Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

Положення про атестацію

tryzub1

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ»
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(КЗ «МФК КіМ» ЗОР)

Код ЄДРПОУ 02214633

Н А К А З

27 вересня 2023 р.                      м. Запоріжжя                                № 185/1-осн.

 

Про затвердження та введення в дію
Положення про атестацію
педагогічних працівників сфери освіти
в КЗ «МФК КіМ» ЗОР»

На підставі Законів України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту» (зі змінами та доповненнями); від 06.06.2019 р. № 2745-VII «Про фахову передвищу освіту» (зі змінами та доповненнями); Постанов КМУ від 14.06.2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» (зі змінами, затвердженими Постановою КМУ від 17.03.2021 р. № 216); від 23.12.2015 р. № 1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників»; від 21.08.2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»; наказу Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 «Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»; наказів Міністерства освіти і науки України від 28.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», від 09.09.2022 р.  № 805 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників» (із змінами, внесеними згідно з наказом МОНУ від 23.12.2022 р. № 1169), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.12.2022 р. за № 1649/38985; згідно з наказом Департаменту освіти і науки ЗОДА № 321 від 19.09.2023 р. «Про атестацію педагогічних працівників організацій, установ та закладів освіти Запорізької області у 2023/2024 навчальному році»; на підставі рішення педагогічної ради коледжу (протокол № 4 від 25.09.2023 р.)

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити та ввести в дію «Положення про атестацію педагогічних працівників сфери освіти в Комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради» – додається.
 2. Навчальній частині, її структурним підрозділам, зав. кабінету навчально-методичного Зінаїді СКЛЯРЕНКО у своїй роботі керуватися «Положенням про атестацію педагогічних працівників сфери освіти в Комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради», затвердженим цим наказом.
 3. Завідувачу кабінету навчально-методичного Зінаїді СКЛЯРЕНКО в 3-денний термін довести дане Положення до всіх педагогічних працівників коледжу.
 4. Оприлюднити Положення про атестацію педагогічних працівників сфери освіти в КЗ «МФК КіМ» ЗОР на вебсайті закладу.
 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  

Директор  КЗ «МФК КіМ» ЗОР                                                                    Людмила ЧЕРКЕС

Узгоджено:

провідний юрисконсульт Олена МОВЧАН______________________________ «____»___________ 2023 р.          

зав.кабінету навчально-методичного Зінаїда СКЛЯРЕНКО_________________ «____»___________2023 р.                    

Директор КЗ «МФК КіМ» ЗОР                                                                      Людмила ЧЕРКЕС

 

muk-polojenna2024-2

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Положення про атестацію педагогічних працівників сфери освіти в комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради (далі – Положення) визначає порядок проведення атестації педагогічних працівників коледжу як систему заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності (далі – Атестація).

1.2. Положення комунального закладу «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради (далі – Коледж) розроблено на підставі:

 • Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VІІІ «Про освіту» (cт. 50);
 • Закону України від 06.06.2019 р. № 2745-VII «Про фахову передвищу освіту» (ст. 24);
 • Постанови КМУ від 14.06.2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» (зі змінами, затвердженими Постановою КМУ від 17.03.2021 р. № 216);
 • Постанови КМУ від 23.12.2015 р. № 1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників»;
 • Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»;
 • наказу Міністерства освіти і науки України від 28.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»,
 • наказу Міністерства освіти і науки України  від 09.09.2022 р. № 805 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників» (зі змінами, внесеними згідно з наказом МОНУ від 23.12.2022 р. № 1169), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.12.2022 р. за № 1649/38985.

1.3. Це Положення поширюється на педагогічного працівника, який здійснює педагогічну діяльність: викладачів; директора, заступників директора у частині виконання ними педагогічної роботи.

1.4. За результатами атестації педагогічного працівника незалежно від обсягу його педагогічного навантаження (кількості навчальних дисциплін чи інтегрованих курсів) встановлюється його відповідність або невідповідність займаній посаді та:

1) присвоюється (не присвоюється) кваліфікаційна категорія або підтверджується (не підтверджується) раніше присвоєна кваліфікаційна категорія;

2) присвоюється (не присвоюється) педагогічне звання, підтверджується (не підтверджується) раніше присвоєне педагогічне звання (у разі наявності).

