Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

Правила внутрішнього розпорядку

у гуртожитку КЗ «МУК» ЗОР

 (далі Правила)  розроблено на підставі:

(обговорюємо на сторінці в Facebook)

1. Конституції України;

2. Житлового кодексу УРСР;

3. Цивільного кодексу України;

4. Закону України «Про вищу освіту» та інших законодавчих актів;

5. Типового положення про гуртожиток Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України;

6.  Типових Правил внутрішнього розпорядку у студентському гуртожитку, затвердженого Міністерством освіти і науки України;

7. Статуту КЗ «МУК» ЗОР;

8. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність та інших нормативно-правових документів.

Загальні положення

1.1. Правила вводяться з метою ефективного використання житлових площ, забезпечення високого рівня культури проживання у гуртожитку КЗ «МУК» ЗОР.

1.2. Правила є нормативним документом, що регламентує організацію та проведення поселення, проживання, внутрішній розпорядок у  гуртожитку, права та обов'язки мешканців гуртожитку, порядок заохочень та стягнень;

1.3. Поселення здійснюється за погодженням з профспілковим комітетом студентів, та згідно наказу адміністрації КЗ «МУК» ЗОР . При поселенні укладається Договір на проживання.

1.4.  Гуртожиток КЗ «МУК» ЗОР призначається для поселення іногородніх студентів, а при наявності вільних місць студентів заочної форми навчання, іногородніх абітурієнтів на період складання іспитів в КЗ «МУК» ЗОР (далі – мешканці гуртожитків).

1.5.  Особа, яка поселяється до гуртожитку, зобов'язана особисто пред'явити паспорт паспортистові гуртожитку, здати завідуючому гуртожитком (коменданту) ордер на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, але не менш, ніж на семестр вперед (6 місяців). Вона має пройти інструктаж з техніки пожежної безпеки, з експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, вивчити правила внутрішнього розпорядку, у тому числі порядок виселення з гуртожитку. Інструктаж здійснюється завідуючим гуртожитком (комендантом) і підтверджується особистим підписом мешканця в спеціальному журналі.

1.6. Права і обов'язки співробітників гуртожиткуКЗ «МУК» ЗОРвизначаються посадовими інструкціями, затвердженими Директором училища.

1.7. З кожним студентом підписується Договірна проживання, у якомупередбачається виконання Правил внутрішнього розпорядку для всіх категорій осіб, які навчаються а також збереження матеріальних цінностей та відшкодування нанесених збитків;

1.7. Гуртожитки мають бути забезпечені необхіднимижитлово-побутовимиумовамидля проживання, одержання дозволу санітарно-епідеміологічної станції, а також реєстрації гуртожитку у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.8. Право розпорядження житловою площею гуртожитків належить директору КЗ «МУК» ЗОР спільно з профспілковим комітетом студентів.

1.9. Розміщення мешканців у гуртожитках проводиться відповідно до наказу Директора на поселення у гуртожиток та Положення «Про гуртожиток КЗ «МУК» ЗОР» із дотриманням санітарних норм та вимог.

1.10. Право на проживання у гуртожитку студентам, надається тільки на час навчання.

1.11. Особи, що мешкають у гуртожитках, мешкають на умовах самообслуговування.

1.12. Вселення мешканців у гуртожитки  здійснюється на основі списків підготованих керівництвом КЗ «МУК» ЗОР, погоджених з ПЦК, та органом студентського самоврядування.

1.13. Особа, якій надається місце у гуртожитку, зобов’язана особисто пред’явити коменданту гуртожитку наступні документи:

- паспорт;

- студентський квиток (окрім студентів 1 курсу);

- військовий білет, приписне посвідчення;

- довідку про проходження медичного огляду;

- довідку про проходження санобробки;

- корінець приходного касового ордеру, квитанцію про сплату за проживання у гуртожитку не менше як за 6 місяців вперед;

- 3 фотокартки 3 на 4 для перепустки, особистої картки і форми А.

