Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

Положення про порядок визнання результатів навчання

tryzub1

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ»
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(КЗ «МФК КіМ» ЗОР)

Код ЄДРПОУ 02214633

Н А К А З

24 жовтня 2023 р.                       м. Запоріжжя                                  № 216-осн.

Про затвердження та введення в дію

Положення про порядок визнання

результатів навчання, отриманих у

неформальній та/або інформальній освіті

в КЗ «МФК КіМ» ЗОР»

 Відповідно до ч.5 статті 8 Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту»; Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 09.08.2019 р. № 2745-УІІІ (зі змінами та доповненнями); наказу Міністерства освіти і науки України від 08.02.2022 р.  № 130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2022 р. за № 328/37664 «Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти»; Постанови Кабінету Міністрів України від 23.13.2013 р. № 11341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (зі змінами, внесеними згідно Постанов КМУ № 509 від 12.06.2019 р. та № 519 від 25.06.2020 р.); рішення педагогічної ради коледжу (протокол № 5 від 29.09.2023 року), з метою призначення уповноважених осіб та визначення методів оцінювання щодо проведення правочинних процедур визнання у КЗ «МФК КіМ» ЗОР результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію «Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті в Комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради» – додається.

2. Навчальній частині, її структурним підрозділам у своїй роботі керуватися «Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті в Комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради», затвердженим цим наказом.

3. Завідувачу відділення навчальної частини Ользі БОРЩ в 3-денний термін довести дане Положення до всіх педагогічних працівників та здобувачів освіти коледжу.

4. Оприлюднити Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті в КЗ «МФК КіМ» ЗОР на вебсайті закладу.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор КЗ «МФК КіМ» ЗОР                                                                      Людмила ЧЕРКЕС

Узгоджено:

провідний юрисконсульт Олена МОВЧАН_________________   «____»___________ 2023 р.

зав.відділення навчальної частини Ольга БОРЩ_____________ «____»___________ 2023 р.

polojen03

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення регламентує порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті у Комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради (далі – Коледж) здобувачами освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр» (далі – Здобувачі) результатів неформальної освіти, яка здобувалася за освітніми програмами та не передбачала присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але могла завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій при навчанні на території України чи за її межами, а також інформальної освіти, яка здійснювалася Здобувачами у порядку самоосвіти.

1.2. Положення застосовується для зарахування результатів неформальної освіти за умови використання інших кредитних систем на основі здійснення експертного оцінювання і визнання навчальних досягнень, кваліфікацій здобуваних шляхом автоматичного трансферу кредитів з використанням європейського трансферу та накопичення кредитів ЄКТС і європейської системи переведення оцінок ЕGRACONS (Еgгасоns Grade Conversion Sistem).

1.3. Положення про визнання у Коледжі результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті (далі – положення) розроблено відповідно до вимог:

 • Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту» (ч. 5 ст. 8);
 • Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 09.08.2019 р.       № 2745-УІІІ (зі змінами та доповненнями);
 • наказу Міністерства освіти і науки України від 08.02.2022 р.  № 130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2022 р. за  № 328/37664 «Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти»;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 23.13.2013 р. № 11341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (зі змінами, внесеними Постановами КМУ № 509 від 12.06.2019 р. та № 519 від 25.06.2020 р.).

1.4. Розроблення Положення зумовлено:

 • процесами становлення демократичної, правової держави, розвитком громадянського суспільства;
 • необхідністю удосконалення системи загальної середньої, фахової передвищої освіти, післядипломної освіти та навчання впродовж життя.

1.5. Відповідно до Закону України «Про освіту» (Стаття 8) особа реалізує своє право на освіту впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.

Коледж визнає ці види освіти, заохочує до здобуття освіти всіх видів.

ІІ. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою.

2.2. Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми програмами, та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

2.3. Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю.

2.4. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (далі – ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів фахової передвищої освіти.

2.5. Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача фахової передвищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання.

Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Кредити присвоюються здобувачам після завершення необхідної навчальної діяльності та досягнення відповідних результатів навчання, що підтверджується належним оцінюванням.

2.6. Освітня кваліфікація – це визнана закладом освіти чи іншим уповноваженим суб’єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним документом про освіту сукупність встановлених стандартом освіти та здобутих особою результатів навчання (компетентностей). Кваліфікації за обсягом класифікуються на повні та часткові. Кваліфікація вважається повною в разі здобуття особою повного переліку компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що визначені відповідним стандартом.

2.7. Результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які набуті в процесі навчання, виховання та розвитку, що можна ідентифікувати, спланувати, оцінити, виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів.

2.8. Результати навчання та компетентності, необхідні для присудження освітніх та/або присвоєння професійних кваліфікацій, можуть досягатися та здобуватися у системі формальної, неформальної чи інформальної освіти.