Педагогічному працівнику, посада якого не передбачає присвоєння кваліфікаційної категорії за результатами атестації визначається відповідність (невідповідність) займаній посаді та у порядку, визначеному законодавством, встановлюється (підтверджується) тарифний розряд.

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, що присвоюється (підтверджується) за результатами атестації, визначаються відповідно до Переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 23 грудня 2015 р. № 1109.

1.5. Атестація педагогічних працівників Коледжу є обов’язковою.

1.6. Атестація може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, окрім випадків, визначених пунктом 10 розділу III цього Положення.

Атестація проводиться не раніше ніж через рік після призначення педагогічного працівника на посаду.

1.7. Атестація в Коледжі проводиться з дотриманням академічної доброчесності.

1.8. Позачергова атестація проводиться за ініціативою директора Коледжу:

 • у разі зниження якості педагогічної діяльності педагогічним працівником;
 • у разі виявлення за результатами інституційного аудиту, проведеного відповідно до законодавства.

1.9. Позачергова атестація педагогічного працівника Коледжу може проводиться за його ініціативою та/або за однією за таких умов:

1) визнання переможцем, лауреатом фінальних етапів всеукраїнських, міжнародних фахових конкурсів;

2) наявності освітньо-наукового / освітньо-творчого, наукового ступеня;

3) успішного проходження сертифікації.

При цьому мають бути витримані умови, зазначені в пунктах 1.11, 1.12 цього розділу.

1.10. Міжатестаційний період (проміжок часу між проходженням педагогічним працівником попередньої та наступної атестації) не може бути меншим ніж три роки, крім випадків проведення позачергової атестації за ініціативи педагогічного працівника. Час перебування педагогічного працівника в соціальних відпустках, навчання у закладах вищої освіти, а також період, на який переноситься атестація, до міжатестаційного періоду не включаються.

1.11. Підвищення кваліфікації педагогічним та науково-педагогічним працівником проводиться в міжатестаційний період відповідно до законодавства і є необхідною умовою атестації.

Загальний обсяг підвищення кваліфікації визначається сумарно за останні 5 років і повинен становити не менше 120 годин. До загального обсягу включаються всі години підвищення кваліфікації незалежно від суб'єкта підвищення кваліфікації, виду, форми чи напряму.

Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження. Результати підвищення кваліфікації в інших суб’єктів (КВЕД 85.59) підвищення кваліфікації визнаються рішенням педагогічної ради Коледжу.

Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників Коледжу встановлюється педагогічною радою закладу.

У разі потреби, на підставі клопотання педагогічного працівника,  документи про підвищення кваліфікації затверджуються педагогічною радою Коледжу відповідно до п. 25 Порядку підвищення кваліфікації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 (додаток 1 до цього Положення).

Не менше 10% загальної кількості годин підвищення кваліфікації обов'язково мають бути спрямовані на вдосконалення компетенцій у роботі зі здобувачами освіти з ОПП та не менше 10% – на надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу.

Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників встановлюється в кредитах ЄКТС (один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою. Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації впродовж п'яти років не може бути меншим, ніж 6 (шість) кредитів ЄКТС –180 годин.

1.12. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень фаховий молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), молодший бакалавр, бакалавр чи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст).

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), бакалавр чи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст), стаж роботи на посаді педагогічного працівника не менше ніж три роки.

Основними показниками у роботі спеціаліста другої категорії є:

 • проведення педагогічним працівником занять за навчальними програмами Коледжу із застосуванням традиційного набору методів, прийомів і засобів навчання для конкретної дисципліни;
 • один відкритий урок з предмета за спеціальністю;
 • один виступ на засіданні педагогічної ради чи педагогічного семінару;
 • проходження курсів підвищення кваліфікації (пункт 1.11. цього розділу);
 • проведення одного позааудиторного заходу;
 • оформлення методичних доповідей згідно з планом роботи викдажача.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень бакалавр, магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст), стаж роботи на посаді педагогічного працівника не менше ніж п’ять років.

