Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

Положення про проведення та оцінювання відкритих занять

polojen26-10

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Положення про проведення та оцінювання відкритих занять педагогічних працівників у Комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради (далі – Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», від 05.09.2017 р. № 2145-УІІІ, Закону України від 06.06.2019 р. № 2745-VII «Про фахову передвищу освіту» (зі змінами та доповненнями); Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area; Положення про організацію освітнього процесу в Комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради (далі – Коледж або КЗ «МФК КіМ» ЗОР) (зі змінами), затвердженим наказом по коледжу № 137-осн. від 29.08.2023 р.; інших нормативно-правових актів чинного законодавства України, які регулюють освітній процес у КЗ «МФК КіМ» ЗОР; є складовою забезпечення якості фахової передвищої освіти й Системи управління якістю освіти Коледжу та регламентує порядок організації відкритих занять педагогічних працівників в Коледжі, їх планування, підготовку, проведення та оцінювання.

1.2. Відкрите заняття – це одна зі складових методичної роботи педагогічного працівника.

1.3. Відкрите заняття – форма управлінського контролю, метою якого є виявлення професійного рівня, педагогічної майстерності, кваліфікації педагогічного працівника для подальшого їх удосконалення та підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти.

ІІ. ФУНКЦІЇ ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

 2.1. Інформаційна – встановлення професійного рівня, педагогічної майстерності та кваліфікації педагогічного працівника, рівня отриманих здобувачами освіти знань, умінь та навичок.

2.2. Діагностуюча – виявлення основних методів і прийомів, що застосовуються педагогічним працівником, їх відповідність цілям заняття, з урахуванням специфіки освітньої програми; встановлення причин допущення помилок здобувачами освіти.

2.3. Мотивуюча – стимулювання подальшого вдосконалення професіоналізму педагогічного працівника та навчальної діяльності здобувачів освіти.

2.4. Навчальна – поширення передового досвіду, виявлення необхідності та шляхів зростання професійного рівня, педагогічної майстерності, кваліфікації педагогічного працівника.

ІІІ. ВИДИ Й ТИПИ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ

 3.1. Відкриті заняття у КЗ «МФК КіМ» ЗОР можуть проводитися як лекції, лабораторні, практичні (семінарські) заняття. Залежно від мети та завдань проводяться відкриті заняття за такими типами:

3.1.1. Пробне – проводиться кандидатом на посаду педагогічного працівника для підтвердження його професійної придатності. Особливість такого заняття – особа, яка його проводить, може не мати досвіду педагогічного працівника. Головний критерій – демонстрація професійного рівня, педагогічної майстерності.

Особи, які мають бути присутніми на відкритому занятті:

 • заступник директора з навчальної роботи;
 • завідувач кабінету навчально-методичного;
 • голова циклової комісії;
 • педагогічні працівники відповідної циклової комісії.

3.1.2. Планове – проводиться відповідно до умов контракту, при поданні документів щодо присвоєння педагогічного звання, атестації педагогічного працівника, індивідуального плану роботи педагогічного працівника та затвердженого Плану проведення відкритих занять педагогічними працівниками КЗ «МФК КіМ» ЗОР (наказ про організацію навчально-методичної роботи в навчальному році).

На такому занятті мають бути присутні:

 • завідувач кабінету навчально-методичного;
 • голова циклової комісії;
 • педагогічні працівники відповідної циклової комісії.

3.1.3. Показове – проводиться педагогічними працівниками зі значним досвідом навчальної, методичної, педагогічної та організаційної діяльності (викладачі-методисти, спеціалісти вищої категорії) з метою демонстрації новітніх методик викладання, використання сучасних освітніх технологій, в першу чергу, для:

 • педагогічних працівників, які нещодавно розпочали свою діяльність;
 • колег з інших навчальних закладів міста та області тощо.

На такому занятті мають бути присутні:

 • заступник директора з навчальної роботи;
 • завідувач кабінету навчально-методичного;
 • завідувач відділення навчальної частини;
 • голова циклової комісії;
 • педагогічні працівники відповідної циклової комісії.

3.1.4. Конкурсне – проводиться педагогічним працівником циклової комісії, який проходить конкурсний відбір на заміщення вакантної посади.

На такому занятті мають бути присутні:

 • заступник директора з навчальної роботи;
 • завідувач кабінету навчально-методичного;
 • голова циклової комісії, педагогічні працівники відповідної циклової комісії.

3.1.5. До відкритих занять планового, показового та конкурсного типів викладачі готують:

 • методичні розробки, які розглядаються й затверджуються на засіданнях циклових комісій за місяць до проведення самого відкритого заняття;
 • належний пакет навчально-методичних матеріалів для ефективного проведення заняття.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

 4.1. Відкриті заняття у Коледжі проводяться відповідно до Плану проведення відкритих занять педагогічними працівниками КЗ «МФК КіМ» ЗОР (план є складовою частиною наказу про організацію навчально-методичної роботи в навчальному році), сформованого завідувачем кабінету навчально-методичного за поданням циклових комісій на поточний навчальний рік, за графіками, затвердженими на засіданнях циклових комісій КЗ «МФК КіМ» ЗОР (форма графіку проведення відкритих занять наведена у додатку 1).

4.2. Затверджений заступником директора з навчальної роботи План проведення відкритих занять педагогічними працівниками КЗ «МФК КіМ» ЗОР розміщується у відповідній рубриці на офіційному вебсайті Коледжу.

