Приймальна комісія:  telephon30   telegram color   whatsapp

Положення про проведення семестрового контролю

09poloj

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Семестровий контроль проводиться у формі екзамену, диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.

1.2 Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння здобувачем освіти теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід.

Ці форми контролю можуть проводитись усно чи письмово, за екзаменаційними білетами, тестами, у формі довільної співбесіди, перегляду або прослуховування практичних робіт.

Періодичність і терміни проведення контрольних заходів визначається навчальними планами і формами їх проведення – робочою програмою навчальної дисципліни.

Порядок і методика проведення заліків та екзаменів визначаються цикловими комісіями та затверджуються заступником директора з навчальної роботи.

1.3 Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що підлягає оцінці засвоєння здобувачем освіти навчального матеріалу з певної дисципліни включно на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на заняттях. Семестровий диференційований залік планується при відсутності модульного контролю та екзамену і не передбачає обов’язкову присутність здобувача освіти.

1.4 Здобувач освіти вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку), якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни.

1.5 Екзамени складаються в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом, за розкладом, затвердженим заступником директора з НР у випадку, коли здобувач освіти навчається за індивідуальним навчальним планом, коледж може встановлювати йому індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів. При використанні модульного контролю екзамени можуть не проводитись. Розклад доводиться до відома викладачів і здобувачів освіти не пізніше, як за місяць до початку сесії.

1.6 При складанні розкладу необхідно керуватись наступним:

  • проводить в день в навчальні групі тільки усний або письмовий екзамен;
  • з навчальних дисциплін, по яким встановлені письмові та усні екзамени спочатку проводиться письмовий, а потім усний екзамен. У цьому випадку письмові роботи повинні бути перевірені викладачем до початку усного екзамену;
  • перерва між усними екзаменами встановлюються з урахуванням об’єму предмета, але не менше двох днів;
  • перед кожним екзаменом обов’язково приводиться консультація;
  • час і місце проведення екзамену дозволяється змінювати тільки за погодженням з завідувачем відділення.

1.7 По завершенню кожного семестру по всім навчальним дисциплінам, передбаченими навчальним планом, виставляються підсумкові оцінки успішності здобувачів освіти. Підсумкова оцінка визначається викладачем на підставі систематичного і глибокого вивчення роботи здобувачів освіти над навчальним матеріалом впродовж всього семестру, з урахуванням поточних оцінок успішності та виконання всіх практичних, лабораторних та курсових робіт, передбачених навчальним планом, а також самостійної роботи.

Підсумкові оцінки за семестр з навчальних дисциплін, які не виносяться на екзамен на наступний курс враховуються нарівні з екзаменаційними.

1.8 По навчальним дисциплінам, які виносяться на екзаменаційну сесію, екзамени проводяться в обсязі навчального матеріалу, який вивчається за час після попереднього екзамену з цієї дисципліни, але не більше, ніж за два семестри.

Здобувач освіти допускається до семестрового контролю, якщо він виконав усі види робіт, завдання, передбачені робочим навчальним планом на семестр з відповідної навчальної дисципліни.

Зведені відомості обліку успішності, де фіксуються результати навчальної роботи, готуються кураторами академічних груп.

Рішення про допуск до екзаменів здобувачів освіти, які отримали незадовільні оцінки за підсумками поточного обліку знань (як з тих дисциплін, які виносяться, так і з тих, які не виносяться на екзамени), приймаються педагогічною радою.

Здобувачі освіти, які мають академічну заборгованість за попередню сесію, до екзаменів не допускаються.

1.9 Завідувач  відділення навчальної частини може вивчати індивідуальні терміни складання екзаменів студентам у зв’язку з поважними причинами (хвороба, сімейні обставини, відрядження тощо), що підтверджені документально. Поза екзаменаційною сесією можуть скласти екзамени і студенти, які навчалися за індивідуальним графіком або виявили особливі знання протягом року.

1.10 Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються за національною 5-бальною системою з чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), і за ЄCTS по 100 бальній шкалі. Оцінки (бали) вносяться в екзаменаційну відомість, залікову книжку, навчальну карту студента.

Здобувачі освіти, які одержали під час сесій більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з коледжу. Тим, які одержали під час сесій не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру.

Як виняток, директор коледжу може продовжити термін ліквідації академічну заборгованості.

Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз – викладачу, другий – комісії, яка створюється завідувачем відділення.

Здобувачі освіти, які не з’явились на екзамен без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

Перескладання екзаменів з метою підвищення оцінки не допускається, але у виняткових випадках за клопотанням відповідної циклової комісії та за погодженням викладача із дисципліни, що виноситься на перескладання, завідувача відділенням навчальної частини (в суперечливих ситуаціях – студентським комітетом), наказ на дозвіл може дати директор коледжу.