1.14. Мешканець гуртожитку повинен пройти інструктаж з техніки безпеки, експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури,  і газового обладнання, ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку й ознайомитися із встановленим порядком користування особистими електропобутовими приладами, порядком виселення з гуртожитку. Інструктаж проводиться __________________________________________.

1.15. Документи на прописку тих, хто вселяється в гуртожиток, подаються комендантом гуртожитку або паспортистом у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Оплата прописки проводиться за рахунок особи, яка прописується у гуртожитку.

1.16. Кількість осіб, які проживають у гуртожитку та у кожній кімнаті гуртожитку встановлюється санітарним паспортом гуртожитку на основі відповідних вимог до санітарних норм спільного проживання.

1.17. Переселення мешканців гуртожитку до іншої кімнати проводиться на підставі наказу. Самовільне переселення суворо забороняється.

1.18. Мешканці гуртожитку у разі необхідності можуть бути тимчасово переселені в іншу кімнату.

1.19. Абітурієнти, які не пройшли за конкурсом або отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах звільняють місце в гуртожитку протягом доби після оголошення результатів. Абітурієнти, що подали апеляцію – в триденний термін після оголошення апеляційною комісією правильності оцінки.

1.20. При відрахуванні з начального закладу, а також при його закінченні, мешканці звільняють гуртожиток протягом двох днів  від дня виходу відповідного наказу. У випадках, коли з поважних причин, у разі виникнення надзвичайних обставин, мешканець не може покинути гуртожиток у зазначений строк, спільним рішенням Директора і профспілкового комітету студентів цей термін може бути продовжений.

1.21. Мешканці вносять оплату за проживання у встановленому порядку за весь термін проживання, включаючи канікули. Оплата вноситься на 6 місяців вперед.

1.22. Винос речей і майна належногоКЗ «МУК» ЗОР  із гуртожитку не дозволяється.

1.23. Мешканці гуртожитку зобов’язані у разі проведення перевірок санітарного стану, протипожежної безпеки тощо, які проводяться адміністрацією КЗ «МУК» ЗОР, профспілковим комітетом студентів, представниками студентської ради гуртожитку на чолі з головою студентської ради, відчиняти кімнати для огляду.

1.24. Виселення мешканців із гуртожитку здійснюється відповідно до чинного законодавства України. У випадку припинення терміну проживання мешканця, він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовує заподіяні збитки, плата за проживання, внесена мешканцем, не повертається. У разі заподіяння збитків меблям, білизні, інвентарю, обладнанню кімнати та місць загального користування та інше, відшкодування проводиться в індивідуальному порядку або за рахунок коштів осіб, що нанесли ці збитки, що рівномірно розподіляються між ними.

1.25. Особи, які самовільно заселилися у гуртожиток, виселяються в адміністративному порядку без надання їм іншого житлового приміщення.

 

ІІ Умови проживання

2.1. У кожній кімнаті гуртожитку з числа її мешканців обирається відповідальний за кімнату, на кожному поверсі обирається староста поверху. Перший екземпляр опису майна і речей загального користування в кімнаті, підписаний старостою кімнати, зберігається у коменданта гуртожитку, а другий – знаходиться в кімнаті. Майно для особистого користування, а також речі загального користування видаються мешканцям під їх особисту відповідальність.

2.2. Мешканці гуртожитку при поселенні повинні отримати перепустку, що дає право входу до гуртожитку.

2.3. Культурно-масові заходи в гуртожитку здійснюються із погодженням із завідувачем гуртожитку, органами студентського самоврядування гуртожитку чи профспілковим комітетом студентів. Культурно-масові заходи мають закінчуватися до 22:00. З 22:00 до 7:00 у гуртожитку повинна зберігатися тиша.

2.4. Усі мешканці гуртожитків долучаються до робіт по самообслуговуванню та підтримці порядку і чистоти у своїх житлових та робочих кімнатах, місць загального користування тощо.

ІІІ Права і обов’язки мешканців гуртожитків

3.1. Мешканці гуртожитків мають право:

3.1.1. Користуватися приміщеннями учбового, побутового, навчального, культурного призначення гуртожитку, обладнанням і майном гуртожитку, комунально-побутовими послугами.

