Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

Положення про старосту

 poloj-starosta

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «Положення про старосту академічної групи (далі – Положення) Комунального закладу «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради (далі – Коледж), розроблене на основі Положення про студентське самоврядування в комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради, затверджене наказом по Коледжу № 54-осн. від 28.04.2023 р.

1.2. Староста академічної групи (далі – староста) – це здобувач(ка) освіти з числа тих, хто навчається у цій академічній групі та уповноважений цією групою на виконання громадських та адміністративних функцій, наділений у зазначених цілях правами та обов’язками згідно з цим Положенням.

1.3. Староста – офіційний представник для організаційного забезпечення навчально-виховного процесу в академічній групі та управління студентським колективом при залученні групи до всіх офіційних заходів, які здійснюються дирекцією Коледжу та органами студентського самоврядування або за їх дорученням.

1.4. Староста призначається наказом директора Коледжу, за поданням завідувача відділення навчальної частини за попереднім погодженням із студентами академічної групи та куратором.

1.5. Відбір кандидатури на посаду старости академічної групи може здійснюватися як шляхом відкритого, так і шляхом таємного голосування (за бажанням здобувачів освіти групи).

1.6. Староста призначається на один навчальний рік.

1.7. Староста представляє інтереси групи перед органами студентського самоврядування, завідувачем навчальної частини та адміністрацією Коледжу.

1.8. Староста підпорядковується безпосередньо органам студентського самоврядування та дирекції Коледжу і забезпечує виконання їх розпоряджень та вказівок; взаємодіє з куратором своєї групи, а також працівниками навчальної частини, щодо ведення документації групи.

1.9. Староста здійснює координацію самоврядування на рівні академічної групи, а також може брати участь у роботі органів студентського самоврядування КЗ «МФК КіМ» ЗОР.

1.10. Староста будь-якої академічної групи автоматично являється членом старостату Коледжу та має право бути обраним головою старостату.

1.11. Старостою може бути здобувач(ка) освіти, який(а) має високий рейтинг у навчанні, відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом та повагою в групі та серед педагогічних працівників, має позитивний вплив на колектив групи та володіє організаторськими здібностями.

1.12. У разі відсутності старости з будь-яких причин його обов’язки виконує заступник старости.

1.13. У своїй діяльності староста керується:

 • Конституцією України;
 • Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту»; «Про фахову передвищу освіту»;
 • Положенням про органи студентського самоврядування КЗ «МФК КіМ» ЗОР;
 • Нормативними (локальними) документами Коледжу;
 • Рішеннями органів студентського самоврядування (старостату), Педагогічної ради Коледжу;
 • Наказами та розпорядженнями директора Коледжу;
 • Цим Положенням.

 

ІІ. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРОСТИ

2.1. Основною метою діяльності старости є допомога кураторові групи в оперативному управлінні діяльністю академічної групи.

2.2. Завдання старости:

2.2.1. Допомога кураторові, зав. відділення навчальної частини та органам студентського самоврядування у вирішенні організаційних питань, пов'язаних із навчально-виховним процесом і дозвіллям, розв’язання та попередження конфліктних ситуацій в освітньому процесі (проблеми успішності, відвідуваності занять, порушень дисципліни, морально-психологічного клімату у групі).

2.2.2. Надання допомоги куратору й органам студентського самоврядування при проведенні заходів щодо соціального захисту здобувачів освіти, їх особистого й професійного розвитку.

2.2.3. Своєчасне інформування здобувачів освіти про рішення старостату, адміністрації, органів студентського самоврядування з питань, що стосуються організації діяльності групи, здійснення плідної взаємодії з органами студентського самоврядування, адресного соціального захисту студентів.

2.2.4. Організація участі групи в житті Коледжу, контроль виконання поставлених перед групою завдань, організація здобувачів освіти на виконання суспільно-корисних робіт тощо.

2.2.5. Допомога куратору у веденні супроводжуючої документації, що використовується для контролю навчально-виховного процесу групи.

ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ СТАРОСТИ

3.1. Надання допомоги куратору в здійсненні поточного контролю відвідуваності й успішності та інформування зав. відділення навчальної частини про стан справ у групі.

