Правила внутрішнього розпорядку

Останнє оновлення: П'ятниця, 07 грудня 2018, 13:37

студентів КЗ «МУК» ЗОР

(обговорюємо на сторінці Facebook)

1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього розпорядку для студентів КЗ «МУК» ЗОР розроблені відповідно до положень Конституції України,  Законів України, нормативних актів Міністерства освіти и науки.

1.2. Правила внутрішнього розпорядку сприяють зміцненню навчальної дисципліни, підвищенню ефективності навчального процесу. Вони спрямовані на створення обстановки, що сприяє успішному навчанню кожного студента, вихованню поваги до особистості та її прав, розвитку культури поведінки і навичок спілкування.

1.3. Правила набирають чинності з моменту їх затвердження директором і діють без обмеження строку (до внесення в них змін та до прийняття нових правил).

1.4. Студенту видаються студентський квиток і залікова книжка встановленого зразка.

1.5. Студент і КЗ «МУК» ЗОР на період навчання - партнери. Студент зобов'язується вирішувати організаційні питання, враховуючи інтереси колективу КЗ «МУК» ЗОР.

1.6. КЗ «МУК» ЗОР, зі свого боку, прагне сформувати у свідомості студента такі моральні цінності, як безкорисливість у пошуку істини, чесність і милосердя.

1.7. Головний обов'язок студента - активно освоювати знання.

1.8. Навчаючись студент зобов'язаний дотримуватися Статут КЗ «МУК» ЗОР.

1.9. Незнання правил внутрішнього розпорядку КЗ «МУК» ЗОР не звільняє від дисциплінарної відповідальності за їх порушення.

1.10. Спірні питання, пов'язані з дотриманням правил внутрішнього розпорядку, узгоджуються директором та адмiнiстрацiєю КЗ «МУК» ЗОР відповідно до наданих їм повноважень.

1.11. Правила є обов'язковими до виконання студентами  КЗ «МУК» ЗОР.

2. Організація навчального процесу.

2.1. Навчальний рік студентів денного відділення КЗ «МУК» ЗОР починається 1 вересня і закінчується 28.06 навчального року.

2.2. Навчальні заняття проводяться відповідно до розкладу.

2.3. Студенти переводяться на наступний курс за умови повного виконання вимог навчального плану, складання заліків та інших форм підсумкової атестації з навчальних дисциплін даного курсу.

2.4. Студенти  КЗ «МУК» ЗОР  зобов'язані відвідувати всі види навчальних занять, що передбачені навчальним планом спеціальності (напрямку) та внесені до розкладу занять. Облік відвідування студентів ведуть викладачі в журналі навчальних занять. Відмітки про причину відсутності (поважної або неповажної) проставляються у спеціально відведеній графі журналу відвідування куратором.

2.5. Студентам, які виконали всі вимоги навчального плану і програм та склали іспити підсумкової державної атестації присвоюється кваліфікація відповідно до отриманої спеціальності, видається атестат про повну загальну середню освіту та диплом державного зразка.

3. Студенти мають право на:

4. Обов'язки осіб, які навчаються у КЗ «МУК» ЗОР

Студенти, що навчаються в КЗ «МУК» ЗОР, зобов'язані:

За невиконання обов'язків і порушення правил внутрішнього розпорядку студком КЗ «МУК» ЗОРможе накласти дисциплінарне стягнення на студента або підготувати подання на відрахування  його з навчального закладу.

5. У приміщенні КЗ «МУК» ЗОР забороняється:

6. Дисциплінарні стягнення та заохочення.

6.1. Дисциплінарне стягнення застосовується адміністрацією безпосередньо після провини, але не пізніше одного місяця з моменту її виявлення. Види дисциплінарних стягнень:

6.2. При накладанні дисциплінарного стягнення повинна враховуватися важкість провини, обтяжливі обставини, попередня поведінка студента. За провину може застосовуватися лише одне дисциплінарне стягнення.

6.3. До застосування дисциплінарного стягнення винний подає пояснення у письмовій формі. Відмова або ухилення студента від подачі пояснень не є підставою для звільнення його від дисциплінарного покарання. У цьому випадку складається відповідний акт.

6.4. Розпорядчий документ про застосування стягнення із зазначенням причин надається для ознайомлення студенту під розпис.

6.5. Дисциплінарне стягнення може бути анульованим через закінчення терміну накладення стягнення, якщо за вказаний період студент проявив себе позитивно і не мав інших зауважень і стягнень. Зняття стягнення оформляється розпорядчим актом директора на підставі письмового клопотання від куратора і старости групи, в якій навчається студент.

6.6. За особливі успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній та громадській роботі КЗ «МУК» ЗОР застосовуються такі форми заохочення студента:

6.7. Заохочення оформляється розпорядчим актом за підписом директора КЗ «МУК» ЗОР, з ними ознайомлюється студентський та викладацький колектив; заноситься до особової справи студента.