Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

Положення про Циклову комісію

poloj-pck

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Циклова комісія (далі – ЦК) – структурний підрозділ Комунального закладу «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради (далі – Коледж), що провадить освітню, методичну діяльність за певною спеціальністю (освітньо-професійною програмою), може проводити дослідницьку та/або творчу мистецьку діяльність за певною дисципліною (групою дисциплін).

1.2. Циклова комісія у своїй діяльності керується:

 • Законом України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту» (зі змінами та доповненнями);
 • Законом України від 16.01.2020 р. № 463-IХ «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами);
 • Законом України від 06.06.2019 р. № 2745-VII «Про фахову передвищу освіту» (зі змінами та доповненнями);
 • наказом по КЗ «МФК КіМ» ЗОР № 137-осн. від 29.08.2023 р. «Про затвердження та введення в дію Положення про організацію освітнього процесу в КЗ «МФК КіМ» ЗОР (зі змінами)»;
 • Статутом КЗ «МФК КіМ» ЗОР;
 • іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України, Запорізької обласної ради,  Департаменту освіти і науки ЗОДА, Департаменту культури та інформаційної політики ЗОДА в галузі фахової передвищої освіти.

1.3. Метою створення Циклової комісії є організація методичної, навчальної та виховної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації педагогічних працівників, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, удосконалення освітнього процесу для забезпечення відповідності рівня підготовки здобувачів освіти Коледжу (фахових молодших бакалаврів) рівню вимог державних стандартів освіти.

1.4. Циклова комісія створюється згідно з наказом директора, за умови, якщо до її складу входять не менше п’яти педагогічних працівників, з них три - для яких Коледж є основним місцем роботи.

1.5. Планування, організацію роботи, безпосереднє керівництво Цикловою комісією здійснює її голова за додаткову оплату в установленому Законом порядку. Голова Циклової комісії щорічно призначається наказом директора з числа досвідчених педагогічних працівників, які мають стаж педагогічної роботи не менш, як 5 (п’ять) років.

Голова Циклової комісії забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм освітніх компонент, здійснює контроль за якістю викладання освітніх компонент, навчально-методичною діяльністю педагогічних працівників циклової комісії. Несе відповідальність за відповідність рівня підготовки здобувачів освіти рівню вимог державних стандартів освіти.

1.6. Загальне керівництво роботою Циклових комісій здійснює заступник директора з навчальної роботи.

1.7. Робота Циклової комісії проводиться за планом, який щорічно складається до 5 вересня поточного навчального року, протокольно затверджується (узгоджується) рішенням Циклової комісії на першому її засіданні поточного навчального року та затверджуються заступником директора з навчальної роботи.

1.8. Планові засідання Циклової комісії проводяться не рідше одного разу на місяць згідно з затвердженим планом, позапланові – за потреби. Всі засідання Циклової комісії протоколюються.

1.9. Голова Циклової комісії несе відповідальність за ведення та зміст робочої, облікової та навчально-методичної документації педагогічних працівників комісії.

ІІ. ЗМІСТ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

2.1. Зміст роботи Циклової комісії визначається з урахуванням загальної методичної проблеми Коледжу та завдань, що диктуються особливостями викладання освітніх компонент Циклової комісії.

2.2. Робота Циклової комісії здійснюється за такими напрямами:

