Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

Договір про надання освітніх послуг

ДОГОВІР
про надання освітніх послуг

Положення викладені нижче по тексту, є публічною офертою. Згідно із нормами ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх.

У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація у гул формі  https://forms.gle/9xs1c1SftoApyByGA є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту.

Комунальний заклад «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради, в особі директора Черкес Людмили Олександрівни яка діє на підставі статуту, (далі — заклад), з однієї

сторони, вступник (далі — вступник) та/або законний представник* (далі — законний представник), з іншої сторони (далі — сторони), уклали  договір про нижченаведене.

Загальні питання

1. Предметом договору є надання освітніх послуг.

2. Заклад бере на себе зобов’язання:

зарахувати вступника на навчання на перший курс після виконання вимог умов прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, правил прийому та укладення договору для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра;

забезпечити створення належних умов для дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства.

3. Освітньо-професійна програма є акредитованою.

4. Обсяг освітньо-професійної програми — 240 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.

5. Після зарахування до закладу вступник отримує статус здобувача фахової передвищої освіти (далі — здобувач).

Обов’язки та права сторін

6. Заклад зобов’язаний:

1) створити умови для ознайомлення вступника та законного представника з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію, правилами прийому, відомостями про обсяг прийому за кожною освітньо-професійною програмою, спеціальністю, кількістю місць, виділених для вступу на пільгових умовах;

2) здійснювати навчання здобувача на рівні стандартів фахової передвищої освіти відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та інших вимог законодавства;

3) оприлюднювати на офіційному веб-сайті закладу, інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань та необхідність дотримання здобувачем вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

4) видати здобувачу диплом фахового молодшого бакалавра за умови виконання ним освітньо-професійної програми в обсязі, необхідному для здобуття освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти.

7. Заклад має право:

1) вимагати від здобувача виконання освітньо-професійної програми;

2) прийняти рішення про викладання однієї або кількох дисциплін двома чи більше мовами — державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу, забезпечуючи при цьому здатність здобувачів фахової передвищої освіти продемонструвати результати навчання відповідної дисципліни державною мовою;

3) встановлювати форми організації освітнього процесу та види навчальних занять;

4) надавати здобувачу додаткові освітні послуги та інші послуги відповідно до законодавства на підставі окремих договорів.

8. Здобувач зобов’язаний:

1) дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, правил внутрішнього розпорядку та кодексу академічної доброчесності закладу;

2) виконувати вимоги освітньо-професійної програми, індивідуальний навчальний план та досягати визначених освітньо-професійною програмою результатів навчання;

3) виконувати вимоги щодо охорони праці, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

4) дбайливо ставитися до майна закладу;

5) у разі зміни персональних даних інформувати про це заклад.

9. Здобувач має права, визначені законом та установчими документами закладу.

10. Законний представник або здобувач, який є повнолітньою особою, у разі нанесення збитків закладу відшкодовує їх у повному обсязі.

11. Законний представник має право вимагати:

1) навчання здобувача на рівні стандартів фахової передвищої освіти та відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;

2) забезпечення дотримання своїх прав, а також прав здобувача;

3) оприлюднення на офіційному веб-сайті закладу, інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформації про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань та необхідність дотримання здобувачем вимог законодавства, установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу.

Фінансування навчання

12. Фінансування навчання здійснюється за рахунок регіонального замовлення.

Відповідальність сторін

13. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених договором, сторони несуть відповідальність відповідно до закону.

14. Здобувач може бути відрахований із закладу з підстав, визначених статтею 44 Закону України “Про фахову передвищу освіту”, в тому числі за порушення умов договору.

15. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за договором, якщо порушення стали наслідком непереборних обставин. При цьому строк дії договору може бути продовжено на час дії таких обставин та їх наслідків.

Строк дії договору, порядок внесення змін,
умови припинення та інші умови

16. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами / заповнення гул форми, що за домовленість сторін прирівнюється до підписання договору, діє протягом усього періоду навчання або до дня повного виконання сторонами зобов’язань за договором.

17. Зміни до договору вносяться за згодою сторін шляхом підписання додатків, які є його невід’ємною частиною.

18. Договір припиняється (розривається):

1) у разі завершення виконанням сторонами своїх зобов’язань;

2) за згодою сторін;

3) у разі неможливості виконання сторонами своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до договору;

4) у разі ліквідації закладу, якщо не визначений правонаступник;

5) у разі відрахування здобувача;

6) за рішенням суду в разі порушення або невиконання однією із сторін умов договору.

19. Дія договору зупиняється у разі надання здобувачу академічної відпустки згідно із законодавством на весь строк такої відпустки. Допуск до навчання здобувача після завершення строку академічної відпустки здійснюється згідно з наказом закладу, який видається на підставі заяви здобувача.

20. Договір складений українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких надається вступнику (законному представнику), а другий зберігається у закладі.

Реквізити сторін

21. Відомості про заклад:

Відомості про Заклад:

  • повне найменування - Комунальний заклад «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради
  • місце знаходження – Україна, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 7.
  • ідентифікаційний код юридичної особи - 02214633
  • засоби зв’язку: електронна пошта -  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  • прізвище, ім’я та по батькові керівника Закладу директор Черкес Людмила Олександрівна

* Законний представник є стороною договору в разі, коли вступник є неповнолітньою особою, та в інших випадках, визначених законодавством. У разі коли вступник є повнолітньою особою, права та обов’язки законного представника є правами та обов’язками вступника.

_____________________