Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

Положення про організацію дистанційного навчання

polojen-dist-navchana

truzub ukr 76x104

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ»
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(КЗ «МФК КіМ» ЗОР)
Код ЄДРПОУ 02214633
Н А К А З

28 серпня 2023 р.                       м. Запоріжжя                                  № 126-осн.

Про затвердження та введення в дію
Положення про організацію
дистанційного навчання
в КЗ «МФК КіМ» ЗОР» (із змінами)

 На підставі Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту» (зі змінами та доповненнями); Закону України від 06.06.2019 р. № 2745-VII«Про фахову передвищу освіту» (зі змінами та доповненнями); Положенням про Національну освітню електронну платформу, затвердженим наказом МОНУ від 22.05.2018 р. № 523 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.06.2018 р. за № 702/32154; відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р. № 466 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 р. за № 703/23235, наказів Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти» № 1480 від 30.11.2019 р., «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти» № 54 від 16.01.2020 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 р. за № 154/34437; інших нормативно-правових актів освітньої галузі стосовно дистанційного навчання у закладах фахової передвищої освіти в умовах правового режиму воєнного стану; рішення педагогічної ради коледжу (протокол № 1 від 27.08.2023 року), з метою визначення основних засад організації та запровадження дистанційного навчання в Комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити та ввести в дію «Положення про організацію дистанційного навчання в Комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради» (із змінами) – додається.
 2. Визнати таким, що втратив чинність наказ по КЗ «МФК КіМ» ЗОР № 91-осн. від 07.05.2020 р. «Про затвердження Положення про організацію дистанційного навчання в КЗ «МФК КіМ» ЗОР.
 3. Навчальній частині, керівникам структурних підрозділів коледжу у роботі керуватися «Положенням про організацію дистанційного навчання в Комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради» (із змінами), затвердженим цим наказом.
 4. Завідувачу відділення навчальної частини Ользі БОРЩ в 3-денний термін довести дане Положення до всіх педпрацівників та здобувачів освіти коледжу.
 5. Оприлюднити Положення про організацію дистанційного навчання в КЗ «МФК КіМ» ЗОР на вебсайті закладу.
 6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор КЗ «МФК КіМ» ЗОР                                                                      Людмила ЧЕРКЕС

Узгоджено:

провідний юрисконсульт Олена МОВЧАН_________________   «____»___________ 2023 р.

зав.відділення навчальної частини Ольга БОРЩ_____________ «____»___________ 2023 р.

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) в Комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради (далі – Коледж) є нормативним документом, який регламентує організацію застосування технологій дистанційного навчання в Коледжі.

1.2. Це Положення розроблене відповідно до Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту» (зі змінами та доповненнями); Закону України від 06.06.2019 р. № 2745-VII «Про фахову передвищу освіту» (зі змінами та доповненнями); «Про повну загальну середню фахову освіту».

Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ (із змінами).

Постанови КМУ № 481 «Деякі питання організації роботи працівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки на період воєнного стану»; Постанови КМУ № 711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні» від 24.06.2022 р.

Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 за № 703/23235; Положення про Національну освітню електронну платформу, затвердженим наказом МОНУ від 22.05.2018 р. № 523 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.06.2018 р. за № 702/32154; Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.09.2020 за № 941/35224 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 22.03.2023 № 333).

Наказів Міністерства освіти і науки України від 02.12.2022 року № 1087 «Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту за темою «Організаційно-педагогічні умови впровадження змішаного формат у навчання здобувачів закладів загальної середньої освіти» у листопаді 2022 – травні 2028 років»; від 24.01.2023 р. № 67 «Про завершення реалізації І (організаційно-підготовчого) етапу інноваційного освітнього проєкту за темою «Моделювання інтегрованого цифрового освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти» у грудні 2021 – листопаді 2022 років; від 15.05.2023 р. № 563 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні»; від 16.06.2023 р. № 746 «Про затвердження Положення про вебплатформу дистанційного навчання "Всеукраїнська школа онлайн"».

Листів МОНУ від 21.06.2022 р. № 1/6677–22 «Про надання безкоштовного доступу до Zoom»; від 19.08.2022 р. № 1/9530 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році»; від 10.10.2022 р. № 1/11870–22 «Про запровадження онлайн-навчання»; від 21.02.2023 р. № 1/2484–23 «Про рекомендацію навчання в дистанційному форматі» та іншими нормативними документами чинного законодавства України освітньої галузі.

Дистанційне навчання організовується для здобувачів освіти, відповідно до розпорядження регіонального замовника, яке надається на кожний навчальний рік.