3.1.2. Обирати органи студентського самоврядування гуртожитку та бути обраними до них.

3.1.3. Через органи студентського самоврядування гуртожитків брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово-побутових мов, організації виховної роботи і дозвілля, обладнання і оформлення житлових кімнат і приміщень гуртожитку, роботи обслуговуючого персоналу та інше.

3.1.4. Звертатися до керівництва навчального закладу з пропозиціями щодо поліпшення житлово-побутових умов та роботи обслуговуючого персоналу.

3.1.5. Звертатися до профспілкового комітету студентів та органів студентського самоврядування зі скаргами та пропозиціями, щодо поліпшення умов проживання та вирішення спірних питань між мешканцями та адміністрацією гуртожитку та інше.

3.1.6. У випадках передбачених законодавством мають право на першочергове заселення до гуртожитку, на пільгову оплату за проживання, на звілення від сплати на проживання, окрім додаткових послуг, які сплачуються окремо.

3.2. Мешканці гуртожитку зобов’язані:

3.2.1. Знати і дотримуватися правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках.

3.2.2.  Підтримувати чистоту і порядок у житлових кімнатах та місцях загального користування гуртожитку, брати участь в усіх видах робіт з самообслуговування, щоденно підтримувати порядок та нормальний санітарний стан у власних житлових кімнатах та місцях загального користування.

3.2.3. Дбайливо ставитися до майна та приміщення гуртожитку.

3.2.4. Економно використовувати електроенергію, холодну та гарячу воду у гуртожитку, оскільки використання комунальних послуг визначається за лічильниками та розраховується у відповідності до їх використання.

3.2.5. Своєчасно вносити плату за проживання у гуртожитку та всі додаткові послуги у встановлених наказом Директора розмірах та строках, відповідно до підписаних із мешканцями гуртожитку Договорів.

3.2.6. Особисті речі, що не потребують щоденного використання, здавати до камери схову. За речі, які не передані на зберігання адміністрація відповідальності не несе.

3.2.7. Виходячи з кімнати, блоку, поверху, місць загального користування, мешканці повинні вимкнути світло,  воду, електричні прилади, зачинити вікна.

3.2.8. Здати до адміністрації гуртожитку один екземпляр ключів від кімнати, у якій мешкає, на випадок аварії, пожежі, інших надзвичайних ситуацій.

3.2.9. Своєчасно надавати заявки на ремонт сантехнічного, електричного обладнання, меблів тощо.

3.2.10. Виконувати усі вимоги та доручення адміністрації гуртожитку та студентського самоврядування гуртожитку, що відповідають нормативним документам.

3.2.11. Підтримувати чистоту та порядок у кімнатах та місцях загального користування.

3.2.13. Відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки гуртожитку у відповідності до встановленого законодавства.

3.2.14. Про всі надзвичайні ситуації у гуртожитку негайно повідомляти коменданта, представників органів студентського самоврядування гуртожитку, дирекцію КЗ «МУК» ЗОР.

3.2.15. Дотримуватися правил техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних норм, правил спільного проживання  у гуртожитку, правил внутрішнього розпорядку, не встановлювати без дозволу адміністрації додаткових електроприладів, радіоапаратури (що потребують реєстрації ).

3.2.16. При виїзді з гуртожитку більш ніж на тиждень, виїзді на канікули, практику, стажування тощо, за два дні до вибуття повідомити про це старосту поверху, письмово попередити коменданта (вказати адресу вибуття), одержане майно і ключі від кімнати здати коменданту, а особисті речі – до камери схову.

3.2.17. При відрахуванні з КЗ «МУК» ЗОР або достроковому позбавленні права мешкати у гуртожитку мешканець повинен виїхати із гуртожитку у дводенний строк.

3.2.18. Допускати у кімнату обслуговуючий персонал, робітників для ремонту приміщень, ліквідації комунальних аварій тощо.

