Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

Положення про реалізацію права здобувачів освіти

poloj04

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про реалізацію права здобувачів освіти на вільний вибір освітніх компонент у Комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради» (далі – Положення) розроблено з метою впорядкування процедури формування переліку та викладання компонент із циклу вільного вибору для здобувачів освіти відповідного рівня фахової передвищої освіти, освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр».

1.2. Положення розроблене згідно із Законом України «Про вищу освіту» (зокрема статті 62, п.15), Законом України «Про фахову передвищу освіту» (зокрема статті 54, п.17), «Положенням про організацію освітнього процесу в комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради (зі змінами)», (далі – Коледж або КЗ «МФК КіМ» ЗОР), затвердженого наказом № 137-осн. від 29.08.2023 року, «Положенням про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в КЗ «МФК КіМ» ЗОР», затвердженого наказом по коледжу № 139-осн. від 29.08.2023 року.

1.3. Освітні компоненти (далі – ОК) вільного вибору пропонують педагогічні працівники циклових комісій з метою задоволення кваліфікаційних та освітніх потреб здобувачів фахової передвищої освіти.

Перелік ОК розглядається та затверджується Методичною радою Коледжу та вводиться до освітньо-професійної програми та навчального плану.

1.4. Освітньо-професійна програма (далі – ОПП) містить нормативну складову та варіативну, що формується випусковою цикловою комісією.

Обсяг освітніх компонент вільного вибору здобувачів фахової передвищої освіти складає не менше 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньої програми відповідного рівня фахової передвищої освіти.

Для здобувачів освіти освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» вибіркова компонента складає 10 відсотків.

1.5. ОК за вибором здобувача освіти – це дисципліни, які вводяться Коледжем для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних вимог особи для потреб суспільства, ефективнішого використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних особливостей тощо.

Вибіркові ОК професійної та практичної підготовки надають можливість здійснення поглибленої підготовки за ОПП, що визначають характер майбутньої професійної діяльності з метою формування компетентностей здобувача освіти відповідно до вимог ринку праці.

1.6. Вибір компонент варіативної частини освітньої програми здобувач освіти здійснює при формуванні індивідуального навчального плану.

Згідно з вимогами Європейської кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу індивідуальний навчальний план здобувача освіти (далі – ІНПЗО) є його основним робочим документом.

Індивідуальний навчальний план здобувача освіти розробляється на навчальний рік на підставі робочого навчального плану. Включає всі нормативні та вибіркові ОК, обрані здобувачем освіти, з дотриманням нормативно встановлених термінів підготовки «фахового молодшого бакалавра». Необхідно враховувати логічну послідовність вивчення ОК, що визначають зміст освіти за певною ОПП та систему оцінювання (підсумковий контроль знань, державна атестація випускника).

1.7. Вибіркові дисципліни викладаються протягом всього періоду навчання. Для здобувачів фахової передвищої освіти обсяг кожної вибіркової дисципліни становить, як правило, 3 кредити.

1.8. Форма підсумкового контролю вибіркових компонент – залік.

ІІ. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ

 Інформаційна складова.

2.1. На вебсайті Коледжу розміщується:

а) інформація щодо переліку ОК вільного вибору;

б) анотації робочих навчальних програм компонент;

в) зразок заяви на вивчення компоненти вільного вибору.

2.2. Здобувачі освіти отримують каталог анотацій ОК вільного вибору.

2.3. Педагогічні працівники презентують ОК вільного вибору на зборах академічної групи або курсу.

2.4. Всю необхідну інформацію мають завідувач відділення навчальної частини та куратор академічної групи.

Порядок формування вибіркової складової індивідуального навчального плану здобувача освіти.

2.5. Запис проводять тільки на вибіркові компоненти в межах затверджених робочих навчальних планів.

2.6. Здобувач освіти може брати участь у виборі ОК із циклу вільного вибору за наступним алгоритмом:

2.6.1. Циклові комісії, які забезпечують викладання ОК циклу вільного вибору, оприлюднюють робочі програми та презентаційний документ ОК вільного вибору здобувачем фахової передвищої освіти на вебсайті Коледжу на початку другого семестру поточного навчального року для здобувачів освіти I–ІІІ курсів – вибір компонент на наступний навчальний рік. Здобувачі освіти повинні надати заяви на вивчення компонент вільного вибору другого року навчання завідувачу відділення навчальної частини не пізніше 1 червня ІІ семестру.