2.9. Засоби вимірювання результатів неформального чи інформального навчання – екзаменаційні білети, контрольні та тестові завдання, кваліфікаційні пробні роботи, інструменти, обладнання, матеріали та інші засоби відповідно до рівня кваліфікації та технологічних вимог.

2.10. Перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті – це процес визнання в системі формальної освіти знань, умінь та інших компетентностей, набутих у неформальній чи інформальній освіті.

ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1. Неформальна освіта не має вікових, професійних чи інтелектуальних обмежень щодо учасників, нерідко не обмежується часовими рамками. Неформальна освіта може бути додатковою, альтернативною та/або суміжною (доповняльною) до формальної освіти, може бути короткотерміновою й невеликої або великої інтенсивності, зокрема у формі програм неакадемічних обмінів, стажувань, короткотермінових курсів, конференцій, семінарів, олімпіад, практичних занять, літніх чи зимових шкіл, бізнес-шкіл, майстер-класів, тренінгів, курсів тощо.

3.2. Головна ознака неформальної освіти – добровільність і щирий інтерес до предмета навчання.

3.3. Принципи неформальної освіти:

 • навчання з урахуванням поточних потреб зв’язку з життям (забезпечення освітніх потреб як суспільства загалом, так і окремого громадянина);
 • гнучкі програми вибору змісту, форм, методів, терміну навчання;
 • визнання права на освіту як одного із провідних фундаментальних прав людини у будь-якому віці, орієнтація на загальнолюдські цінності та ідеали гуманізму;
 • системність в особистісному та професійному розвитку;
 • доступність, безперервність й наступність освіти;
 • визнання результатів попереднього навчання.

3.4. Основні характеристики неформальної освіти:

 • організована, має підтримку, що надається фахівцем або навчальною системою в тих чи інших галузях знань і практичних навичок;
 • може мати конкретні цілі навчання або бути спрямованою на загальне підвищення розумово-пізнавальної й творчої діяльності;
 • не обмежена географічно, може бути доступною у будь-якій точці світу;
 • не обмежена часом, але, як правило, короткострокова;
 • більш гнучка, ніж формальна, швидше реагує на потреби ринку;
 • застосовує інноваційні методи навчання.

3.5. Заклади фахової передвищої освіти чи організації, що займаються неформальною освітою, зазвичай, не присуджують кваліфікацій і не провадять формального оцінювання навчальних досягнень учасників.

IV. ПОРЯДОК ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ЗДОБУТИХ ШЛЯХОМ НЕФОРМАЛЬНОЇ та/або ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1. Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством. Право на визнання результатів навчання у неформальній або інформальній освіті поширюється на здобувачів фахової передвищої освіти.

4.2. Перезарахування результатів здійснюється на добровільній основі та передбачає підтвердження того, що здобувач досяг результатів навчання, передбачених освітньо-професійною програмою, за якою він навчається.

4.3. Визнання результатів навчання здобутих у неформальній та інформальній освіті поширюється лише на нормативні компоненти ОП, оскільки вибіркові компоненти здобувач може обирати самостійно з широкого переліку, що дає йому змогу вивчати те, що є для нього більш пріоритетним і бажаним, а також забезпечує формування його індивідуальної освітньої траєкторії.

 4.4. Коледж може визнати результати навчання здобуті у неформальній чи інформальній освіті в обсязі, що не перевищує 10 % від загального обсягу кредитів передбачених ОП.

4.5. Перезарахуванню можуть підлягати результати навчання шляхом неформальної освіти, що за тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають як освітній компоненті в цілому, так і її окремому розділу, темі (темам), індивідуальному завданню (курсовій роботі, контрольній роботі тощо), які передбачені робочою програмою даної освітньої компоненти.

4.6. Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в Коледжі шляхом валідації (визнання компетенцій і знань, отриманих особою незалежно від місця і форми, часу їх набуття).

4.7. Засоби валідації результатів неформального навчання – екзаменаційні білети, контрольні та тестові завдання, кваліфікаційні пробні роботи, інструменти, обладнання, матеріали та інші засоби відповідно до рівня кваліфікації.

4.8. Для перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, здобувач подає завідувачу відділення навчальної частини:

 • заяву;
 • завірені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують участь здобувача у заході неформальної освіти (свідоцтва, сертифікати, дипломи тощо, які підтверджують ті вміння, які здобувач отримав під час навчання).

У випадку подання зазначених документів іноземною мовою заявник подає їх переклад, нотаріально завірений в установленому порядку);

 • опис заходу неформальної освіти (інформаційний лист, запрошення, програма тощо);
 • опис змісту та результатів інформальної освіти.

4.9. Заяву про зарахування результатів неформальної освіти з освітніх компонент здобувач фахової передвищої освіти подає протягом перших 10 робочих днів від початку семестру задля того, щоб у випадку відмови у їх зарахуванні він мав би можливість пройти підготовку з відповідної компоненти у повному обсязі.

