Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

Положення про порядок перезарахування освітніх компонент

poloj03

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. При переведенні чи поновленні на навчання здобувача фахової передвищої освіти, зарахуванні на базі попереднього освітнього рівня виявляються розбіжності між навчальним планом, за яким він планує навчатись, і навчальним планом, за яким він навчався раніше або додатком до документа про освіту. Ці розходження можуть бути як у вигляді академічної розбіжності з навчальної дисципліни, так і у вигляді академічної різниці, що в цілому складає академічну заборгованість здобувача фахової передвищої освіти.

Академічна різниця – це перелік дисциплін чинного навчального плану, які особа, що бажає розпочати, поновити, продовжити навчання чи перевестись на навчання з іншого освітнього закладу, під час попереднього періоду не вивчала або вивчала не в повному обсязі (менш як 75 % обсягу навчальної дисципліни, передбаченої чинним навчальним планом підготовки здобувача освіти в коледжі).

Академічна різниця виникає у результаті академічної розбіжності навчальних планів (перелік дисциплін, які не вивчали) та академічної розбіжності з навчальних дисциплін (перелік дисциплін, які вивчали не в повному обсязі). Академічною різницею не вважають дисципліни вільного вибору здобувача освіти, за умови збігу обсягу присвоєних кредитів.

Академічна розбіжність з освітньої компоненти (навчальної дисципліни) – це розбіжність за обсягом (менша кількість кредитів/аудиторних навчальних годин) або за формою підсумкового контролю (залік замість екзамену), або за змістом дисципліни за якою особа атестована раніше та відповідної дисципліни чинного навчального плану. Мінімальна різниця в обсязі дисциплін, що створює академічну розбіжність складає 1 кредит ЄКТС.

Крім того, можлива ситуація, коли здобувач фахової передвищої освіти у попередньому навчальному закладі атестований з деяких навчальних дисциплін, які вивчаються у поточному семестрі в закладі, до якого він перевівся чи поновився. У цьому разі виникає необхідність перезарахування раніше вивчених навчальних дисциплін.

 1.2. Положення про порядок перезарахування освітніх компонент (навчальних дисциплін) та визначення академічної різниці (далі – Положення) визначає порядок перезарахування освітніх компонент (навчальних дисциплін) (далі – навчальних дисциплін) та/або визначення академічної різниці для здобувачів фахової передвищої освіти, які:

 • переводяться до комунального закладу «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради (далі – КЗ «МФК КіМ» ЗОР або Коледж) з інших закладів освіти;
 • продовжують навчання в КЗ «МФК КіМ» ЗОР, здобуваючи фахову передвищу освіту або одночасно навчаються за двома освітніми програмами;
 • продовжують навчання після академічної відпустки або повторного навчання;
 • поновлюються на навчання після відрахування.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

 • академічна різниця – це розбіжність у переліку дисциплін (назві, змісті, загальному обсязі годин/кредитів, формі підсумкового контролю) навчального плану, за яким особа атестована раніше та дисциплін навчального плану;
 • переведення – зміна особою, яка здобуває фахову передвищу освіту, закладу освіти, освітньої програми та/або форми здобуття освіти у КЗ «МФК КіМ» ЗОР, без припинення статусу здобувача фахової передвищої освіти зі зміною відповідних прав та обов’язків;
 • переривання навчання – призупинення виконання здобувачем фахової  передвищої освіти індивідуального навчального плану у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої програми, з частковим призупиненням прав та обов’язків здобувача фахової передвищої освіти;
 • поновлення – відновлення статусу здобувача фахової передвищої освіти, прав та обов’язків особи, що здобуває фахову передвищу освіту;
 • неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

Види неформальної освіти: очна (тренінги, майстер-класи, семінари, майстерні тощо), дистанційна (дистанційні курси, вебінари).

1.4. Це Положення розроблено відповідно до нормативних документів МОН України, а саме:

 • Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (зі змінами);
 • Закону України «По фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 р. № 2745-VIII;
 • «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» (постанова КМУ № 579 від 12.08.2015 р.);
 • «Методичних рекомендацій щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах» (лист МОН України від 26.02.2010 р. № 1/9-119);
 • «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 р. № 245.