 • виконання рішень педагогічної, методичної ради, наказів та розпоряджень директора Коледжу, що стосуються роботи ЦК;
 • забезпечення виконання навчальних планів та навчальних програм дисциплін;
 • розгляд, обговорення та затвердження планів роботи ЦК, навчальних програм, робочих навчальних програм, навчальних планів, робочих навчальних планів, індивідуальних робочих планів викладачів, планів роботи навчальних кабінетів (лабораторій), предметних гуртків, репертуарних планів, робочих планів здобувачів освіти та іншої документації, необхідної для якісного проведення освітнього процесу;
 • розробка, поновлення й обговорення навчально-методичних комплексів дисциплін;
 • своєчасне внесення у встановленому порядку змін і доповнень до робочих навчальних програм дисциплін;
 • розробка та впровадження в освітній процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахових молодших бакалаврів;
 • розробка методик викладання освітніх компонент ЦК, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, практичного навчання, написання курсових та дипломних робіт;
 • розробка і впровадження у дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки здобувачів освіти, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи педагогічних працівників, надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • освоєння, розробка, впровадження активних методів навчання, інноваційних, комп’ютерних технологій, авторських форм і методів навчання в освітньому процесі; впровадження у навчальний процес ІТ-технологій;
 • розгляд й обговорення підготовлених підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, складання на них відгуків, рецензій;
 • підготовка, розгляд й обговорення матеріалів для проведення контрольних робіт, вступних і семестрових іспитів, атестації здобувачів освіти, тематики курсових робіт та іншої документації щодо контролю знань та вмінь студентів;
 • організація планування, керівництво підготовкою та обговорення відкритих занять педагогічних працівників ЦК проводиться згідно з «Положенням про проведення та оцінювання відкритих занять педагогічних працівників у Комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради», затверджених та введених в дію наказом по Коледжу № 142-осн. від 30.09.2023 р.;
 • контроль та аналіз рівня знань і вмінь здобувачів освіти, аналіз результатів оцінювання; контроль за дотриманням педагогічними працівниками затверджених критеріїв академічної доброчесності та вимог до проведення освітнього процесу;
 • керівництво пошуковою роботою здобувачів освіти;
 • організація самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт, концертних виступів та творчих показів здобувачів освіти тощо;
 • участь у роботі фахових об΄єднань, у фахових конкурсах, оглядах тощо;
 • організація роботи факультативів та предметних гуртків;
 • організація індивідуальної роботи з обдарованими здобувачами освіти для розвитку їх творчих здібностей, підготовки до участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, оглядах тощо; ведення облікової документації індивідуальної роботи зі здобувачами освіти за встановленими формами;
 • проведення профорієнтаційної роботи: участь у підготовці та проведенні заходів Дня відкритих дверей, підтримання зв’язків з творчими колективами закладів культури і мистецтва міста, району, області, проведення спільних заходів; підтримання зв’язків з випускниками;
 • формування у здобувачів освіти стійких професійних цінностей і поглядів, національної самосвідомості та почуття патріотизму;
 • контроль за відвідуванням занять здобувачами освіти;
 • створення умов для прищеплення здобувачам освіти інтересу до самоосвіти, самовдосконалення;
 • здійснення аналізу ефективності діяльності членів ЦК;
 • вироблення пропозицій щодо формування педагогічного навантаження на навчальний рік та їх подання на розгляд адміністрації Коледжу;
 • вироблення пропозицій щодо удосконалення організації освітнього процесу, підготовка матеріалів до засідань педагогічної та методичної рад;
 • розгляд кандидатур педагогічних працівників щодо атестації (чергової/ позачергової), подання інформації (рішення циклової комісії) до Атестаційної комісії Коледжу. Розгляд звітів педагогічних працівників щодо якості виконання програми підвищення кваліфікації, досягнутих результатів, подання клопотання педагогічній раді про визнання результатів підвищення кваліфікації та документа про проходження підвищення кваліфікації у суб’єктів, що не мають ліцензії на підвищення кваліфікації й потребують окремого визнання чи підтвердження;
 • проведення тижнів ЦК здійснюється згідно з планом роботи Коледжу; план заходів Тижня розробляється, обговорюється та погоджується (затверджується) на засіданні ЦК.

2.3. Ведення облікової документації Циклової комісії.

Основними обліковими документами ЦК є Журнал Циклової комісії, який заповнюється  головою ЦК.

Журнал Циклової комісії ведеться за встановленою формою, дані до нього заносяться систематично.

Для аналізу поточної роботи ЦК та контролю за веденням вказані документи періодично подаються дирекції Коледжу.

Після завершення періоду, на який розрахований журнал (зазвичай один навчальний рік) ЦК передається для архівного зберігання заступнику директора з навчальної роботи.

Оформлення протоколів засідань ЦК повинно відповідати вимогам, закріпленим в Інструкції з діловодства КЗ «МФК КіМ» ЗОР, затвердженої наказом по Коледжу № 03/1-осн. від 03.01.2023 р.;

 • не бути формалізованими;
 • містити детальний перебіг процесу розгляду питань на засіданні, доповіді, виступи і думки присутніх;
 • містити результати голосування у разі прийняття рішень та суть самих рішень.
 • нумерація протоколів проводиться по навчальних роках, починаючи з серпневих засідань ЦК.

2.4. Планування і звітність педагогічних працівників Циклової комісії.

2.4.1. Розробка педагогічними працівниками та подання до початку навчального року голові ЦК для обговорення на засіданні ЦК і затвердження у встановленому порядку наступних планів:

1) індивідуальний план роботи педагогічного працівника на навчальний рік;

2) робочі навчальні програми з усіх освітніх компонент і практик на навчальний рік;

3) плани роботи лабораторії, кабінету;

4) план гурткової роботи;

5) план (графік) проведення відкритих навчальних занять (інформація про відкрите заняття – предмет чи дисципліна, група, навчальний тиждень проведення за наскрізною річною нумерацією).

Проведення відкритих навчальних занять планується з жовтня по квітень.

6) план роботи із закріпленою групою (встановлюється додатково – в Журналі куратора академічної групи (класного керівника) чи у вигляді окремого документа);

7) плани інших видів діяльності педагогічного працівника в залежності від посади, громадських доручень тощо педагогічного працівника, до початку навчального року чи семестру, місяця.

