Приймальна комісія:  telephon30   telegram color   whatsapp

Порядок роботи уповноваженої особи

ПОРЯДОК РОБОТИ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ

КОРУПЦІЇ ПІД ЧАС ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2023 РОКУ

у Комунальному закладі «Мелітопольский фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької Обласної ради

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей порядок визначає рекомендовані завдання, функції та права уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Уповноважений) щодо впровадження і забезпечення дотримання принципів прозорості та доброчесності під час реалізації вступної кампанії дистанційно (онлайн режимі) у Комунального Закладу «Мелітопольського фахового коледжу культури і мистецтв» Запорізької Обласної (далі - Коледж) у 2023 році, а також рекомендований перелік заходів мінімізації корупційних ризиків та механізмів контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час здійснення вступної кампанії.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УПОВНОВАЖЕНОГО

ПІД ЧАС ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

2.1. Уповноважений є самостійним і незалежним у реалізації визначених цим порядком завдань під час вступної кампанії.

2.2. У разі відсутності Уповноваженого у зв’язку з його тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці та/або з інших причин, його обов’язки виконує інша особа (за її згодою), визначена директором Коледжу.

2.3. Уповноважений у своїй діяльності під час здійснення вступної кампанії керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим порядком.

2.4. Уповноважений підзвітний і підконтрольний директору Коледжу. Директор Коледжу на основі цього порядку може визначити обсяг повноважень та сферу відповідальності Уповноваженого під час здійснення вступної кампанії.

2.5. Не допускається розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману Уповноваженим у зв’язку із виконанням службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

3. ЗАВДАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПІД ЧАС ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

3.1. Завданнями Уповноваженого під час вступної кампанії є:

 • моніторинг дотримання прав вступників при реалізації права на освіту;
 • реалізація принципів прозорості та доброчесності під час вступної кампанії; -контроль за дотриманням антикорупційного законодавства під час вступної кампанії;
 • здійснення внутрішнього моніторингу діяльності Коледжу під час вступної кампанії;
 • організація роботи каналів для отримання повідомлень про порушення
 • вимог законодавства під час вступної кампанії;
 • розгляд повідомлень про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 • забезпечення захисту прав викривачів;
 • забезпечення вимог щодо прозорості та доступу до інформації.

4. ПРАВА УПОВНОВАЖЕНОГО ПІД ЧАС ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

З метою ефективного виконання покладених на Уповноваженого завдань, передбачених розділом 3 цього Порядку, Уповноважений має право:

 • доступу до документів та інформації, що стосуються роботи приймальної комісії;
 • доступу до матеріалів вступних випробувань;
 • доступу до документів, що стосуються роботи апеляційної комісії;
 • отримувати письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог антикорупційного законодавства, у тому числі директора, заступників директора, інших посадових осіб Коледжу;
 • ініціювати у встановленому порядку перед директором Коледжу притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Коледжу, винних у порушенні вимог антикорупційного законодавства;
 • у разі підтвердження фактів порушення вимог антикорупційного законодавства направляти у встановленому порядку матеріали спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

5. ВЗАЄМОДІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПІД ЧАС ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Для реалізації покладених цим Порядком завдань Уповноваженому доцільно забезпечити взаємодію із :

5.1 Директором Коледжу, щодо:

 • організації роботи Уповноваженого, підзвітності та підпорядкування його директору Коледжу;
 • надання пропозицій та рекомендацій із застосування вимог антикорупційного законодавства, виконання заходів мінімізації/усунення корупційних ризиків.

5.2. Провідним юрисконсультом Коледжу, щодо:

 • здійснення аналізу внутрішніх документів;
 • моніторингу та перевірки документів, які дають право вступникам на пільгове зарахування на місця державного замовлення тощо.

5.3. Членами екзаменаційних комісій залученими до вступних випробувань щодо:

 • роботи комісій з розгляду мотиваційних листів, як спостерігач;
 • участі у засіданнях приймальної та апеляційної комісій, як спостерігач;
 • моніторингу матеріалів та рішень приймальної та апеляційної комісій з метою виконання покладених на Уповноваженого завдань, передбачених розділом 3 цього Порядку;
 • процедури оскарження результатів вступних випробувань, зокрема розгляду скарг вступників апеляційною комісією.