1.5. Перезарахування навчальних дисциплін за результатами їх вивчення в інших закладах освіти не зменшує термін навчання у КЗ «МФК КіМ» ЗОР.

1.6. Для визначення переліку навчальних дисциплін, які можуть бути перезараховані здобувачу фахової передвищої освіти та/або встановлення академічної різниці, заступником директора з навчальної роботи Коледжу організовується звіряння переліку навчальних дисциплін (предметів) академічної довідки або додатка до документа про фахову передвищу освіту (диплома молодшого спеціаліста/молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста, магістра), виданих іншим закладом вищої/фахової передвищої освіти та дисциплін навчального плану КЗ «МФК КіМ» ЗОР.

ІІ. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ

 2.1. Академічна різниця – це різниця між загальними обсягами годин з дисципліни, формою підсумкового контролю (залік або екзамен) із дисципліни, вивчення якої передбачене навчальним планом відповідного курсу до моменту зарахування здобувачів фахової передвищої освіти на старші курси в порядку зарахування, переведення (з іншого навчального закладу, спеціалізації, форми навчання), поновлення, продовження навчання після академічної відпустки або надання можливості повторного навчання.

 2.2. Академічною різницею вважаються навчальні дисципліни навчального плану певної освітньо-професійної програми КЗ «МФК КіМ» ЗОР за попередні семестри, які здобувач фахової передвищої освіти раніше не вивчав. Також дисципліна вважається академічною різницею, якщо загальний обсяг годин дисципліни, яка вивчалася здобувачем освіти раніше, становить менш як 70% нормативного обсягу дисципліни чинного навчального плану Коледжу.

 2.3. Академічною різницею не вважаються вибіркові дисципліни навчального плану; форма підсумкового контролю; якщо назви навчальних дисциплін мають незначну стилістичну різницю; якщо назви навчальних дисциплін мають значні розбіжності, але при порівнянні навчальних програм дисциплін збігаються змістовна частина та вимоги до знань, умінь і навичок здобувача освіти.

2.4. Академічна різниця не повинна перевищувати 10 дисциплін. Якщо академічна різниця становить більше навчальних дисциплін, виноситься рішення про рекомендацію на навчання на курс нижче, враховуючи, що переведення та поновлення здобувачів освіти на перший курс забороняється.

2.5. Визначення академічної різниці з навчальних дисциплін здійснюється завідувачем відділення навчальної частини і має тривати не більше одного робочого тижня.

2.6. Кількість підсумкових форм контролю, які складають академічну різницю, як правило, не повинна перевищувати 10 контрольних одиниць (заліків, іспитів). Якщо навчальним планом передбачено складання заліку та екзамену з навчальної дисципліни, то до академічної різниці виноситься тільки екзамен.

2.7. Порядок та термін ліквідації академічної різниці визначається директором Коледжу.

2.8. Порядок визначення академічної різниці з навчальних дисциплін:

 • завідувач відділення навчальної частини на підставі заяви здобувача освіти на ім’я директора Коледжу на поновлення або переведення до Коледжу та академічної довідки та/або індивідуального навчального плану здобувача освіти готує порівняльну таблицю предметів згідно з навчальними планами, яку передає заступнику директора з навчальної роботи;
 • заступник директора з навчальної роботи на підставі порівняльної таблиці робить висновки із визначенням академічної різниці згідно з навчальними планами;
 • завідувач відділення навчальної частини  на підставі висновків про академічну різницю готує наказ про допуск здобувача освіти до складання академічної різниці і подає його на підпис директору Коледжу. У наказі зазначаються назви навчальних дисциплін академічної різниці, кількість годин, форма підсумкового контролю і термін ліквідації академічної різниці. Термін ліквідації академічної різниці встановлюється, як правило, до початку навчальних занять. Іноді цей термін може бути продовжений, про що обов’язково зазначається в наказі;
 • на підставі наказу директора Коледжу про допуск до складання академічної різниці, завідувач відділення навчальної частини видає здобувачу освіти довідку про ліквідацію академічної різниці та графік її ліквідації;
 • після ліквідації академічної різниці, на підставі довідки про ліквідацію академічної різниці, видається наказ директора Коледжу про зарахування особи до КЗ «МФК КіМ» ЗОР. В деяких випадках наказ директора Коледжу про зарахування може видаватись раніше, ніж ліквідація академічної різниці, але, якщо здобувач освіти не ліквідує академічну різницю у визначені терміни, видається наказ директора Коледжу про його відрахування;
 • здобувачу фахової передвищої освіти видається залікова книжка, в якій проставляються відмітки про оцінки з навчальних дисциплін, які отримані особою під час ліквідації академічної різниці. Індивідуальний навчальним план заповнюється та засвідчується особистим підписом завідувача відділення навчальної частини.