4.3. У графіку проведення відкритих занять вказуються всі їх типи. При складанні графіка необхідно враховувати терміни дії контрактів та атестації педагогічних працівників, їх побажання щодо виду, типу, теми та дати проведення відкритого заняття.

4.4. Відповідальність за своєчасне виконання графіка проведення відкритих занять та інформацію про них (анонс проведення, відгуки) несуть голови циклових комісій КЗ «МФК КіМ» ЗОР.

Оприлюднення інформації про проведення відкритого заняття здійснюється шляхом запису до місячного та тижневого плану роботи Коледжу.

4.5. Педагогічний працівник, який не зміг провести відкрите заняття з поважної причини, змінює термін його проведення за погодженням із завідувачем кабінету навчально-методичного.

4.6. Після проведення відкритого заняття, на засіданні відповідної циклової комісії відбувається обговорення, оцінювання його результатів, підводяться підсумки та вносяться пропозиції щодо вдосконалення професійного, методичного та організаційного рівнів проведення заняття; робиться висновок відповідно до мети/типу заняття. Результати контролю якості проведення заняття відображаються рецензентами з-поміж присутніх у Журналі взаємних і контрольних відвідувань занять педагогічних працівників циклової комісії (Пам’ятку рецензенту відкритого заняття наведено у додатку 2).

V. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

 5.1. Завідувач кабінету навчально-методичного КЗ «МФК КіМ» ЗОР здійснює моніторинг виконання Плану проведення відкритих занять педагогічними працівниками.

5.2. За результатами проведення відкритого заняття може бути прийняте рішення щодо:

 • присвоєння педагогічного звання;
 • присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії під час атестації;
 • рекомендації на заміщення вакантної/іншої посади;
 • заохочення педагогічного працівника;
 • позбавлення права ведення занять тощо.

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 6.1. Дане Положення набуває чинності з моменту підписання директором Коледжу наказу про введення його в дію.

6.2. Доповнення до Положення та пропозиції для його вдосконалення розглядають на засіданнях циклових комісій та Педагогічної ради, обговорюють на засіданні методичної ради Коледжу.

6.3. Доповнення та зміни до даного Положення вносяться відповідним наказом директора Коледжу.

 

Додаток 1

 ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ

педагогічними працівниками

циклової комісії______________________________

на 202__/ 202__ навчальний рік

 № з/п  ПІБ педагогічного працівника  Дата (місяць) проведення  Вид (лекція, лабораторне, практичне/ семінарське заняття) та тема заняття Тип (пробне, планове, показове, конкурсне) заняття  Ауд., пара 
 1 2 3
           
           
           

 

Голова циклової комісії    ________________                 Підпиc ____________

«_____»__________202__р.

                     Дата

 

Додаток 2

 ПАМ’ЯТКА РЕЦЕНЗЕНТУ ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

Аналізуючи відкрите заняття рекомендується зазначити:

1. Інформацію про:

 • дату проведення; курс, групу, спеціальність здобувачів освіти, для яких проводилося заняття;
 • ПІБ, кваліфікаційну категорію, педагогічне звання, посаду педагогічного працівника, який проводив заняття;
 • назву освітньої компоненти; вид (лекція, практичне/семінарське, лабораторне), тему та мету заняття;
 • номер і дату протоколу засідання циклової комісії, де розглядали відкрите заняття;
 • дата, підпис рецензента.

2. Якість викладання:

 • професійний рівень, кваліфікація педагогічного працівника (у т. ч. володіння змістом програми освітньої компоненти);
 • педагогічну майстерність педагогічного працівника:
 • володіння методикою викладання (дотримання структури проведення заняття);
 • застосування традиційних/інноваційних методів навчання (оглядова, тематична, проблемна лекція, лекція-консультація, лекція-конференція, бінарна, дуальна, лекція із заздалегідь запланованими помилками, тренінг, презентація, дискусія, комунікативний метод, імітація, симуляція, модерація, моделювання ситуацій, «мозкова атака», тренажерні завдання, метод кейс-стаді, робота в малих групах тощо);
 • застосування форм контролю (тестування, усне, письмове опитування, перевірка підготовленого есе, дайджесту, огляду, звіту, конспекту, презентації, курсової, розрахунково-графічної роботи, проєкту, вправи, задачі, ситуаційного завдання тощо);
 • використання сучасних комп’ютерних технологій, візуального супроводження (роздатковий/наочно-ілюстративний матеріал, опорний конспект лекцій тощо);
 • прагнення викликати у здобувачів освіти інтерес до освітньої компоненти; взаємозв’язок з аудиторією; підготовленість здобувачів освіти та ступінь їх активності; доступність, чіткість викладення матеріалу; сприяння розвитку загальних та професійних компетентностей здобувачів освіти; рівень володіння мовою.
 • особистісні якості педагогічного працівника:
  • – сумлінне ставлення до роботи; дотримання вимог діючих положень організації освітнього процесу;
  • – вимогливість;
  • – тактовність;
  • – поважне ставлення до здобувачів освіти;
  • – об'єктивність в оцінці знань здобувачів освіти; наявність почуття гумору тощо.

3. Відповідність/невідповідність навчального заняття вимогам, що висуваються п. 4 ст. 58 Закону України «Про вищу освіту».

4. Загальний висновок: досягнення / не досягнення мети відповідність/невідповідність навчального заняття вимогам, що висуваються п.1 ст. 58 Закону України «Про вищу освіту».