1.3. Дистанційне навчання – це індивідуалізований процес набуття особою загальних і фахових компетентностей, організований шляхом опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

1.4. Мета дистанційного навчання полягає в наданні Коледжем освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до державних стандартів фахової передвищої, загальної середньої освіти.

1.5. Завданням дистанційного навчання є забезпечення рівних можливостей громадян у реалізації їхнього конституційного права на здобуття освіти, присвоєння і підвищення професійної кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального та майнового стану, роду й характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та з урахуванням їхніх здібностей.

1.6. У цьому Положенні терміни і поняття вжито в таких значеннях:

 • асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо;
 • вебресурси навчальних дисциплін (програм), дистанційні курси – систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм) та доступних через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веббраузера та/або інших програмних засобів;
 • вебсередовище дистанційного навчання – системно організована сукупність вебресурсів навчальних дисциплін (програм), програмного забезпечення для управління вебресурсами, засобів взаємодії суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням;
 • дистанційна форма навчання – форма організації освітнього процесу в Коледжі, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про здобуття відповідного освітнього ступеня;
 • інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – технології створення, накопичення, зберігання та доступу до дистанційних курсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і супроводу освітнього процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку;
 • психолого-педагогічні технології дистанційного навчання – система засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості;
 • синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у вебсередовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо);
 • система дистанційного навчання – програмне забезпечення для створення, збереження, накопичення дистанційних курсів, призначена для організації освітнього процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або локальну мережу, а також забезпечує авторизований доступ суб’єктів дистанційного навчання до цих курсів;
 • суб’єкти дистанційного навчання – особи, які навчаються (студент, слухач) та особи, які забезпечують освітній процес в умовах дистанційного навчання (педагогічні працівники, методисти тощо);
 • технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій (зокрема, психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних), які надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання в Коледжі.

2. РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

2.1. Дистанційне навчання може бути реалізоване шляхом:

 • застосування дистанційної форми як окремої форми навчання;
 • використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в інституційній формі.

2.2. Запровадження дистанційної форми навчання можливе за погодженням з регіональним замовником.

2.3. Технології дистанційного навчання під час організації денної, заочної форм навчання можна використовувати в Коледжі за наявності відповідного кадрового та системотехнічного забезпечення.

3. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

3.1. Освітній процес в умовах дистанційного навчання необхідно здійснювати у таких формах:

 • самостійна робота;
 • навчальні заняття;
 • практична підготовка;
 • контрольні заходи.

3.2. Основними видами навчальних занять в умовах дистанційного навчання є:

 • лекція;
 • семінар;
 • практичні заняття;
 • лабораторні заняття;
 • консультації тощо.

3.3. Лекцію, консультацію, семінар проводять зі здобувачами  фахової передвищої освіти дистанційно у синхронному або асинхронному режимі відповідно до навчального плану та розкладу занять.

3.4. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, організованих дистанційно, можна забезпечувати через надання відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі.

3.5. Практичне заняття, яке передбачає виконання студентом практичних (контрольних) робіт, може проводитися дистанційно в асинхронному режимі. Окремі практичні завдання можна виконувати в синхронному режимі.

3.6. Лабораторне заняття організовують дистанційно з використанням віртуальних тренажерів і лабораторій.

3.7. Практичну підготовку студентів в умовах дистанційного навчання здійснюють за окремо затвердженою програмою.

3.8. Контрольні  заходи з навчальної дисципліни передбачають проміжний (тематичний, модульний), підсумковий  та інші контролі навчальних досягнень здобувачів освіти.

Усі контрольні заходи організовують дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, відеоконференцзв’язку, за умови забезпечення ідентифікації здобувача освіти.

4. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

4.1. Технології дистанційного навчання використовують в організації освітнього процесу за будь-якою формою навчання для методичного та дидактичного забезпечення навчального процесу, самостійної роботи, контрольних заходів, позаурочної роботи.

4.2. Технології дистанційного навчання можуть використовуватись при проведенні навчальних занять через мережу Інтернет під час надзвичайного стану, карантину, вивченні факультативних дисциплін, участі у дистанційних олімпіадах, отриманні консультацій тощо.

4.3. Навчання в КЗ «МФК КіМ» ЗОР з використанням технологій дистанційного навчання відбувається – у синхронній формі через інтернет-платформу Google-MEET (відеоконференції, вебінари, онлайн-консультації)  та – в асинхронній формі через інтернет-платформу Classroom (класні і домашні роботи, інтерактивні завдання, чати, форуми та ін.), за допомогою цієї системи через Інтернет здобувач освіти має можливість ознайомитися з навчальним матеріалом, який представлений у вигляді різноманітних інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, електронний посібник), виконати завдання та відправити його на перевірку, пройти тестування тощо.