3.2.19. При закінченні терміну дії угоди на проживання або при достроковому виселенні мешканець зобов’язаний здати приміщення, меблі, обладнання, інвентар згідно переліку коменданту гуртожитку, постільну білизну – завідуючій господарством (кастелянші) гуртожитку, у належному стані.

3.2.20. Відповідальний за кімнату та староста поверху зобов’язані стежити за бережливим ставленням мешканців кімнати та поверху до предметів загального користування, розміщених у кімнатах, дотриманням санітарних норм та правил, правил внутрішнього розпорядку підтримці у належному стані та чистоті місць загального користування.

3.3. Мешканцям гуртожитку забороняється:

3.3.1. Самовільно переселяти з однієї кімнати до іншої.

3.3.2. Знаходитися у гуртожитку у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, вживати алкогольні напої, наркотичні, токсичні засоби.

3.3.3. Палити у гуртожитку. Паління дозволене лише у спеціально відведених для цього місцях.

3.3.4. Переробляти та переносити інвентар, меблі з однієї кімнати до іншої, виставляти їх у місцях загального користування чи виносити їх із місць загального користування.

3.3.5. Прати білизну, чистити одяг і взуття у житлових кімнатах.

3.3.6. Розміщувати у невстановлених місцях об’яви, афіші, постери, наклейки тощо.

3.3.7. Самовільно змінювати дверний замок.

3.3.8. Здійснювати переробку і ремонт електроустаткування, проводки, вмикати електроприлади та лампи великої потужності, утримувати незареєстровані у коменданта додаткові електроприлади та джерела живлення у житлових кімнатах.

3.3.9. Використовувати електронагрівальні прилади, примуси, газобалонні плити, обігрівачі, та ніші заборонені прилади у житлових кімнатах.

3.3.10. Тримати у кімнатах та коридорах великі речі (велосипеди, дорожні сумки тощо).

3.3.11Виливати воду з вікон.

3.3.12. Мити посуд в умивальниках санвузлів блоку чи поверху, забруднювати чи забивати раковини різним сміттям і залишками їжі.

3.3.13. Митися у умивальниках санвузлів блоку чи поверху, окрім безпосередньо процедури умивання.

3.3.14. Зберігати у гуртожитку горючі, токсичні та вибухонебезпечні речовини.

3.3.15. Порушувати тишу у гуртожитку з 22:00 до 7:00.

3.3.16. Тримати і кімнатах тварин, птахів тощо.

3.3.17. Організовувати у гуртожитку культурно-масові заходи без отримання дозволу адміністрації на це.

3.3.18. Грати у азартні ігри.

3.3.19. Викидати сміття чи інші речі з вікон.

3.3.20. Самостійно виходити на дахи приміщення, горища, водостічні труби тощо.

3.3.21. Порушувати норми спільного проживання, санітарні норми, норми  техніки безпеки та діючого законодавства.

 

ІV Паспортно-перепускний режим

4.1. Поселення студентів та інших осіб у гуртожиток здійснюється дирекцієюКЗ «МУК» ЗОР  та оформлюється комендантом гуртожитку.

4.2. Надання кімнати для проживання стороннім особам є грубим порушенням паспортного режиму. Відповідальність за вказані порушення несуть мешканці цієї кімнати.

4.3. Мешканцям гуртожитку видається перепустка встановленого зразку. При вході в гуртожиток мешканець зобов’язаний пред’явити перепустку у розгорнутому вигляді черговому по гуртожитку чи охоронцю. Особи, які відмовляються пред’являти перепустку, є порушниками паспортно-перепускного режиму і мають бути не допущені на територію гуртожитку. Якщо особа, що відмовлялася пред’являти перепустку, дійсно є мешканцем гуртожитку, черговим або охоронцем складається відповідний рапорт про порушення паспортно-пропускного режиму та надається до дерекції для подальшого розгляду та прийняття відповідних мір до порушника. Передача перепустки стороннім особам категорично забороняється. Чергові по гуртожитку або охорона, які пропустили особу без перепустки на територію гуртожитку, несуть за це особисту відповідальність.