2.9. Порядок складання академічної різниці:

 • особи, яким визначена академічна різниця, мають скласти її в терміни, визначені графіком складання академічної різниці, як правило, до початку заліково-екзаменаційної сесії;
 • основною формою опановування навчальним матеріалом при ліквідації академічної різниці є самостійна робота здобувача освіти;
 • циклові комісії, за якими закріплені навчальні дисципліни, що складають академічну різницю, надають необхідні навчально-методичні вказівки та рекомендації для самостійної роботи, забезпечують достатній рівень консультативної допомоги та об’єктивний підсумковий контроль знань здобувачів освіти.

ІІІ. ПОРЯДОК ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

3.1. Перезарахування навчальних дисциплін здійснюється за заявою здобувача освіти (додаток 1) на підставі академічної довідки або додатку до документа про освіту, виданих ліцензованим (акредитованим) вищим навчальним закладом України.

3.2. Заява про перезарахування дисциплін подається здобувачем освіти на початку семестру з тим, щоб у випадку невідповідності програмних вимог та відмови у перезарахуванні, здобувач освіти міг пройти підготовку з відповідної дисципліни зі своєю групою в повному обсязі.

3.3. Перезарахування результатів раніше складених здобувачем освіти навчальних дисциплін здійснює завідувач відділення навчальної частини шляхом їх порівняння (відповідність змісту дисципліни, загальний обсяг у годинах та кредитах ЄКТС, форми підсумкового контролю).

3.4. Перезарахування дисциплін може здійснюватися за таких умов:

 • якщо при порівнянні навчального плану освітньо-професійної програми та поданих документів назви навчальних дисциплін ідентичні або мають незначну стилістичну різницю;
 • якщо назви навчальних дисциплін мають значні розбіжності, але при порівнянні навчальних програм дисциплін збігаються змістовна частина та вимоги до знань, умінь і навичок здобувача освіти; якщо загальний обсяг годин  (кредитів ЄКТС), відведених на вивчення дисципліни у попередньому навчальному закладі, відрізняється, але не менше 70% обсягу дисципліни, передбаченого затвердженою у встановленому порядку освітньо-професійною програмою відповідної спеціальності.

3.5. У випадках, коли є підстави для перезарахування дисципліни, але одноосібне рішення завідувачем відділення навчальної частини не прийнято, формується експертна комісія.

До складу експертної комісії входять заступник директора з навчальної роботи, завідувач відділення навчальної частини, викладач, який викладає дисципліну.

Експертна комісія розглядає заяву здобувача освіти, вивчає його документи про раніше здобуту освіту, при необхідності проводить співбесіду зі здобувачем освіти з метою уточнення змісту вивченої в попередньому навчальному закладі дисципліни, яку потрібно перезарахувати.

Експертна комісія робить висновок про можливість (неможливість) перезарахування дисципліни. Висновок експертної комісії відмічається у заяві. Остаточне рішення на підставі висновку експертної комісії приймає директор Коледжу.