5.4. Відкриту комунікацію зі вступниками та їх батьками стосовно проведення заходів формування їх обізнаності з антикорупційною політикою Коледжу, отримання та розгляду повідомлень від вступників та їх батьків щодо порушення вимог антикорупційного законодавства під час вступної кампанії у Коледжі.

5.5. Уповноважений може користуватись координаційною, консультаційною та методичною підтримкою уповноважених центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебуває Коледж.

6. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ УПОВНОВАЖЕНОГО ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Для виконання завдань під час вступної кампанії Уповноважений може бути залучений на всіх її етапах, з урахуванням дистанційної роботи приймальної  комісії Коледжу.

6.1. Уповноважений залучається до опрацювання проектів розпорядчих актів із таких питань:

 • формування та регламент роботи приймальної комісії;
 • прийом заяв і документів;
 • проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;
 • формування та функціонування апеляційної комісії;
 • подання і розгляд апеляцій за результати вступних випробувань, що проведені Коледжем;
 • проведення співбесід, оцінювання мотиваційних листів;
 • розрахунок конкурсного балу;

6.2. Під час візування проектів розпорядчих актів Уповноважений може користуватись загальними рекомендаціями, визначеними методичною настановою Національного агентства з питань запобігання корупції «Візування антикорупційним уповноваженим проектів актів організації  публічного сектору».

6.3. При формуванні складу комісій Уповноваженому рекомендується забезпечити проведення попередньої перевірки потенційних кандидатів до складу приймальної та апеляційної комісій до остаточного затвердження їх складу.

6.4. Для формування обізнаності осіб, залучених до вступної кампанії, з вимогами антикорупційного законодавства Уповноваженому рекомендується забезпечити розробку та поширення інформаційно-роз’яснювальних матеріалів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства під час вступної кампанії, механізмів заохочення викривачів, забезпечення ознайомлення з ними працівників та поширення серед вступників.

6.5. Уповноважений здійснює моніторинг роботи приймальної комісії на предмет дотримання антикорупційного законодавства самостійно або у складі робочої групи (за потреби).

6.6. Уповноважений може бути присутнім під час роботи приймальної комісії як спостерігач та переглядати в установленому порядку документи, які є підставою для внесення інформації про вступника до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

6.7. Для забезпечення прозорості й відкритості проведення вступних випробувань важливо забезпечити право Уповноваженого бути присутнім під час проведення співбесіди як спостерігач або переглядати результати її оцінювання.

6.8. Уповноваженому доцільно залучатись до процедури оскарження результатів вступних випробувань, зокрема розгляду скарг вступників апеляційною комісією, брати участь у засіданнях апеляційної комісії як спостерігач.

7. ПОРЯДОК РОБОТИ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПОВІДОМЛЕННЯМИ ПРО ПОРУШЕННЯ

ПІД ЧАС ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ТА КАНАЛИ ДЛЯ НАДАННЯ ТАКИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

7.1. У разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками Коледжу Уповноважений зобов’язаний у межах своїх повноважень вжити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно, протягом 24 годин, письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції. Фактичні дані, які містяться у повідомленні, Уповноваженому необхідно попередньо розглянути у строк не більше як 10 робочих днів. Про результати попередньої перевірки повідомлення Уповноважений має повідомити особу в триденний строк з дня завершення відповідної перевірки. За результатами попередньої перевірки Уповноважений має підготувати доповідну записку на ім’я директора Коледжу та наголосити на необхідності проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування інформації у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з’ясування їх достовірності. Така перевірка не може тривати більше ніж 30 днів з дня завершення попередньої перевірки. У разі підтвердження фактів та наявності підстав Уповноважений має ініціювати притягнення винної особи до дисциплінарної відповідальності. У разі встановлення ознак кримінального корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, Уповноважений має передати матеріали органам досудового розслідування за підслідністю, а в разі встановлення ознак пов’язаного з корупцією правопорушення, Уповноважений має

upovnov-osoba