне проходження педагогічним працівником сертифікації зараховується як проходження ним атестації і є підставою для присвоєння йому наступної кваліфікаційної категорії або підтвердження наявної вищої категорії.

  В розділі VПоложення пункту 2 визначені критерії та результативні показники у відповідності педагогічного працівника займаній посаді, яких він досяг у між атестаційний період.

    Результативними показникамиє:

  1.  дотримання: правил внутрішнього трудового розпорядку; вимог статті 7 Закону України "Про освіту" щодо мови освітнього процесу;
  2.  наявність оформленої належним чином навчальної та/або службової (методичної) документації;
  3.  участь у методичних заходах, що проводяться у закладі (установі) та методичних об'єднаннях різного рівня (шкільні, міжшкільні, міські, обласні, всеукраїнські), діяльність яких спрямована на обмін педагогічним та/або методичним досвідом, (щороку не менш як 2 заходи);
  4.  підвищення кваліфікації з розвитку професійних компетентностей (знання навчальної дисципліни, фахових методик, технологій), або за напрямами методичної роботи (для методистів), або з інших спеціальностей / видів діяльності, пов'язаних з його роботою (мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь,  використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі (у тому числі технологій дистанційного навчання, інформаційно-комп'ютерних технологій, управління часом тощо), обсягом 120 академічних годин (сумарно), що відповідає 4 кредитам ЄКТС, з розрахунку 30 годин (1 кредит ЄКТС) на рік міжатестаційного періоду;
  5.  відсутність або наявність діяння (дії або бездіяльності), що містить ознаки булінгу (цькування) учасників освітнього процесу, з боку педагогічного працівника, яке підтверджене належними та допустимими доказами.
  6.  оцінка освітнього процесу за кожною навчальною дисципліною (предметом) здобувачами освіти, їхніми батьками або іншими законними представниками за результатами щорічного добровільного опитування у межах внутрішнього моніторингу якості освіти (застосовується для оцінювання педагогічних працівників, які ведуть викладацьку та/або концертмейстерську діяльність). 

      Критерії та обов'язкові мінімальні результативні показники роботи педагогічних працівників, які враховуються при підтвердженні, присвоєнні кваліфікаційних категорій.

   Для викладачів критеріями та результативними показниками (педагогічними досягненнями), які враховуються при підтвердженні, присвоєнні кваліфікаційних категорій за міжатестаційний період, є:

для кваліфікаційної категорії "спеціаліст":

для кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії":

для кваліфікаційної категорії "спеціаліст першої категорії":

для кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії":

  Для концертмейстерів критеріями та результативними показниками (педагогічними досягненнями), які враховуються при підтвердженні, присвоєнні кваліфікаційних категорій за міжатестаційний період, є:

для кваліфікаційної категорії "спеціаліст":

для кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії":

для кваліфікаційної категорії "спеціаліст першої категорії":

для кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії":

Умови, критерії та обов'язкові мінімальні результативні показники роботи педагогічних працівників, які враховуються при присвоєнні, підтвердженні педагогічних звань.

Педагогічне звання "Старший викладач" присвоюється, підтверджується педагогічному працівнику за наявності кваліфікаційної категорії "спеціаліст першої категорії" або "спеціаліст вищої категорії" (за відсутності вищої освіти - встановленого вищого тарифного розряду), який протягом п'ятирічного міжатестаційного періоду, що передує даті подання заяви на присвоєння/підтвердження цього звання, досягнув результатів за мінімум трьома з наступних критеріїв (на вибір педагогічного працівника):

 Педагогічне звання "Викладач-методист" присвоюється викладачу, який має вищу освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), розроблений та впроваджений власний (авторський) метод, прийом тощо, спрямований на вирішення конкретної педагогічної ситуації, за який йому попередньо підтверджено кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" та який має результативні показники за такими критеріями:

Педагогічне звання "Викладач-методист" підтверджується викладачу, який має вищу освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), підтверджену кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" та результативні показники за наступними критеріями:

 

     Лист самоаналізу складають у довільній формі із зазначенням власних педагогічних та методичних досягнень відповідно до умов та вимог, визначених розділами IV - VI Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури, за новими змінами підрахунок балів відсутній.

 Педагогічні працівники, які працюють в закладах (установах) на умовах сумісництва або погодинної оплати праці на аналогічних з основним місцем роботи посадах проходять атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій (тарифних розрядів) та педагогічних звань за основним місцем роботи. Результати такої атестації визнаються в закладі (установі) сумісництва.

Педагогічний працівник, основне місце роботи якого не пов'язане з педагогічною діяльністю або який за основним місцем роботи працює на іншій педагогічній посаді, ніж за сумісництвом, атестується на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) та педагогічного звання у закладах (установах) сумісництва в порядку, визначеному цим Положенням. Для атестації такого педагогічного працівника враховується весь час його роботи на відповідній посаді в міжатестаційний період за умови, якщо перерва в роботі на цій посаді не перевищувала трьох місяців на рік.

 

Завідувач навчально-методичного кабінету: Т.А. Сергєєва