Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

Положення про порядок проведення атестації

Положення про порядок проведення атестації здобувачів освіти та організацію роботи екзаменаційної комісії в комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради  

polojen-pro-atestatsiu

 Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту» від 27 березня 2022 року № 376, галузевих стандартів освіти та інших нормативних актів України з питань освіти.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Атестація випускників у Комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради (далі – Коледж) здійснюється Екзаменаційною комісією (далі – ЕК) після завершення теоретичної та практичної частини навчання за відповідним ступенем освіти з метою встановлення відповідності засвоєних здобувачами фахової передвищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей (за умови їх наявностей) за спеціальністю.

1.2. Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству, загальнодержавній нормативній базі та внутрішній системі забезпечення якості фахової передвищої освіти в Комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради і є складовою останньої.

1.3. Положення регламентує організаційні та методичні засади проведення атестації здобувачів фахової передвищої освіти та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Коледжі.

1.4. Положення визначає діяльність циклових комісій та їх голів з організації й проведення атестації здобувачів освіти, а також обов’язки голів, секретарів і членів ЕК з атестації здобувачів фахової передвищої освіти.

1.5. Строк повноважень ЕК становить один календарний рік.

1.6. Завданнями Екзаменаційної комісії є:

1.6.1. комплексна перевірка й оцінка теоретичної та практичної фахової підготовки здобувачів фахової передвищої освіти;

1.6.2. прийняття рішення про присудження випускникам освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, присвоєння відповідної кваліфікації та про видачу диплома (звичайного зразка чи з відзнакою);

1.6.3. розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців з відповідної кваліфікації.

1.7. Терміни проведення атестації визначаються навчальними планами підготовки фахівців та графіком освітнього процесу.

Атестацію проходить кожен здобувач фахової передвищої освіти після повного виконання ним навчального плану.

1.8. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю ЕК здійснює директор Коледжу.

1.9. Форма проведення державного екзамену визначається Положенням до екзамену, розглядається на засіданні цикловою комісією та затверджується директором Коледжу.

ІІ. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА АБРЕВІАТУРИ

Атестація – це встановлення відповідності результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти вимогам освітньо-професійної програми та/або вимогам програми єдиного державного кваліфікаційного екзамену.

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти ─ це процедура встановлення відповідності результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти вимогам освітньо-професійної програми та/або вимогам програми єдиного державного кваліфікаційного екзамену.

Циклова комісія – це структурний підрозділ КЗ «МФК КіМ» ЗОР що провадить освітню, методичну, інноваційну, творчу діяльність зі ступеневої підготовки, випуску фахівців відповідно до стандарту фахової передвищої освіти, освітньо-професійної програми за певною спеціальністю, групою спеціальностей однієї або споріднених галузей.

Екзаменаційні матеріали – сукупність теоретичних та практичних завдань, нормативних документів, що формують і визначають рівень одержаних здобувачем фахової передвищої освіти знань, умінь та інших компетентностей.

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання та визнання, одержаний у разі встановлення Екзаменаційною комісією з атестації здобувачів фахової передвищої освіти, що особа досягла компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів фахової передвищої освіти.

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних та громадянських якостей, морально-етичних цінностей, що визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні освіти.

Результати навчання – компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які набуває та/або здатна продемонструвати особа після завершення навчання.

Стандарт фахової передвищої освіти – сукупність вимог до освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, які є спільними для всіх освітньо-професійних програм у межах певної спеціальності.

Інші терміни вживаються в цьому Положенні у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів».

ІІІ. ПОРЯДОК КОМЛЕКТУВАННЯ ЕК.

ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ, ЧЛЕНІВ ТА СЕКРЕТАРЯ ЕК

3.1. Кількісний склад ЕК визначається згідно наказу директора КЗ «МФК КіМ» ЗОР.

3.2. Склад ЕК за встановленою формою подається на затвердження директору Коледжу, як правило, за місяць до початку роботи ЕК.

3.3. Екзаменаційна комісія створюється щороку як єдина для усіх форм навчання у складі голови та членів комісії з кожної спеціальності. Залежно від кількості випускників можливе створення декількох екзаменаційних комісій з однієї спеціальності або однієї екзаменаційної комісії для кількох споріднених спеціальностей у межах однієї галузі знань, як правило, на одному відділенні. Список голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійних програм згідно з поданими пропозиціями, затверджується директором Коледжу.