Основними показниками у його роботі є:

 • виконання вимог, передбачених для кваліфікаційної категорії «спеціаліст 2 категорії»;
 • проведення педагогічним працівником занять за навчальними програмами Коледжу із застосуванням нетрадиційних методів, прийомів і засобів навчання для конкретної дисципліни;
 • проведення щонайменше 2 відкриті уроки з предмета за спеціальністю;
 • один виступ (тези, стаття) на обласному (всеукраїнському) рівнях;
 • участь у конференціях всеукраїнського, міжнародного рівнів;
 • проведення двох позааудиторних заходів;
 • оформлення методичних доповідей згідно з планом роботи викладача;
 • підготовка однієї методичної розробки із застосуванням елементів власної методики.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст), стаж роботи на посаді педагогічного працівника не менше ніж сім років.

Основними показниками у його роботі є:

 • виконання вимог, передбачених для кваліфікаційної категорії «спеціаліст 1 категорії»;
 • проведення педагогічним працівником занять за навчальними програмами Коледжу із застосуванням нетрадиційних методів, прийомів і засобів навчання для конкретної дисципліни;
 • щонайменше три відкриті уроки з предмета за спеціальністю;
 • один виступ обласного, всеукраїнського рівнів;
 • участь у конференціях всеукраїнського, міжнародного рівнів;
 • проведення трьох позааудиторних заходів;
 • оформлення методичних доповідей згідно з планом роботи викладача;
 • підготовка однієї методичної розробки із застосуванням елементів власної методики;
 • публікація методичних матеріалів у фахових виданнях, на освітніх платформах;
 • участь у розробці нормативно-правової документації Коледжу.

Педагогічному працівнику, який має освітньо-науковий / освітньо-творчий, науковий ступінь, за результатами атестації без дотримання послідовності на присвоєння може бути присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», за умови наявності в нього стажу роботи на посаді педагогічного працівника не менше ніж один рік.

1.13. За результатами атестації педагогічне звання присвоюється (підтверджується) педагогічному працівнику, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» / «спеціаліст вищої категорії» та який зокрема:

 • упроваджує і поширює методики компетентнісного навчання та нові освітні технології, надає професійну підтримку та допомогу педагогічним працівникам (здійснює супервізію);
 • бере участь у процедурах і заходах, пов’язаних із забезпеченням якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти;
 • був визнаний переможцем, лауреатом всеукраїнського, міжнародного фахового конкурсу;
 • підготував переможця всеукраїнських, міжнародних олімпіад, конкурсів, змагань тощо.

1.14. Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, як правило, присвоюють послідовно.

Наявність освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня педагогічного працівника підтверджується відповідним документом про освіту. Наявність освітньо-наукового / освітньо-творчого, наукового ступеня підтверджується відповідним дипломом.

Наявність стажу роботи на посаді педагогічного працівника визначається відповідно до даних його особової справи, трудової книжки.

Посадові обов’язки педагогічного працівника визначаються його посадовою інструкцією.

1.15. Педагогічний працівник, який має педагогічне навантаження з кількох дисциплін, атестується з того предмета, який викладає за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з навчальних предметів (інтегрованих курсів), що обов’язкові для вивчення відповідно до навчального плану Коледжу.

Педагогічний працівник, який працює за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестується на загальних підставах.

Педагогічний працівник, який працює в Коледжі на різних посадах, проходить атестацію за кожною посадою окремо.

Педагогічний працівник, який працює у різних закладах освіти за однією і тією самою посадою та/або викладає один предмет (інтегрований курс), атестується за основним місцем роботи. У цьому випадку присвоєна педагогічному працівнику кваліфікаційна категорія та педагогічне звання або тарифний розряд, поширюється на все педагогічне навантаження за всіма місцями роботи та/або посадами.

Якщо в міжатестаційний період педагогічного працівника довантажено годинами з інших предметів (інтегрованих курсів), то присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження до чергової атестації.

Директор коледжу, заступники директора Коледжу, які працюють на посаді педагогічного працівника, що передбачає здійснення педагогічної діяльності та наявність педагогічного навантаження, атестується за цією посадою у порядку, визначеному цим Положенням.