3.6. При перезарахуванні дисципліни зберігається раніше здобута позитивна оцінка навчальних досягнень здобувача освіти. За необхідністю оцінка приводиться до чинної в Коледжі системи оцінювання. Якщо оцінка з дисципліни складається з декількох оцінок за окремі семестри або оцінок з декількох дисциплін, то вступнику виставляється середня зважена оцінка успішності з урахуванням обсягів відповідних складових навчальної дисципліни.

3.7. Здобувач освіти має право відмовитися від перезарахування дисципліни, якщо його не влаштовує отримана раніше оцінка, та складати її як академічну різницю або вивчати повторно.

3.8. Завідувач відділення навчальної частини заповнює та засвідчує особистим підписом в індивідуальному навчальному плані здобувача освіти перезараховані дисципліни.

3.9. Здобувачам освіти можуть бути перезараховані дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю вони мали оцінку не нижче «добре» або «зараховано».

3.10. Перезарахування навчальних дисциплін за результатами їх вивчення в інших закладах фахової передвищої освіти не зменшує терміну навчання та відповідальності Коледжу за рівень знань здобувачів освіти з усіх навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом.

 IV. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 4.1. Академічна довідка (копія додатка до диплома про фахову передвищу освіту), заява про перезарахування навчальних дисциплін, погоджені директором Коледжу, додаються до особової справи здобувача освіти.

4.2. Результати складання академічної різниці фіксуються у відомості обліку успішності (додаток 2), особовій картці здобувача освіти та індивідуальному навчальному плані.

4.3. У додаток до диплома вносяться усі нормативні та варіативні дисципліни навчального плану даного напряму (спеціалізації). Дисципліни вільного вибору здобувача освіти можуть відрізнятися.

4.4. Особи, які мають іноземні документи про освіту, повинні здійснити процедуру їх визнання (нострифікації) та отримати свідоцтво, яким підтверджується право на продовження освіти в Україні.

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 5.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження наказом директора.

5.2. Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи КЗ «МФК КіМ» ЗОР в межах своїх повноважень, що встановлені посадовими інструкціями.

5.3. Зміни та доповнення до Положення вносять шляхом викладення його в новій редакції.

 

 

Додаток 1

Директору

Комунального закладу

«Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв»

Запорізької обласної ради

Людмилі ЧЕРКЕС

здобувача фахової передвищої  освіти

___ курсу спеціалізації ________________

____________________________________

____________________________________

(прізвище здобувача фахової передвищої освіти)

ЗАЯВА

При вступі (поновленні) до Комунального закладу «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради

на спеціалізацію ___________________________________________________________ освітньо-кваліфікаційний рівень______________________________________________

галузь знань ______________________________________________________________ курс __________, навчання за кошти __________________________________________

прошу перезарахувати мені навчальні дисципліни, які вивчались мною у __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

                                (найменування закладу вищої/фахової передвищої освіти)

Я ознайомлений з порядком перезарахування навчальних дисциплін у комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради.  Академічну різницю зобов’язуюсь скласти у встановлені терміни.

До заяви додаю: ____________________________________________________________

                                                       (назва документа про раніше отриману освіту з додатком)

Підпис здобувача фахової  передвищої освіти                                                            Дата

 

Додаток 2

Комунальний заклад

«Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради

Відділення ___________________________________

ОПП________________________________________

Форма навчання ______________________________

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ №_____

з ліквідації академічної різниці та перезарахування дисциплін

здобувача фахової передвищої освіти___________________________________________ при порівнянні__________________________ _______________ ___

                                    назва документу, № дата видачі та назва закладу, що видав документ

виданого____________________________________________________________________ прізвище, ім’я, по батькові здобувача освіти

з навчальним планом ОПП_____________________________________________________ _________ року виявлені наступні розбіжності

№ з/п

Назва дисципліни

Загальна кількість кредитів

Розбіж-ність

Форма контролю

(оцінка)

Прийняте рішення

(перезалік/складання академ. різниці)

За попереднім

місцем навчання

ОПП

КЗ «МФК КіМ» ЗОР

 

           
             
             
             
             
             

Зав. відділення навчальної частини __________________________