ІІ. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНІВ

2.1 Екзаменаційні білети для проведення усних і письмових екзаменаційних робіт складається викладачем дисципліни відповідно до навчальної програми, обговорюються на засіданні циклової комісії та затверджуються заступником директора з навчальної роботи не пізніше, ніж за місяць до початку сесії.

Кожен екзаменаційний білет повинен бути підписаний викладачем цього предмета.

2.2 В екзаменаційний білет включаються 2–3 питання з різних розділів програми. Комплект білетів за змістом повинні охоплювати всі питання вивченого матеріалу. Кількість екзаменаційних білетів повинна бути більшою від кількості студентів в групі.

2.3 Питання для повторення вивченого матеріалу, складені у послідовному порядку по програмі, дозволяється доводити до відома студентів за місяць до початку екзаменаційної сесії.

ІІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНІВ ТА ОЦІНКА ЗНАНЬ

3.1 Екзамени проводяться, як правило, викладачем, який проводив навчальні заняття з даної навчальної дисципліни.

3.2 Екзамени зі спеціальних дисциплін, пов’язані з переглядом практичних навчальних робіт здобувачів освіти або прослуховуванням виконання ними музичних творів, проводяться комісією у складі 2–3 викладачів циклової комісії.

3.3 При проведенні усних екзаменів група поділяється на підгрупи (якщо є необхідність). Під час складання екзамену в аудиторії може знаходитись одночасно не більше 4–5 чоловік. Дозування часу на одного здобувача 0,33 години. Після відповіді на питання екзаменаційного білету здобувачу освіти можуть бути запропоновані додаткові питання в обсязі матеріалу, який було винесено на екзамен. При необхідності здобувачам дозволяється користуватись довідковою літературою.

3.4 Письмові іспити проводяться одночасно з усім складом групи. На проведення екзамену повинен бути передбачений час не більше:

– диктант з мови та літератури (1 година проведення екзамену) 0,33 години на перевірку одного диктанту;

  • переказ (2 години на проведення екзамену) 0,50 години на перевірку однієї роботи.

3.5 Здобувачі освіти приходять на письмовий екзамен без підручників та  посібників. Письмові екзаменаційні роботи виконуються на папері зі штампом коледжу.

3.6 Екзаменаційні оцінки з державної мови виставляються окремо з письмового і усного екзамену. Здобувачі, які отримали незадовільну оцінку з письмового іспиту з мови, до усного екзамену з цього предмета не допускаються.

3.7 У випадку, коли здобувач не з’явився на екзамен, викладач робить у екзаменаційній відомості запис «не з’явився». Здобувач освіти, який не з’явився на екзамен без поважної причини, виставляється незадовільна оцінка. У випадку поважної причини директор коледжу призначає інший термін здачі екзамену.

3.8 Переведення здобувачів освіти на старший курс здійснюється за результатами курсових екзаменаційних заліків і по оцінках, які були отримані на основі підсумків, які не винесені на екзамени.

3.9 На старшому курсі з дозволу (наказу) директора допускається повторне складання екзамену з метою поглиблення знань і підвищення оцінок з окремих предметів, які вивчались раніше (але не більше двох) за клопотанням циклової комісії та за погодженням викладача дисципліни та завідувача відділенням навчальної частини, а у суперечливих ситуаціях – студентським комітетом.

Подання заяв відбувається за місяць до кінця семестру, перескладання іспитів проводиться в останній тиждень останнього семестру теоретичного курсу навчання.

3.10 Терміни ліквідації академічної заборгованості встановлюються наказом директора коледжу. Здобувачі освіти, які не ліквідували академічну заборгованість в призначений термін за рішенням педагогічної ради  виключаються з коледжу.

3.11 Переведення на старший курс, призначення перездач екзаменів оформлюється наказом директора коледжу в термін не пізніше 10 днів після закінчення екзаменаційної сесії.

3.12 Підсумкові оцінки успішності (для занесення у додаток до диплому) визначаються по останній екзаменаційній оцінці, а з навчальних дисциплін, які не виносяться на екзамени, за підсумками поточного обліку знань за останній семестр, якщо вивчення дисципліни відбувалося тільки  один семестр.

Якщо дисципліна розрахована на засвоєння більше одного семестру, то підсумкова оцінка складається за останнім екзаменом. У випадку відсутності іспиту викладач виставляє підсумкову оцінку як середнє арифметичне усіх результатів навчання попередніх семестрів.

3.13 Підсумкові оцінки успішності (для занесення у додаток до диплома) виставляються в окрему колонку.

3.14 Персональна відповідальність за точність оформлення зведених відомостей обліку успішності студентів, їх відповідності журналам групових та індивідуальних занять покладається на класних керівників.

3.15 Підсумки успішності за семестр і навчальний рік обговорюються на засіданні педагогічної  ради, яка розглядає підсумки екзаменів, визначає кандидатів для заохочення, вирішує питання про залишення на повторний курс навчання, а також відрахування з коледжу здобувачів освіти, які не встигають.