2.5. Розробка головою ЦК, обговорення на засіданні ЦК та подання на затвердження (врахуванні в Комплексному плані Коледжу) у терміни, які встановлюються додатково для кожного документу (зазвичай протягом першого тижня навчального року), планів і графіків:

1) план роботи циклової комісії на навчальний рік – у вигляді окремого документу;

2) графік проведення відкритих навчальних занять;

3) план підвищення кваліфікації педагогічними працівниками;

4) термін проведення Тижня циклової комісії;

5) перелік чинних у поточному навчальному році навчальних програм всіх предметів чи дисциплін, закріплених за ЦК (у тому числі і предметів та дисциплін другого семестру), з проставленням дати затвердження програми, окремо по освітньо-професійних програмах – за встановленою формою;

6) склад циклової комісії – за встановленою формою;

7) список педагогічних працівників, які підлягають черговій або позачерговій, за заявою педагогічного працівника, атестації; клопотання про позачергову атестацію педагогічних працівників, які понизили кваліфікаційний рівень або не відповідають займаній посаді (у вигляді рішення-витягу з протоколу засідання ЦК або службової записки голови ЦК з обґрунтуванням позачергової атестації);

8) інші плани, графіки, дані до розробки планів і наказів Коледжу – за додатковими розпорядженнями;

9) розробка, обговорення на засіданні ЦК звіту про роботу Циклової комісії; подання головою і членами ЦК інших звітів та звітної інформації на запити адміністрації чи комісій Коледжу, контролюючих органів – за додатковими вказівками і формами.

 2.6. Участь у виховній роботі здобувачів освіти Коледжу згідно з планом виховної роботи Коледжу на поточний навчальний рік, планом роботи ЦК, планом роботи кураторів академічної групи, індивідуальним планом педагогічного працівника;

ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ГОЛОВИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

3.1. Обов’язки Голови Циклової комісії:

3.1.1. Організація роботи Циклової комісії згідно з цим Положенням.

3.1.2. Забезпечення виконання та контроль за виконанням затверджених планів та графіків ЦК.

3.1.3. Організація планових засідань ЦК не менше, ніж один раз на місяць, та позапланових засідань з розгляду поточних питань.

3.1.4. Організація слухань на засіданні ЦК стану педагогічної діяльності педагогічних працівників з усіх напрямків, виконання ними вимог Правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни.

3.1.5. Забезпечення та контроль участі членів ЦК у роботі Педагогічної ради Коледжу, в інших дорадчих та робочих органах, до яких входять викладачі ЦК на постійній або тимчасовій основі.

3.1.6. Забезпечення розробки викладачами НМК з усіх дисциплін, закріплених за ЦК та постійний контроль за їх повнотою, відповідністю державним стандартам освіти і навчальним програмам.

3.1.7. Забезпечення розробки блоків варіативних складових стандартів вищої освіти, які належать до поля діяльності ЦК в питаннях формування вмінь, навичок, здібностей та визначення переліку і змісту варіативних дисциплін, закріплених за ЦК.

3.1.8. Участь у розробці структурно-логічної схеми підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою; встановлення і оптимізація міждисциплінарних зв΄язків.

3.1.9. Керівництво підготовкою, участю у проведенні та організації, аналізу та обговорення атестації викладачів, профорієнтаційної роботи, проведенні відкритих занять, організація взаємовідвідування занять викладачами ЦК.

3.1.10. Своєчасне оформлення документації щодо формування педагогічного навантаження на поточний навчальний рік, розподіл та обговорення, погодження із заступником директора з навчальної роботи, директором Коледжу.

3.1.11. Систематичний контроль за дотриманням викладачами вимог, нормативних документів Коледжу, затверджених Положень КЗ «МФК КіМ» ЗОР, Кодексу академічної доброчесності закладу.

3.1.12. Організація контролю за якістю знань здобувачів освіти та відповідністю абсолютної і якісної успішності з предметів та дисциплін ЦК Ліцензійним вимогам.

3.1.13. Організація систематичної перевірки виконання прийнятих раніше рішень Циклової комісії, звітів та інформування про підсумки перевірки на засіданнях комісії та на засіданнях методичної ради.

3.1.14. Розгляд питань, пов’язаних з порушенням прав та обов’язків учасниками навчально-виховного процесу в межах Циклової комісії.

3.1.15. Ведення Журналу Циклової комісії та оперативне занесення до нього нової та зміненої інформації; ведення Книги протоколів засідань Циклової комісії.

3.1.16. Участь у засіданнях педагогічної, методичної рад Коледжу, в інших робочих та дорадчих органах і комісіях, до яких голова ЦК входить на постійній чи тимчасовій основі.

3.1.17. Звітування на педагогічних, адміністративних та методичних радах; здійснення аналізу якості роботи викладачів ЦК за результатами навчального року.

