Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

Положення про приймальну комісію

polojennya-priymal23

 

 

І. Загальна частина

1. Приймальна комісія Комунального закладу «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, передбачений частиною першою статті 39 Закону України «Про фахову передвищу освіту» (далі – Закон), що утворюється для організації прийому вступників.

Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України «Про фахову передвищу освіту», Умов прийому до закладів фахової передвищої освіти в 2023 р. для здобуття освітньо-професійного ступеню молодшого бакалавра, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від     15 березня 2023 року № 277, зареєстровано в міністерстві юстиції України від 28 березня 2023 року за № 518/39574; згідно з Правилами прийому до К3 «МФК КіМ» ЗОР, затвердженими наказом по коледжу № 49-осн. від 14 квітня 2023 р., Cтатуту вищого навчального закладу та положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 15.10.2015 № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 р. за № 1353/27798 (зі змінами, внесеними згідно наказу МОНУ № 622 від 06.06.2016 р., зареєстрованим у Міністерстві юстиції 14.06.2016 р. за № 860/28890 (далі – Положення).

Положення затверджується наказом директора Комунального закладу «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» відповідно до частини першої статті 39 Закону.

Термін дії даного Положення становить один календарний рік.

2. Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора коледжу, який є Головою комісії.

Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

 • заступник (заступники) голови Приймальної комісії;
 • відповідальний секретар Приймальної комісії;
 • члени Приймальної комісії (заст. директора, зав. відділення навчальної частини, голови циклових комісій);
 • представники органів студентського самоврядування відповідно до пункту 6 частини п’ятої статті 40 Закону.

Заступником голови Приймальної комісії призначається заступник директора з навчальної роботи.

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються наказом директора коледжу з числа провідних педагогічних працівників коледжу.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається директором коледжу до початку календарного року.

3. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу директора коледжу утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

 • комісії для проведення вступних випробувань (у формі творчого конкурсу або індивідуальної усної співбесіди);
 • фахова атестаційна комісія;
 • апеляційна комісія.

Допускається включати до складу цих комісій педагогічних працівників інших навчальних закладів.

Наказ про затвердження складу комісій для проведення вступних випробувань, фахових атестаційних, апеляційної комісій підписується директором коледжу не пізніше 01 червня поточного року.

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом директора коледжу з числа педагогічних працівників та навчально-допоміжного (адміністративного) персоналу коледжу.

4. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж 3 (три) роки поспіль.

До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не можуть входити особи, діти яких вступають до КЗ «МФК КіМ» ЗОР у поточному році.

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

1. Відповідно до Порядку прийому, Статуту КЗ «МФК КіМ» ЗОР, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує директор коледжу відповідно до статті 43 Закону.

2. Приймальна комісія:

 • забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськості з усіх питань вступу до КЗ «МФК КіМ» ЗОР;
 • організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);
 • подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) отримані від вступників дані про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;
 • координує діяльність усіх структурних підрозділів КЗ «МФК КіМ» ЗОР щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;
 • організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;
 • організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;
 • забезпечує оприлюднення на веб-сайті коледжу Положень, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;
 • приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Порядком прийому і Правилами прийому.

Заяви та документи вступників реєструються в прошнурованому журналі реєстрації заяв вступників, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою КЗ «МФК КіМ» ЗОР, в якому зазначаються такі дані вступника:

 • порядковий номер (та/або номер особової справи);
 • дата прийому документів;
 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • місце проживання;
 • стать;
 • дата народження;
 • найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий ступінь/ освітньо-кваліфікаційний рівень;
 • номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту;
 • номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів з конкурсних предметів;
 • пріоритет заяви;
 • інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування;
 • причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;
 • підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції).

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою коледжу або штампом Приймальної комісії.

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів, передбачених Правилами прийому для реєстрації вступника.

Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою КЗ «МФК КіМ» ЗОР або штампом Приймальної комісії. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою коледжу або штампом Приймальної комісії.

2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, про що повідомляє вступника.

3. Для проведення вступних випробувань коледжем формуються групи вступників в порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості вступного випробування і (або) одержання-повернення письмової роботи.

Кількість вступників в групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних випробувань.

4. Розклад вступних випробувань, що проводяться КЗ «МФК КіМ» ЗОР, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті коледжу та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання.

5. Копії документів і фотокартки не зарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються, про що складається відповідний акт.

ІV. Організація та проведення вступних іспитів

1. Голови предметних вступних, фахових атестаційних комісій, предметних комісій, які відповідають за проведення вступних іспитів, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних іспитів, що проводяться КЗ «МФК КіМ» ЗОР, критерії оцінювання усної співбесіди (далі – УС) або творчого конкурсу, відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за 3 (три) місяці до початку прийому документів.

Форма вступних випробувань у КЗ «МФК КіМ» ЗОР і порядок їх проведення затверджуються кожного року Правилами прийому.

2. На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

3. УС з кожного предмета (дисципліни) проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

Під час УС члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченні співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

Інформація про результати вступного випробування оголошується вступникові в день її/його проведення.

4. Бланки аркушів співбесіди, а також титульні аркуші зі штампом Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії коледжу, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком іспиту.

5. Для проведення вступних випробувань (в астрономічних годинах, не більше) 0,25 години.

6. Під час проведення вступних випробувань не допускається користування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт.

7. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням приймальної комісії) не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

8. Відповідальний секретар Приймальної комісії проводить шифрування конкурсних робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр.

9. Голова предметної вступної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Члени комісії також розглядають мотиваційні листи вступників і створюють рейтинг, відповідно до критеріїв оцінювання, підготовлено до Положення про мотиваційні листи.

10. Результати УС, а також заповнені вступні відомості і рейтинг мотиваційних листів з підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної вступної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної (відбіркової) комісії або його заступникові, які проводять дешифрування конкурсних робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

11. Перескладання вступних випробувань не допускається. Вступники, знання яких було оцінено нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за спеціальними умовами, до подальшого складання вступних іспитів та участі в конкурсі не допускаються.

12. Апеляція вступника щодо оцінки (кількості балів), отриманої на вступному іспиті у КЗ «МФК КіМ» ЗОР (далі – апеляція), повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

V. Зарахування вступників

1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у Правилах прийому.

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця регіонального замовлення і в установлені строки, виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні іспити) з результатами аркушів співбесід вступників, зарахованих до коледжу, зберігаються в їх особових справах протягом усього строку навчання.

Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, завірені в установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у коледжі протягом усього строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.

2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування.

3. На підставі рішення Приймальної комісії директор коледжу видає наказ про зарахування вступників; інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється.

4. Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до коледжу.

5. Після видання директором КЗ «МФК КіМ» ЗОР наказу про зарахування вступників на навчання уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та верифікують в Єдиній базі накази про зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Порядком та Правилами прийому.

За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Педагогічної ради коледжу.

Підготувала
відповідальний секретар приймальної комісії
Комунального закладу «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв»
Запорізької обласної ради Ольга БОРЩ_______________________