4.4. Завідувач гуртожитку і голова студентської ради гуртожитку зобов’язані регулярно проводити контроль паспортного режиму.

4.5. За порушення паспортно-перепускного режиму на порушника накладається стягнення (догана із занесенням у особисту справу). У разі повторного порушення комісією у справах гуртожитків може розглядатися питання виселення мешканця із гуртожитку.

 

VСанітарно-гігієнічний режим

5.1. Мешканці гуртожитку обов’язані щоденно прибирати житлові кімнати, в яких вони мешкають.

5.2. Вологе прибирання у житлових приміщеннях проводиться не рідше одного разу на тиждень. Під час прибирання приміщення обов’язково провітрюються.

5.3. Заміна білизни проводиться відповідно до санітарних норм.

5.4. У випадку захворювання мешканців гуртожитку вони негайно переводяться у лікарню.

5.5. Мешканці гуртожитку повинні дотримуватися санітарно-гігієнічних норм, правил особистої гігієни, підтримувати у належному санітарному стані житлові кімнати та місця загального користування, виконувати поради та вказівки закріпленого за гуртожитком медичного працівника.

 

VІ Самообслуговування у гуртожитках

6.1. Мешканці гуртожитку самостійно підтримують чистоту і порядок, належний санітарний стан у житлових кімнатах та місцях загального користування, здійснюють благоустрій гуртожитку у разі необхідності.

 

VІІ Студентське самоврядування гуртожитку

7.1. Студентське самоврядування гуртожитку є невід’ємною частиною громадського самоврядування КЗ «МУК» ЗОР, що забезпечує право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні гуртожитком.

7.2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, статутом КЗ «МУК» ЗОР.

 

VІІІ Заохочення і стягнення

8.1. За активну участь у заходах і роботах щодо покращення житлово-побутових умов проживання у гуртожитку, участь у студентському самоврядуванні гуртожитків мешканці гуртожитків заохочуються:

- почесними грамотами, дипломами, відзнаками тощо,

- оголошенням подяки,

- першочерговим поселенням до гуртожитку.

8.2. За порушення правил внутрішнього розпорядку у гуртожитку на мешканців накладаються стягнення:

- зауваження (за порушення Правил внутрішнього розпорядку, за утримання кімнати в неналежному стані, за порушення порядку в місцях загального користування, не дотримання чистоти та санітарних норм, порушення тиші з 22:00 до 7:00 тощо),

- догана (за порушення Правил внутрішнього розпорядку, утримання кімнати в неналежному стані, за порушення порядку в місцях загального користування, не дотримання чистоти та санітарних норм, паління у невідведених для цього місцях, перебування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, розпиття спиртних напоїв, порушення тиші з 22:00 до 7:00 тощо),

- догана із занесенням у остисту справу (за порушення Правил внутрішнього розпорядку, за систематичне утримання кімнати в неналежному стані, порушення порядку в місцях загального користування, не дотримання чистоти та санітарних норм, паління у невідведених для цього місцях, розпивання спиртних напоїв, перебування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, систематичне порушення тиші з 22:00 до 7:00 тощо),

- відмова у поселенні у гуртожиток на новий навчальний рік (за порушення Правил внутрішнього розпорядку, за самовільне переселення в іншу кімнату чи поселенні у кімнату сторонніх осіб, здійснення хуліганських та протиправних дій у відповідності до законодавства України),

- виселення з гуртожитку (у разі грубого порушення Правил внутрішнього розпорядку, у відповідності до чинного законодавства).

8.3. Заохочення та стягнення мешканцям гуртожитку виносяться Директором КЗ «МУК» ЗОР за погодженням із органами студентського самоврядування, головами ПЦК. Стягнення може накладатися за поданням чи рапортом Завідувача гуртожитком, представників органів студентського самоврядування гуртожитку, чергових гуртожитку, профспілкового комітету студентів.

8.4. Особи, які винні у псуванні майна та інвентарю гуртожитку, завдані шкоди приміщенню гуртожитку зобов’язані у 10-денний термін повністю відшкодувати збитки у встановленому законом порядку.