3.4. Одна й та сама особа не може одночасно входити більше ніж до однієї ЕК.

3.5. До складу ЕК додатково можуть входити делеговані, відповідно до укладених угод про співпрацю, представники територіальних/галузевих представницьких органів роботодавців.

3.6. Голова ЕК призначається директором Коледжу з числа провідних фахівців галузі, представників державних та недержавних підприємств, установ, представників інших закладів вищої освіти, які готують фахівців таких самих спеціальностей.

3.7. Одна і та сама особа може бути головою ЕК не більше трьох років поспіль.

3.8. Голова ЕК зобов’язаний:

3.8.1. Ознайомити всіх членів ЕК з їх правами та обов’язками.

3.8.2. Довести до членів ЕК основні завдання та вимоги щодо атестації здобувачів фахової передвищої освіти, критерії оцінювання якості підготовки випускників, розклад роботи ЕК, особливості організації та проведення випускного екзамену.

3.8.3. Забезпечити роботу ЕК відповідно до затвердженого розкладу.

3.8.4. Обов’язково бути присутнім при проведенні випускного екзамену, на засіданнях ЕК під час обговорення результатів екзаменів, виставлення оцінок, вирішення питань про присвоєння відповідного освітньо-професійного ступеню, професійної кваліфікації та прийняття рішення про видачу дипломів або відмову в їх видачі.

3.8.5. Розглядати звернення здобувачів фахової передвищої освіти з питань складання випускного екзамену та приймати відповідні рішення.

3.8.6. Контролювати роботу секретаря ЕК щодо підготовки необхідних документів.

3.8.7. Складати звіт про результати роботи державної комісії та після обговорення його на заключному засіданні подати керівнику навчального закладу.

3.8.8. Проведення всіх форм атестації відбувається в присутності Голови ЕК та не менше 2/3 складу ЕК. У випадку, коли Голова ЕК тимчасово не може виконувати свої обов’язки (хвороба, відрядження тощо), директор призначає виконувача обов’язків голови з числа членів ЕК.

3.8.9. Засідання ЕК підкріплюються протоколами за встановленою формою.

У протоколах відображаються:

 • запитання, поставлені здобувачу освіти;
 • оцінка, отримана здобувачем освіти під час атестації;
 • рішення комісії про присудження випускникам освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, присвоєння відповідної кваліфікації та про видачу диплома (звичайного зразка чи з відзнакою).

3.9. Секретар комісії призначається наказом директора Коледжу не пізніше ніж за місяць до початку роботи ЕК з числа співробітників Коледжу. Секретар ЕК не є членом комісії.

3.9.1.Секретар ЕК несе відповідальність за правильне і своєчасне оформлення документів ЕК.

3.9.2. До початку роботи ЕК секретар повинен забезпечити наявність на засіданні ЕК:

 • наказу директора про підготовку до атестації;
 • затвердженого розкладу роботи ЕК;
 • наказу про допуск здобувачів освіти до атестації;
 • індивідуальних навчальних планів випускників;
 • зведених відомостей успішності випускників;
 • комплект екзаменаційних білетів і практичних завдань, якщо такі передбачені; програми випускних іспитів.

3.9.3. Упродовж терміну роботи Екзаменаційної комісії секретар ЕК:

 • доводить до відома голови і членів ЕК інформацію, що стосується роботи комісії;
 • веде протоколи засідань ЕК.

3.9.4. За день до екзамену перевіряє наявність необхідної документації, пакетів завдань тощо.

3.10. Зведені дані по Коледжу надаються до навчальної частини не пізніше ніж через 5 днів після останнього засідання ЕК.

3.11. Заступник директора з навчальної роботи готує для головного бухгалтера Коледжу пакет документів, необхідних для здійснення погодинної оплати роботи членів ЕК – не співробітників Коледжу.

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК РОБОТИ ЕК

4.1. Атестація здобувачів фахової передвищої освіти може здійснюватися за такими формами:

 • захист кваліфікаційної роботи;
 • комплексний кваліфікаційний екзамен.

4.2. Загальні вимоги до форм атестації визначаються стандартами фахової передвищої освіти та відповідними освітньо-професійними програмами.