1.16. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання. Присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання проводиться без урахування тривалості міжатестаційного періоду, без дотримання умов, визначених пунктами 1.11. та 1.12. цього розділу та без проведення будь-яких заходів, пов’язаних із вивченням і оцінюванням його діяльності.

Зарахування сертифікації здійснюється один раз протягом строку дії сертифіката педагогічного працівника під час його чергової або позачергової атестації, що проводиться за ініціативи педагогічного працівника.

1.17. До проведення чергової атестації педагогічного працівника за ним зберігається присвоєна кваліфікаційна категорія (педагогічне звання).

За педагогічним працівником, який переходить на інші педагогічні посади в Коледжі або який перервав роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігається присвоєна за результатами останньої атестації кваліфікаційна категорія та педагогічне звання.

Атестація такого педпрацівника здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття його на роботу або повернення до роботи. Працівник перебуває у декретній відпустці, він\вона не звільнені, повернувшись до роботи він/вона будуть атестовані через 2 роки.

1.18. Особа, призначена на посаду педагогічного працівника, яка пройшла педагогічну інтернатуру в установленому законодавством порядку, для продовження роботи на цій посаді атестується упродовж другого року роботи, але не раніше ніж через один рік після призначення на посаду.

1.19. Якщо строки, визначені цим Положенням, припадають на вихідний, неробочий, святковий день, то відповідний строк починається з першого за ним робочого дня. У випадку настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють діяльність атестаційної комісії або педагогічного працівника, який атестується, та перешкоджають проведенню атестації, перебіг строків проведення атестації, встановлених цим Положенням, припиняється на час дії таких обставин і відновлюється після припинення обставин, що стали перешкодою для проведення атестації.

1.20. Не допускається створення перешкод для проходження педагогічним працівником атестації, необґрунтована відмова у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та встановленні тарифного розряду.

II. СТВОРЕННЯ, СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Для атестації педагогічних працівників щорічно не пізніше 20 вересня в Коледжі створюється атестаційна комісія.

2.2. Наказом директора Коледжу затверджується персональний склад атестаційної комісії, призначаються голова та секретар атестаційної комісії, при цьому кількість членів атестаційної комісії не може бути менше ніж п’ять осіб.

До роботи атестаційної комісії можуть бути залучені представники первинних або територіальних профспілкових організацій (до 2 осіб за згодою) із правом голосу.

Представники профспілкових організацій за згодою залучаються до роботи головою атестаційної комісії відповідно до рішення уповноваженого профспілкового органу.

До роботи атестаційної комісії не може бути залучена особа, яка відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою педагогічного працівника, який атестується, або є особою, яка може мати конфлікт інтересів.

2.3. Головою атестаційної комісії Коледжу є його директор, крім випадків, передбачених пунктом 2.7 цього розділу.

2.4. Директор або заступник директора Коледжу не можуть очолювати атестаційну комісію під час проходження ними атестації. У такому разі на засіданні атестаційної комісії обирається головуючий з числа членів атестаційної комісії, повноваження якого поширюються на роботу атестаційної комісії одноразово.

2.5. Атестаційна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її складу. Рішення атестаційної комісії приймають шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів «за» і «проти» атестаційна комісія приймає рішення в інтересах педагогічного працівника, який атестується.

2.6. Порядок голосування (відкрито чи таємно) визначається на засіданні атестаційної комісії та фіксується в протоколі.

2.7. Педагогічні працівники, які входять до складу атестаційної комісії, проходять атестацію на загальних підставах та не беруть участі у голосуванні щодо себе.

2.8. Голова атестаційної комісії:

 • проводить засідання атестаційної комісії;
 • бере участь у голосуванні під час прийняття рішень атестаційної комісії;
 • підписує протоколи засідань атестаційної комісії та атестаційні листи.

За наявності обставин, які об’єктивно унеможливлюють проведення засідання комісії очно (воєнний стан, надзвичайна ситуація, карантинні обмеження тощо), голова атестаційної комісії може прийняти рішення про проведення засідання в режимі відеоконференцзв’язку.