4.10. Визнання результатів навчання набутих у неформальній або інформальній освіті передбачає обов’язкові етапи:

4.10.1. Розпорядженням заступника директора з навчальної роботи створюється фахова комісія, яка визначає можливість, форми та строки проведення атестації для визнання результатів навчання, які були набуті у неформальній або інформальній освіті.

4.10.2. До складу фахової комісії входять (не менше 3-х осіб):

 • голова циклової комісії;
 • педагогічні працівники, які забезпечують викладання компоненти, що пропонується до перезарахування на основі визнання результатів навчання у неформальній або інформальній освіті;

4.10.3. Комісія може рекомендувати: повне зарахування, часткове зарахування та відмову у зарахуванні результатів неформальної освіти.

4.10.4. Повне зарахування результатів неформальної освіти рекомендують у випадку, коли вивчена компонента збігається із запланованими результатами навчання (компетентностями) або має несуттєві відмінності, а також близька за обсягом і змістом (не менше, ніж на 75 %).

4.10.5. Часткове зарахування рекомендують у тому випадку, коли дисципліну визнають не повністю, і за деякими темами необхідно додатково проводити переатестацію. У цьому випадку зарахування компоненти здійснюється за результатами виконання індивідуального завдання, складеного іспиту або пройденої співбесіди.

4.10.6. Фахова комісія розглядає надані документи, проводить співбесіду зі здобувачем та/або перезараховує результати навчання, або призначає атестацію. Бере до уваги результати неформального навчання та може присвоїти кредити з компонент, що відповідають вимогам відповідної освітньої програми щодо формування запланованих компетентностей. Визначає змістовну відповідність результатів неформального навчання та освітніх компонент, керуючись переліком компетентностей і результатів навчання, досягнення яких передбачене освітньою програмою здобувача. На основі робочої програми освітньої компоненти комісія визначає обсяги перезарахування в кредитах ЄКТС.

4.10.7. Фахова комісія визначає метод оцінювання результатів навчання, відповідно до робочої навчальної програми. Здобувачу надається можливість ознайомитися з робочою програмою освітньої компоненти та переліком питань, які виносяться на підсумкове оцінювання. Якщо робочою навчальною програмою передбачено виконання письмової роботи з даної дисципліни (курсової роботи тощо), то здобувача ознайомлюють із переліком тем письмової роботи. Також здобувача ознайомлюють з критеріями оцінювання та правилами оскарження результатів.

4.10.8. Підсумкова оцінка зазначається згідно з документом здобувача, що підтверджує участь у заході неформальної освіти. Комісія в обов’язковому порядку визначає підсумкову оцінку за її відсутності в документі (сертифікаті, свідоцтві тощо). У випадку відсутності підсумкової оцінки комісія проводить контрольний захід.

4.10.9. Фахова комісія надає 5 робочих днів для підготовки здобувача до підсумкового контролю (з кожної освітньої компоненти) та 10 робочих днів для написання письмової роботи (за необхідністю).

4.10.10. Підсумковий контроль проводиться у вигляді письмового екзамену.

Фахова комісія виставляє підсумкову оцінку за прийнятою в Коледжі шкалою ЄКТС.

За підсумками роботи фахова комісія складає протокол, у якому міститься висновок про повне (часткове) зарахування чи незарахування відповідної освітньої компоненти. У випадку прийняття рішення про повне зарахування, здобувач звільняється від вивчення перезарахованої компоненти. Під час повного зарахування результатів неформального навчання зберігають раніше отриману оцінку навчальних досягнень здобувача освіти (якщо така відображена в документах).

4.11. За підсумками оцінювання фахова комісія оформляє протокол, у якому міститься висновок щодо зарахування чи не зарахування відповідної компоненти, вивчення якої здійснювалося у неформальній або інформальній освіті.

4.12. У випадку прийняття фаховою комісією рішення про зарахування освітньої компоненти в цілому, завідувач навчальної частини вносить до індивідуального навчального плану назву зарахованої компоненти, загальну кількість годин/кредитів, підсумкову оцінку та вказує підставу щодо перезарахування (номер протоколу).

Якщо зарахуванню підлягають окремі розділи чи теми – результати атестації з заходу неформальної освіти в обов’язковому порядку враховуються викладачем при визначенні підсумкової оцінки з освітньої компоненти.

4.13. У разі негативного висновку комісії щодо визнання результатів неформальної чи/та інформальної освіти здобувач має право звернутися з заявою про апеляцію до директора Коледжу.

Директор своїм наказом створює апеляційну комісію у складі заступника директора з навчальної роботи, голови циклової комісії та педагогічних працівників випускної циклової комісії, які не входили до складу фахової комісії.

Апеляційна комісія за результатами розгляду скарги приймає обґрунтоване рішення про повне або часткове задоволення скарги чи про залишення поданої скарги без задоволення.

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Всі зміни та доповнення до Положення вносяться наказом директора Коледжу про внесення змін та доповнень або про затвердження нової редакції Положення.

5.2. При затвердженні нової редакції попереднє Положення втрачає чинність.