3.2. Взаємодія із зав. відділення навчальної частини, куратором навчальної групи, представниками органів студентського самоврядування, студентських громадських організацій і об'єднань із метою поліпшення навчального, наукового, творчого, громадського життя студентів групи.

3.3. Ознайомлення здобувачів освіти з нормативними документами Коледжу, розкладом навчальних занять (інформування здобувачів освіти про зміни в розкладі), графіком проведення контрольних заходів.

3.4. Сприяння виконанню здобувачами освіти групи графіків навчального процесу, Правил внутрішнього розпорядку Коледжу, доручень адміністрації, рішень органів студентського самоврядування.

3.5. Надання безпосередньої допомоги зав. відділення навчальної частини, куратору групи в плануванні, організації та проведенні заходів, пов’язаних з навчально-виховним процесом.

3.6. Володіння повною інформацією про кожного члена своєї групи (П.І.Б., фактичне місце проживання, телефон для контактів, контактні телефони батьків, дата народження, причини відсутності на заняттях, тощо).

3.7. Бути прикладом для здобувачів освіти у навчальній, творчій роботі й громадському житті групи й випускової циклової комісії, відвідувати колективні заходи групи; не здійснювати вчинків, що дискредитували б його як лідера групи.

3.8. Забезпечення участі здобувачів освіти групи у всіх навчально-виховних заходах Коледжу.

3.9. Контроль за веденням журналу обліку роботи академічної групи, в якому здійснюється персональний облік відвідування студентами всіх видів навчальних занять.

3.10. Контроль готовності групи до занять: перед початком занять староста отримує журнал у навчальній частині, вчасно подає журнал на підпис викладачеві, надає допомогу викладачеві у виставленні оцінок у журнал, а в кінці дня здає його на зберігання у навчальну частину.

3.11. Участь у засіданнях старостату. Присутність на зборах, конференціях, скликаних адміністрацією, органами студентського самоврядування Коледжу. У разі своєї відсутності з поважних причин забезпечувати присутність на засіданні свого заступника.

3.12. Щотижня звітувати перед зав. відділення навчальної частини (куратором), щодо відвідування занять: аналіз відвідування за встановленою формою, пропуски занять за тиждень, семестр, у тому числі – без поважних причин за кожним студентом і групи в цілому.

3.13. Контроль за станом навчальної дисципліни в групі.

3.14. Отримувати в кінці навчального семестру у зав. відділення навчальної частини інформацію про академічні заборгованості й умови їх ліквідації та своєчасно доводити її до відома боржників; допомагати проводити звірення індивідуальних планів і екзаменаційних відомостей; ведення рейтингу групи й студентів за підсумками сесії.

3.15. Виконувати в установлені терміни всі види завдань та доручень дирекції Коледжу та органів студентського самоврядування. За неможливості виконання поставлених завдань негайно інформувати про це осіб, які давали дані доручення.

3.16. Своєчасно інформувати про терміни подання документів на соціальні стипендії й інші форми матеріальної підтримки й соціального захисту здобувачів.

3.17. Участь у роботі органів студентського самоврядування.

3.18. Обирати собі помічників (за згодою групи), які мають забезпечити організацію роботи групи у різноманітних навчально-виховних заходах.

3.19. Розпорядження старости в межах вищезазначених функцій є обов'язковими до виконання для всіх здобувачів освіти групи.

ІV. ПРАВА СТАРОСТ

4.1. Отримувати необхідну інформацію про діяльність адміністрації, органів студентського самоврядування, структурних підрозділів, громадських організацій, творчих колективів, гуртків, об’єднань.

4.2. Представляти інтереси академічної групи у виборних і адміністративних органах Коледжу, органах студентського самоврядування, якщо такі проводяться із запрошенням старост груп.

4.3. Призначати час і проводити збори групи із всіх питань, що стосуються студентського життя.

4.4. Вносити до дирекції Коледжу пропозиції від групи:

 • щодо покращення організації навчально-виховного процесу (система оцінювання знань, організація навчального часу, розгляд конфліктних питань, проведення заходів тощо).
 • щодо складання розкладу навчальних занять, терміни складання модулів, заліків, іспитів.
 • щодо поліпшення умов побуту й навчання здобувачів освіти академічної групи.