2.9. Секретар атестаційної комісії:

 • приймає, реєструє та зберігає документи, подані педагогічним працівником до розгляду та під час розгляду їх атестаційною комісією;
 • організовує роботу атестаційної комісії, веде та підписує протоколи засідань атестаційної комісії;
 • оформлює та підписує атестаційні листи;
 • повідомляє педагогічного працівника про місце і час проведення засідання атестаційної комісії (у разі запрошення педагогічного працівника на засідання);
 • забезпечує оприлюднення інформації про діяльність атестаційної комісії шляхом розміщення її на офіційному вебсайті Коледжу. Проте в умовах військового стану інформація про роботу атестаційної комісії викладається на загал з врахуванням безпекових умов, без зазначення ПІБ.

2.10. Атестаційна комісія:

 • схвалює графік проведення засідань;
 • визначає адресу електронної пошти для подання атестаційних документів у електронному вигляді (за необхідності);
 • розглядає документи, подані педагогічними працівниками (крім керівників) Коледжу, встановлює їх відповідність вимогам законодавства та вживає заходів щодо перевірки їх достовірності (за потреби).

2.11. Атестаційна комісія приймає рішення про:

 • відповідність (невідповідність) педагогічного працівника Коледжу займаній посаді;
 • присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії та педагогічного звання або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні).

2.12. У разі відмови у присвоєнні (підтвердженні наявної) кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» чи «спеціаліст вищої категорії» і присвоєнні (підтвердженні) відповідної нижчої кваліфікаційної категорії атестаційною комісією приймається рішення про відмову у присвоєнні та/або підтвердженні раніше присвоєного педагогічного звання.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

3.1. Строки проведення атестації визначаються атестаційною комісією Коледжу на її першому засіданні в межах строків, визначених цим Положенням.

3.2. Персональний склад атестаційної комісії затверджується керівником коледжу не пізніше 20 вересня.

3.3. Не пізніше 10 жовтня поточного року директор Коледжу своїм наказом затверджує список педагогічних працівників, які підлягають атестації в поточному навчальному році; строки проведення атестації педагогічних працівників; графік проведення засідань атестаційної комісії; строк та адресу електронної пошти для подання педагогічним працівником документів (у разі подання в електронній формі).

Із зазначеним наказом педагогічний працівник, який підлягає атестації, ознайомлюється під підпис. У разі онлайн-навчання педагогічний працівник підписує наказ і надсилає секретареві атестаційної комісії скан-копію документа.

У випадку відсутності педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації у списку, за його заявою, поданою не пізніше 20 грудня поточного календарного року, атестаційна комісія включає його до списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації.

3.4. Для проведення позачергової атестації до 20 грудня до атестаційної комісії подається заява за формою (додаток 2 до цього Положення).

3.5. Атестаційна комісія затверджує окремий список педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації, визначає строки проведення їх атестації, подання ними документів та у разі потреби може внести зміни до графіка своїх засідань.

3.6. За наявності обставин, що унеможливлюють діяльність атестаційної комісії або педагогічного працівника, який атестується, та перешкоджають проведенню атестації, перебіг строків проведення атестації, встановлених цим Положенням, припиняється і відновлюється після усунення обставин, що стали перешкодою для проведення атестації.

3.7. Інформація, визначена пунктами 3.2., 3.3. цього розділу, оприлюднюється на вебсайті Коледжу не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією.

Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення інформації педагогічний працівник, який атестується, може подати до атестаційної комісії документи, що, на його думку, свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення.

Документи, які зберігаються в особовій справі педагогічного працівника, не подаються до атестаційної комісії, яка створена в Коледжі, у якому зберігається особова справа.

3.8. Педагогічний працівник, який атестується, може подати до відповідної атестаційної комісії документи в паперовій або електронній формі. Електронний варіант документів (формат РDF, кожен документ в окремому файлі) надсилається на адресу електронної пошти для подання педагогічним працівником документів в електронній формі з підтвердженням про отримання.