Викладач може самостійно створювати електронні курси та проводити навчання, надсилати повідомлення студентам, розподіляти та перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку оцінок, налаштовувати різноманітні ресурси курсу тощо.

4.4. Доступ до ресурсів системи дистанційного навчання (далі – СДН) у Коледжі персоніфікований. Логін і пароль для входу в систему учасники освітнього процесу отримують після реєстрації в ній. Кожен користувач СДН має доступ лише до тих електронних навчальних курсів, на які він зареєстрований для участі в освітньому процесі. Користувачі СДН персонально несуть відповідальність за конфіденційність зберігання логінів та паролів.

4.5. Адміністрування та підтримку системи Google-MEET забезпечує відповідальний за навчально-інформаційний портал в Коледжі. (Завідувач навчальною частиною Коледжу).

4.6. За допомогою технологій дистанційного навчання та платформи Google-MEET в Коледжі можна здійснювати внутрішній моніторинг забезпечення якості освітньої діяльності, якості фахової передвищої та загальної середньої освіти.

4.7. При організації освітнього процесу за будь-якою формою навчання технології дистанційного навчання можуть використовуватись для методичного та дидактичного забезпечення самостійної роботи, контрольних заходів, а також при здійсненні навчальних занять.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

5.1. Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання охоплює:

 • методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення та використання педагогічно-психологічних та інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання;
 • критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання;
 • змістовне, дидактичне та методичне наповнення вебресурсів (дистанційних курсів) навчального плану/освітньо-професійної програми спеціальності.

5.2. Педагогічні працівники та методисти Коледжу, які беруть участь в організації дистанційного навчання, повинні підвищувати свою кваліфікацію для якісної організації та достатнього володіння технологіями дистанційного навчання.

5.3. Апаратно-програмне забезпечення дистанційного навчання охоплює:

– апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференцзв’язку тощо), які забезпечують розроблення і використання вебресурсів навчального призначення, управління освітнім процесом та необхідні види взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному і асинхронному режимах;

– інформаційно-комунікаційне забезпечення з пропускною здатністю каналів для надання всім суб'єктам дистанційного навчання цілодобового доступу до вебресурсів і вебсервісів та реалізації освітнього процесу в синхронному та асинхронному режимах; також донесення інформації до студентів та зворотній зв'язок можливі за допомогою соціальних мереж (Viber, Telegram тощо) та електронної пошти;

– програмне забезпечення загального і спеціального призначення (зокрема для осіб з особливими потребами), яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами;

– вебресурси навчальних дисциплін, що необхідні для забезпечення дистанційного навчання (електронні навчальні комплекси) можуть містити:

 • методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо;
 • документи планування освітнього процесу (навчальні плани, розклади занять);
 • відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;
 • мультимедійні лекційні матеріали;
 • термінологічні словники;
 • практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання;
 • пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем;
 • ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання;
 • електронні бібліотеки чи посилання на них;
 • дистанційний курс, що об'єднує зазначені вище вебресурси навчальної дисципліни єдиним педагогічним сценарієм;
 • інші ресурси навчального призначення.

6. ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

6.1. Фінансування у системі дистанційного навчання здійснюють відповідно до чинного законодавства України.

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

7.1. Головними напрямами міжнародного співробітництва у сфері дистанційного навчання для Коледжу є:

 • участь у проєктах і програмах, спрямованих на входження системи дистанційного навчання України у світову освітню систему з урахуванням національних інтересів і здобутків вітчизняної освіти;
 • участь у проєктах і програмах інтегрування національних телекомунікаційних мереж, задіяних у дистанційному навчанні, у європейські та світові науково-освітні телекомунікаційні мережі.

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Дане Положення розглядається і схвалюється Педагогічною радою КЗ «МФК КіМ» ЗОР, затверджується директором Коледжу і вводиться в дію його наказом.

8.2. Положення набуває чинності з наступного дня після введення його в дію, якщо інше не передбачається тим же наказом.

8.3. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і ухвалюються Педагогічною радою КЗ «МФК КіМ» ЗОР. Положення із змінами затверджується директором Коледжу і вводиться в дію його наказом. У тому ж порядку Положення скасовується.

8.4. Коледж забезпечує відкритий публічних доступ до тексту Положення через офіційний вебсайт закладу.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

 1. Положення про дистанційне навчання. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text
 2. Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
 3. Закон України «Про фахову передвищуосвіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
 4. Закон України «Про повну загальну середню освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
 5. Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text