4.5. Вносити до дирекції, профкому студентів і органів студентського самоврядування пропозиції щодо заохочення здобувачів освіти за успіхи в навчально-виховній, культурно-масовій роботі й активну участь у громадському житті Коледжу.

4.6. Звертати увагу зав. відділення навчальної частини, куратора на випадки порушення навчальної та трудової дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку Коледжу.

4.7. Бути обраним головою старостату Коледжу.

4.8. За умови якісного виконання своїх обов’язків староста може бути заохочений адміністрацією та (або) органами студентського самоврядування Коледжу.

V. ПОРЯДОК ОБРАННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ СТАРОСТИ

5.1. Староста та заступник старости академічної групи І курсу призначається на першому тижні нового навчального року за процедурою вказаною в пунктах 1.4. та 1.5. цього Положення.

5.2. Староста призначається на один навчальний рік.

5.3. Переобрання старости в разі його дострокового звільнення від виконуваних обов'язків здійснюється на загальних зборах навчальної групи протягом двох тижнів із дня втрати певного статусу попереднім здобувачем освіти.

5.4. До перевиборів старости групи повноваження старости виконує його заступник.

5.5. При переобранні старости кандидатуру висуває академічна група на загальних зборах здобувачів освіти групи у присутності куратора групи та представника органів студентського самоврядування. Кандидатуру старости може також рекомендувати куратор групи за погодженням із зав. відділення навчальної частини. Збори вважаються правочинними, якщо на них присутні не менше ніж 2/3 від облікового складу групи. Рішення ухвалюється більшістю голосів.

5.6. Зав. відділення навчальної частини, дирекція Коледжу та органи студентського самоврядування можуть відхилити запропоновану кандидатуру, якщо вона не відповідає критеріям пункту 1.11. даного Положення, і запропонувати групі повторне обговорення.

5.7. Дострокове звільнення старости від виконуваних обов'язків здійснюється розпорядженням дирекції Коледжу або рішенням органів студентського самоврядування і можливе у разі:

 • подання заступника директора з навчальної роботи (або заступника директора з виховної роботи), зав. відділення навчальної частини, голови органів студентського самоврядування при незадовільному виконанні старостою своїх обов'язків. Крім цього, основою для розгляду питання про дострокове звільнення старости навчальної групи від виконання своїх обов'язків може бути службова записка куратора академічної групи, рішення старостату Коледжу, рішення зборів групи більше ніж половини студентів академічної групи;
 • клопотання колективу академічної групи перед дирекцією або органами студентського самоврядування про призначення іншого старости, якщо призначений раніше не справляється з покладеними на нього обов’язками (визнання роботи старости незадовільною здійснюється групою за наявності більше 50 % голосів цієї групи, що вважають роботу старости незадовільною);
 • особистої мотивованої заяви старости, поданої в письмовій формі;
 • переведення старости в іншу академічну групу;
 • академічної відпустки старости або його виключення зі складу здобувачів освіти.

 

VІ. ЗАСТУПНИК СТАРОСТИ

6.1. Заступник старости обирається на загальних зборах групи більшістю голосів та допомагає старості виконувати всі покладені на нього функції.

6.2. За відсутності старости з будь-яких причин заступник старости виконує його обов'язки та несе відповідальність у відповідності до цього Положення.

VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТАРОСТИ

7.1. Староста несе персональну відповідальність перед навчальною частиною та органами студентського самоврядування за виконання всіх покладених на нього повноважень та обов’язків, передбачених цим Положенням.

7.2. Староста несе відповідальність за конфіденційність індивідуальної роботи зі здобувачами освіти групи, нерозповсюдження інформації що їх особисто стосується.

7.3. Збереження та оформлення журналу академічної групи, інших документів у межах своїх повноважень.

7.4. У разі невиконання своїх обов’язків регламентованих цим Положенням, староста достроково звільняється з посади (пункт 5.7. даного Положення).

7.5. В результаті дострокового зняття з посади старости з нього, за спільним рішенням органів студентського самоврядування та дирекції Коледжу можуть бути зняті всі (крім фінансових) раніше надані заохочення (виключення з органів студентського самоврядування тощо).

Підготувала Заступник директора з виховної роботи

Олена МАКСІМИЧЕВА________________________