Документи, подані до атестаційної комісії, реєструються секретарем атестаційної комісії. Забороняється безпідставно відмовляти педагогічному працівнику в прийнятті документів, які відповідають вимогам, зазначеним у цьому пункті.

3.9. Атестаційна комісія розглядає документи педагогічного працівника, який атестується, за потреби перевіряє їхню достовірність, встановлює дотримання вимог пунктів 1.11, 1.12 цього Положення, а також оцінює професійні компетентності педагогічного працівника з урахуванням його посадових обов’язків.

Для належного оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника атестаційна комісія може прийняти рішення про вивчення практичного досвіду його роботи. У такому випадку атестаційна комісія має визначити зі складу атестаційної комісії членів, які аналізуватимуть практичний досвід роботи педагогічного працівника, а також затвердити графік заходів щодо його вивчення.

Рішення про результати атестації педагогічного працівника приймається атестаційною комісією Коледжу не пізніше 01 квітня.

3.10. У разі тимчасової непрацездатності педагогічного працівника, який атестується, або настання інших обставин, що не залежать від його волі та перешкоджають проходженню ним атестації, проведення атестації або окремих засідань атестаційної комісії має бути перенесено за рішенням відповідної атестаційної комісії до припинення таких обставин, але не більше ніж на один рік. У такому випадку за педагогічним працівником зберігається раніше присвоєна кваліфікаційна категорія (педагогічне звання) до проходження ним атестації у порядку, визначеному цим Положенням.

3.11. Атестаційна комісія може запросити педагогічного працівника на своє засідання у разі виникнення до нього питань, зокрема пов’язаних з поданими ним документами.

Запрошення на засідання атестаційної комісії підписує голова атестаційної комісії та не пізніше п’яти робочих днів до дня проведення засідання вручається секретарем атестаційної комісії педагогічному працівникові під підпис або надсилається в сканованому вигляді на адресу електронної пошти (у разі наявності, з підтвердженням отримання).

3.12. Педагогічний працівник може бути присутнім на засіданні атестаційної комісії під час розгляду питань, що стосуються його атестації, в тому числі в режимі відеоконференцзв’язку. У разі неявки педагогічного працівника, запрошеного в установленому порядку на засідання атестаційної комісії, атестаційна комісія, за наявності обставин, визначених у пункті 3.10 цього розділу, проводить засідання за відсутності педагогічного працівника.

Представники педагогічних працівників можуть представляти їх інтереси на засіданнях атестаційних комісій за письмовою довіреністю чи договором доручення, оформленими відповідно до вимог законодавства, а особа такого представника має бути встановлена секретарем відповідної атестаційної комісії згідно з документом, що посвідчує особу.

3.13. Засідання атестаційної комісії оформлюються протоколом за формою (додаток 3 до цього Положення).

 3.14. На підставі рішення атестаційної комісії секретар оформляє атестаційний лист за формою (додаток 4 до цього Положення), у якому фіксується результат атестації педагогічного працівника.

У випадку проведення одночасної (в межах однієї процедури) атестації педагогічного працівника з двох і більше навчальних дисциплін чи інтегрованих курсів, які ним викладаються, видається один атестаційний лист, що має містити інформацію про результати атестації за кожним із таких навчальних предметів (інтегрованих курсів, дисциплін).

Атестаційний лист оформляється у двох примірниках, які підписують голова атестаційної комісії та секретар. Перший примірник атестаційного листа упродовж трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення атестаційної комісії видається педагогічному працівнику під підпис та/або надсилається у сканованому вигляді на його електронну адресу (з підтвердження отримання), другий – додається до його особової справи.

Педагогічний працівник з власної ініціативи може особисто отримати свій примірник атестаційного листа у секретаря відповідної атестаційної комісії під підпис.

За заявою педагогічного працівника оригінал атестаційного листа може бути відправлено поштою з повідомленням про вручення.

3.15. Рішення атестаційної комісії Коледжу про результати атестації доводиться до відома педагогічного працівника шляхом видання йому атестаційного листа (надсилання на електронну адресу в сканованому вигляді) у порядку та строки, визначені у пункті 3.14 цього розділу.