4.3. Організація і проведення атестації здобувачів освіти базуються на таких принципах:

 • академічна доброчесність;
 • об’єктивність;
 • прозорість і публічність;
 • нетерпимість до корупційних та пов’язаних з корупцією діянь.

4.4. Атестація здобувачів освіти проводиться після завершення циклу теоретичного навчання та практичної підготовки.

4.5. Для формування методичного забезпечення, організації і проведення комплексного кваліфікаційного екзамену у межах випускової циклової комісії створюються робочі групи.

4.6. Комплексний кваліфікаційний екзамен складається з двох частин: теоретичної і практичної та передбачає використання різних видів тестових і ситуаційних завдань, укладених відповідно до програми комплексного кваліфікаційного іспиту.

4.7. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену (далі - Програма) розробляється за освітньо-професійною програмою спеціальності на основі стандартів фахової передвищої освіти.

4.8. Зміст програми комплексного кваліфікаційного екзамену та завдань кваліфікаційних робіт визначається вимогами до фахових компетентностей та програмних результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти відповідно до освітньо-професійної програми спеціальності.

4.9. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену встановлює порядок, форму його проведення (письмова, усна, тестування тощо), перелік дисциплін, що виносяться на іспит, та критерії оцінювання результатів навчання.

4.10. Програма розробляється відповідною цикловою комісією, схвалюється методичною радою Коледжу та подається для затвердження директору не пізніше ніж за два місяці до проведення комплексного кваліфікаційного іспиту.

4.11. На основі Програми робочою групою розробляються екзаменаційні матеріали, які схвалюються цикловою комісією та затверджуються директором КЗ «МФК КіМ» ЗОР у встановленому порядку. Безпосередньо перед проведенням комплексного кваліфікаційного екзамену варіанти завдань тиражуються відповідно до кількості випускників та передається голові ЕК.

4.12. Захист кваліфікаційних робіт, комплексні кваліфікаційні екзамени проводяться за розкладом, що складається заступником директора з навчальної роботи та затверджується директором Коледжу й доводиться до відома здобувачів фахової передвищої освіти не пізніше ніж за один місяць до їх проведення.

4.13. Тривалість комплексного кваліфікаційного екзамену або захисту кваліфікаційної роботи на одного студента не повинна перевищувати 0,5 год.

4.14. Загальна тривалість атестації не повинна перевищувати 6 годин на день.

4.15. Розклад роботи кожної ЕК, узгоджений з Головою ЕК, готується навчальною частиною, де складається не пізніше ніж за місяць до початку проведення ЕК.

4.16. Складання випускних екзаменів проводиться на відкритому засіданні ЕК за участю не менше половини її складу за обов’язкової присутності Голови ЕК.

4.17. Кількість здобувачів фахової передвищої освіти в одній групі не повинна перевищувати 12 осіб.

4.18. Протокол підписують голова та члени ЕК (синьою ручкою), що брали участь у засіданні. Помилки та виправлення у протоколах не допускаються.

4.19. Рішення ЕК про оцінку результатів складання підсумкових екзаменів, а також про видачу випускникам дипломів (дипломів з відзнакою) про закінчення навчального закладу, де зазначаються відповідний ступінь і кваліфікація, приймається на закритому засіданні ЕК відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів ЕК, які брали участь у її засіданні.

При однаковій кількості голосів голова ЕК має вирішальний голос. Оцінки виставляє кожен член ЕК, а голова підсумовує їх результати по кожному здобувачу освіти. За теоретичну і практичну частини екзамену виставляється одна оцінка.

4.20. Оцінювання результатів складання випускних екзаменів у порядку, передбаченому прийнятою в Коледжі системою контролю знань:

– за національною (4-бальною) шкалою: відмінно; добре; задовільно; незадовільно;

– за 100-бальною шкалою (та шкалою ЕCТС):

Оцінка національна

Оцінка ЄКТС

Визначення оцінки ЄКТС

Рейтинг студента, бали

Відмінно

A

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

Добре

 

B

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82-89

C

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75-81

Задовільно

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

66-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35-59

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

01-34

4.21. Якщо відповідь здобувача фахової передвищої освіти на випускному екзамені не відповідає вимогам рівня атестації, ЕК ухвалює рішення про те, що здобувач вищої освіти не пройшов атестацію і у протоколі засідання ЕК йому проставляється оцінка «незадовільно» (0–59 балів).