2.6.2. Голова циклової комісії організовує ознайомлення здобувачів освіти із порядком, термінами та особливостями запису і формуванням груп для вивчення ОК вільного вибору.

2.6.3. Здобувачі освіти денної та заочної форм навчання здійснюють запис на вивчення ОК вільного вибору. Запис здійснюється у другому семестрі навчального року, що передує навчальному року, в якому розпочинається вивчення такого блоку вибіркових компонент.

2.6.4. Терміни визначаються наказом директора Коледжу. У рамках визначених термінів здобувачі освіти ознайомлюються з документацією компонент. Запис на вибіркові компоненти здійснюється на підставі заяви з потрібною інформацією. В заяві здобувач освіти вказує обрані вибіркові компоненти (Додаток 1).

2.7. Протягом двох тижнів після вибору компоненти здобувачі освіти мають право корегувати перелік вибіркових компонент, змінюючи їх через подання відповідної заяви. У цьому випадку попередній вибір анулюється.

У разі, якщо здобувач освіти у визначений термін не записався на перелік вибіркових компонент, голова циклової комісії здійснює запис такого здобувача освіти на блок вибіркових компонент самостійно. Здобувач освіти, який знехтував своїм правом вибору, буде записаний на вивчення тих компонент, які вважаються базовими для його ОПП, або з міркувань оптимізації процесу навчання.

2.8. На підставі заяв (додаток 1) здобувачів освіти навчальна частина формує академічні групи з вивчення вибіркових компонент.

Чисельність здобувачів освіти у групі з вивчення вибіркової компоненти – 10–25 осіб. Якщо на певні блоки вибіркових компонент записалося менш як 10 здобувачів освіти (крім випадків, коли на відповідному курсі навчається менш ніж 10 осіб), то такий вибір вважається не здійсненим. Здобувачі освіти, що обрали цей блок, здійснюють повторний вибір з блоків компонент, що залишилися.

На кожен навчальний рік допустима кількість здобувачів освіти для здійснення вибору може коригуватися розпорядженням директора або його заступника з навчальної роботи.

2.9. Інформацію про чисельність здобувачів освіти, які записалися на вибіркові компоненти та кількість сформованих академічних груп, голова циклової комісії передає у навчальну частину для розрахунку навчального навантаження, формування штатів викладачів та складання розкладу.

2.10. Після остаточного формування і погодження академічних груп з вивчення вибіркових компонент, інформація про ВК заноситься до індивідуального навчального плану здобувача освіти. З цього моменту вибіркова компонента стає для нього обов’язковою.

2.11. Заяви здобувачів освіти щодо вибіркових компонент, включених після погодження у встановленому порядку до індивідуальних планів, зберігаються у завідувача відділення навчальної частини впродовж 1 (одного) року.

2.12. Здобувач освіти в односторонньому порядку не може відмовитись від вивчення запланованої компоненти. Самочинна відмова від неї тягне за собою академічну заборгованість. Внесення в ІНПЗО додаткових ОК без погодження завідувача відділення навчальної частини не має юридичної сили. Вивчені таким чином курси не зараховуються.

2.13. Розклад занять формується навчальною частиною з урахуванням необхідності забезпечення права здобувача освіти на вивчення компонент вільного вибору.

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

3.1. Викладання ОК вільного вибору здійснюється за умов наявності відповідного кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення.

3.2. Циклові комісії, які забезпечують викладання ОК вільного вибору повинні мати навчально-методичний супровід компоненти (наявність навчально-методичного комплексу ОК, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій тощо).

ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Перелік ОК вільного вибору затверджується щорічно наказом по Коледжу. Методична рада Коледжу за поданням циклових комісій може вносити зміни до переліку компонент і, відповідно, до навчального плану.

4.2. Випускова циклова комісія може дозволити перезарахування компонент у разі поновлення або переведення здобувача освіти.

4.3. Перезарахування кредитів проводиться за рахунок фактично вивчених компонент певного циклу за умови виконання ними функції споріднених компетентностей.

4.4. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження та введення в дію наказом директора Коледжу.

 

Додаток 1

ЗРАЗОК

заяви здобувача освіти на включення до індивідуального плану

компонент вільного вибору (фахової програми)

Завідувачу відділення навчальної частини

____________________________________

Здобувача освіти

____________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові здобувача освіти)

_______ курсу

_______групи

Заява

Прошу зарахувати мене до складу групи здобувачів освіти, що вивчатимуть компоненту вільного вибору «___________________________ _______________ ____________ _____________ _________________________»

Дата                        Підпис