3.1.18. Ведення обліку та складання щорічного й поточних звітів та довідок про роботу ЦК.

3.2. Голова Циклової комісії має право:

3.2.1. Вносити пропозиції щодо:

 • складу Циклової комісії;
 • заохочення та стягнення членам ЦК;
 • розподілу педагогічного навантаження;
 • атестації викладачів; кандидатур завідувачів навчальних кабінетів;
 • керівників предметних гуртків.

3.2.2. Бути забезпеченим робочим місцем та можливістю зберігання документації Циклової комісії.

3.2.3. Брати участь у складі робочих груп з удосконалення освітньо-професійних програм, навчально-методичних комплексів, Положень Коледжу, посадових інструкцій.

3.2.4. Відвідувати будь-які заняття педагогічних працівників – членів ЦК.

3.2.5. Впроваджувати новітні, інноваційні та авторські технології в навчальний процес. Ініціювати проведення спільних засідань з іншими ЦК з питань удосконалення якості освіти здобувачів.

3.2.6. Брати участь в роботі екзаменаційної комісії на вступних випробуваннях та кваліфікаційних іспитах.

3.2.7. Сприяти роботі студентського самоврядування.

3.2.8. Вносити пропозиції з питань поліпшення умов навчання здобувачів освіти й роботи педагогічних працівників ЦК та включення їх до порядку денного засідань педагогічної, адміністративної, методичної рад, МО кураторів академічних груп, інших дорадчих органів з питань щодо діяльності Коледжу та його структурних підрозділів.

3.2.9. Ставити на розгляд Цикловою комісією, подавати пропозиції на розгляд педагогічною радою, адміністрацією Коледжу, атестаційною комісією Коледжу питання щодо порушень трудової дисципліни, невиконання чи неналежного виконання членом ЦК посадових обов΄язків, невідповідності займаній посаді, зниження рівня професійної діяльності.

3.2.10. Одержувати оплату за керівництво цикловою комісією згідно чинного законодавства.

ІV. ДОКУМЕНТАЦІЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

4.1. Згідно ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Вимоги до оформлення документів», встановленої в Коледжі єдиної системи діловодства, що регламентує порядок роботи з документами з моменту їх створення або надходження до відправлення або передачі в архів закладу, спрямованої на удосконалення управлінської діяльності та затвердженої внутрішньої номенклатури справ Коледжу (наказ № 59-осн. від 27.02.2020 р.) до обов’язкового переліку документів, які знаходяться і зберігаються на цикловій комісії належать:

 • Журнал Циклової комісії.
 • Копія плану роботи Циклової комісії на поточний навчальний рік.
 • Індивідуальні плани роботи членів ЦК на навчальний рік.
 • Копії чинних освітньо-професійних програм (або витяги з них інформації, яка відноситься до предметів ЦК) всіх спеціальностей, на яких працюють викладачі ЦК.
 • Структурно-логічні схеми підготовки фахівців всіх ОПП спеціальностей, на яких працюють педагогічні працівники ЦК.
 • Копії повних навчально-методичних комплексів з усіх дисциплін Циклової комісії.
 • Копії робочих навчальних планів з усіх ОПП, на яких працюють викладачі ЦК.
 • Загальний обсяг та обсяги педагогічного навантаження членів ЦК на поточний навчальний рік та за попередній навчальний рік.
 • Матеріали підвищення кваліфікації викладачів (звіти, випускні роботи, копії посвідчень, сертифікатів).
 • Книга обліку взаємовідвідувань викладачів (ПІБ відвідувача, дата, група, предмет, ПІБ відвідуваного викладача).
 • Аналізи-відгуки викладачів ЦК про взаємовідвідування колег своєї та інших ЦК (за встановленою формою, окремо по викладачах ЦК).
 • Аналізи-відгуки контрольних відвідувань головою ЦК викладачів даної ЦК (за встановленою формою, окремо по викладачах ЦК).
 • Графік проведення відкритих навчальних занять.
 • Методичні розробки відкритих занять, аналізи-відгуки голови ЦК відвіданих ним відкритих занять викладачів своєї ЦК – згідно з «Положенням про проведення та оцінювання відкритих занять педагогічних працівників у КЗ «МФК КіМ» ЗОР» (до передачі у встановлений термін дирекції Коледжу).
 • Матеріали профорієнтаційної роботи ЦК.
 • Матеріали проведення Тижня циклової комісії.
 • Матеріали надбань педагогічного досвіду педагогічних працівників.
 • Матеріали творчої діяльності педагогічних працівників та здобувачів освіти.
 • Методичні рекомендації до курсового та дипломного проєктування.
 • Курсові проєкти (роботи) за попередній і поточний навчальні роки.
 • Копії щорічних звітів ЦК.