4.22. Атестація здобувачів фахової передвищої освіти, можливості фізичного відвідування Коледжу яких у терміни проведення екзаменів обмежені або відсутні, а традиційні інструменти не можуть бути застосовані (через природні катаклізми, заходи карантинного порядку, воєнний стан, інші форс-мажорні обставини та вмотивовані випадки (здобувач є особою з особливими освітніми потребами, учасником програми академічної мобільності тощо)), може проводитися із використанням дистанційних технологій.

4.23. У випадку, якщо здобувач фахової передвищої освіти не з’явився на засідання ЕК для складання екзамену, у протоколі зазначається, що він є не атестованим у зв’язку з неявкою на засідання. Якщо здобувач не з’явився на засідання ЕК з поважної причини, що підтверджується відповідними документами, йому може бути встановлена інша дата складання екзамену під час роботи ЕК.

4.24. Здобувачам фахової передвищої освіти, які успішно склали випускні екзамени відповідно до освітньо-професійної програми підготовки, рішенням ЕК присвоюються освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» та відповідна кваліфікація. На підставі цих рішень Коледжем видається наказ про випуск, у якому зазначається освітньо-професійний ступінь фахової передвищої освіти, кваліфікація, протокол ЕК.

4.25. Здобувач фахової передвищої освіти, який отримав незадовільну оцінку при складанні кваліфікаційного іспиту відраховується з Коледжу. Йому видається академічна довідка встановленого зразка. Здобувачі фахової передвищої освіти, які не склали випускні іспити у зв’язку неявкою без поважних причин або отриманням незадовільної оцінки, мають право на повторну (з наступного навчального року) атестацію протягом трьох років після відрахування з ЗВО (у період роботи, згідно затвердженого графіку, Екзаменаційної комісії з відповідної спеціальності).

4.26. Перелік випускних екзаменів визначається  навчальним планом.

V. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

5.1. При формуванні розкладу атестації здобувачів фахової передвищої освіти необхідно додатково вказувати ідентифікатор/посилання на заплановану відеоконференцію та відповідний ресурс її проведення для забезпечення публічності захисту, а також передбачати додатковий резервний день атестації здобувачів, які не зможуть скласти комплексний кваліфікаційний екзамен чи захистити кваліфікаційну роботу в запланований час з поважних причин (вчасно надіслати необхідні документи, з технічних причин, через лікарняний тощо).

Передатестаційні консультації можуть проводитися засобами аудіо- або відеоконференцій за затвердженим розкладом із зазначенням ідентифікатора/посилання на запланованої відеоконференцію та відповідний ресурс її проведення.

5.2. При проведенні комплексного кваліфікаційного іспиту за дистанційними технологіями Програма додатково має містити:

− опис порядку його проведення з використанням дистанційних технологій навчання;

− інформацію щодо особливостей структури завдань, що виносяться на комплексний кваліфікаційний іспит за дистанційними технологіями, та критеріїв оцінювання відповідей здобувачів освіти.

5.3. Здобувачі освіти, які допущені до складання комплексного кваліфікаційного екзамену, але з об’єктивних причин не можуть взяти в ньому участь із використанням визначених Коледжем технічних засобів, мають попередити про це завідувача відділення до початку іспиту.

У такому випадку за пропозицією завідувача відділення ЕК має бути обраний альтернативний варіант складання комплексного кваліфікаційного екзамену, який би забезпечував ідентифікацію особи здобувача, дотримання академічної доброчесності та можливість перевірки результатів навчання здобувача.

Одним з таких варіантів може бути виконання здобувачем екзаменаційного завдання від руки, його фотографування (сканування) та надсилання Екзаменаційній комісії засобами електронного зв’язку.

5.4. Під час проведення атестаційних заходів рекомендується здійснити попередню перевірку технічних параметрів налаштування зв’язку зі здобувачами та усунути виявлені проблеми.

У разі виникнення під час атестаційного заходу обставин непереборної сили здобувач освіти повинен повідомити Екзаменаційну комісію про ці обставини засобами телефонного зв’язку, за допомогою месенджерів або в інший спосіб. За цих обставин можливість та час проведення атестаційного заходу визначається в індивідуальному порядку. Скрін повідомлення робить секретар.

5.5. Для атестації у формі захисту кваліфікаційної роботи здобувачем надається її електронна (у тому числі і графічний матеріал (презентації) паперова версія з підписом здобувача.

У разі неможливості надання паперової версії до захисту, вона надається керівнику кваліфікаційної роботи або завідувачу відділення після її захисту.

5.6. Електронне архівування всього комплекту документів для захисту на кожного здобувача освіти: кваліфікаційної роботи у форматі pdf-документу та відповідних супровідних документів (рецензії, відгук керівника тощо) та їх подачу до Екзаменаційної комісії організовує керівник кваліфікаційної роботи або голова випускаючої циклової комісії.

5.7. Атестація у формі захисту кваліфікаційної роботи з використанням дистанційних технологій навчання має здійснюватися в синхронному режимі (відеоконференція).

5.7.1. На початку процедури захисту секретар ЕК у присутності комісії та здобувача має оголосити перед виступом здобувача фразу: «Чи підтверджуєте Ви, (ПІБ здобувача), надсилання (дата) кваліфікаційної роботи з теми «Тема кваліфікаційної роботи» загальним обсягом (повна кількість сторінок разом з додатками) сторінок електронною поштою до коледжу?»

5.7.2. Відповідь здобувача освіти має бути зафіксована на відеозаписі захисту. Допускається (з об’єктивних причин), як альтернатива синхронному виступові, використання завчасно надісланої здобувачем до екзаменаційної комісії відеозаписи виступу (презентації), творчої практичної роботи. При цьому відеозапис виступу має бути виконаний таким чином, щоб можна було однозначно ідентифікувати особу здобувача та засвідчити факт його виступу.

Запитання-відповіді до здобувача обов’язково проводяться у синхронному режимі.

Під час виконання екзаменаційної роботи здобувачу освіти забороняється покидати робоче місце.

У разі виявлення факту порушення академічної доброчесності (спроби скористатися підказками тощо) здобувач освіти дискваліфікується.

VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

6.1. Результати письмових випускних екзаменів оголошуються Головою ЕК після перевірки робіт не пізніше наступного робочого дня, а оцінки з усних екзаменів оголошуються в день їх складання.

6.2. За підсумками діяльності Екзаменаційної комісії Голова ЕК складає звіт, який затверджується на її заключному підсумковому засіданні. У звіті відображаються рівень підготовки фахівців з напряму підготовки (спеціальності) і характеристика знань, умінь та компетентностей випускників. Вказуються недоліки, допущені у підготовці фахівців, зауваження щодо забезпечення організації роботи ЕК тощо. У ньому даються пропозиції щодо:

6.2.1. поліпшення якості підготовки фахівців;

6.2.2.усунення недоліків в організації проведення випускних екзаменів;

6.2.3. надання випускникам відповідного освітньо-професійного ступеню.

6.2.4. Звіт про роботу ЕК після обговорення на її заключному засіданні подається заступнику директора з НР в двох примірниках у тижневий термін по закінченні роботи ЕК.

6.3. Результати роботи, пропозиції і рекомендації ЕК обговорюються на засіданнях випускаючих циклових комісій, Педагогічній раді Коледжу.

6.4. Рішення про видачу документу з відзнакою приймається, якщо здобувач фахової передвищої освіти, отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менш як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань – оцінки «добре», склав випускний екзамен з оцінкою «відмінно». Не мають оцінки «добре» з тих предметів, що виносяться на державну атестацію.

VІІ. РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ

У випадку незгоди з оцінкою випускник має право подати апеляцію.

7.1. Апеляція подається на ім’я директора Коледжу. Апеляція подається в день проведення випускного іспиту з обов’язковим повідомленням директора Коледжу.

7.2. У випадку надходження апеляції розпорядженням створюється комісія для розгляду апеляції. Головою комісії призначається директор Коледжу, його заступники. Склад комісії затверджується розпорядженням директора Коледжу.

7.3. Комісія розглядає апеляції випускників з приводу порушення процедури проведення випускного екзамену, що могло негативно вплинути на оцінку Екзаменаційної комісії.

7.4. Комісія не розглядає питання змісту й структури білетів, а також не розглядає порушень правил з проведення випускного екзамену випускником.

7.5. Апеляція розглядається протягом трьох календарних днів після її подачі.

7.6. У випадку встановлення комісією порушення процедури проведення атестації, яке вплинуло на результати оцінювання, комісія пропонує директору Коледжу скасувати відповідне рішення ЕК і провести повторне засідання ЕК в присутності представників комісії з розгляду апеляції.