3.16. Атестаційні листи та копії документів про підвищення кваліфікації педагогічного працівника зберігаються в особовій справі в Коледжі.

3.17. Рішення атестаційної комісії є підставою для видання (не пізніше трьох робочих днів з дня отримання атестаційного листа, зазначеного у пункті 3.14 цього розділу) відповідного наказу керівником Коледжу.

Педагогічний працівник повинен бути ознайомлений з наказом упродовж трьох робочих днів із дати його видання під підпис.

Наказ за результатами атестації упродовж трьох робочих днів із дня його прийняття має бути поданий до бухгалтерської служби Коледжу для нарахування заробітної плати та проведення відповідного перерахунку. Оплата праці з урахуванням результатів атестації проводиться з дати видання наказу за результатами атестації.

IV. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1. У разі незгоди педагогічного працівника з рішеннями атестаційної комісії Коледжу, він має право оскаржити таке рішення шляхом подання апеляції до відповідної атестаційної комісії вищого рівня упродовж семи робочих днів з дати отримання педагогічним працівником атестаційного листа (особисто або на електронну адресу).

4.2. Апеляція подається шляхом направлення апеляційної заяви, оформленої згідно з додатком (додаток 5 до цього Положення).

До апеляційної заяви додаються копія атестаційного листа, виданого атестаційною комісією Коледжу, рішення якої оскаржується, копії документів, що подавалися педагогічним працівником до атестаційної комісії, рішення якої оскаржується (у разі їхнього подання).

4.3. Апеляційна заява з додатками подається у паперовій та/або електронній формі на визначену атестаційною комісією адресу електронної пошти (з підтвердженням отримання) у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ – окремим файлом). Документи, подані до атестаційної комісії, реєструються та зберігаються секретарем атестаційної комісії.

4.4. Атестаційна комісія має розглянути апеляційну заяву та прийняти рішення протягом 15 робочих днів з дати її надходження. Під час розгляду апеляційної заяви педагогічного працівника у роботі атестаційної комісії не може брати участь особа, яка брала участь у прийнятті рішення, що оскаржується.

Атестаційна комісія за результатами розгляду апеляції приймає рішення про:

1) відповідність педагогічного працівника займаній посаді, підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання та скасування рішення атестаційної комісії І рівня;

2) присвоєння педагогічному працівнику наступної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання та скасування рішення атестаційної комісії І рівня;

3) залишення рішення атестаційної комісії без змін, а апеляцію без задоволення.

4.5. Рішення про результати розгляду апеляції оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар атестаційної комісії. Витяг з цього протоколу, оформлений згідно з додатком (додаток 6 до цього Положення), протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення надсилається педагогічному працівнику та до Коледжу електронною поштою у сканованому вигляді (з підтвердженням отримання), а у разі відсутності відповідної адреси електронної пошти – поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

Директор Коледжу упродовж трьох робочих днів з дати отримання витягу з протоколу про результати розгляду апеляції, за результатами якої педагогічному працівникові було присвоєно (підтверджено) кваліфікаційну категорію, відповідне педагогічне звання, має видати відповідний наказ та ознайомити з ним педагогічного працівника під підпис.

Наказ директора подається в бухгалтерську службу Коледжу для нарахування заробітної плати та проведення відповідного перерахунку з дати прийняття рішення атестаційною комісією про присвоєння наступної кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання.

4.6. У разі незгоди педагогічного працівника з рішенням атестаційної комісії вищого рівня щодо розгляду апеляційної заяви, він має право оскаржити таке рішення в суді в установленому законодавством порядку.

4.7. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у встановленому законодавством порядку.

Наказ про звільнення або переведення педагогічного працівника за його згодою на іншу роботу за результатами атестації видається лише після розгляду його апеляції (у разі подання) атестаційними комісіями вищого рівня з дотриманням законодавства про працю.

Розірвання трудового договору за таких умов допускається у разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його кваліфікації в Коледжі.

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 5.1. Всі зміни та доповнення до цього Положення вносяться наказом директора Коледжу про внесення змін та доповнень або про затвердження нової редакції цього Положення.

5.2. При затвердженні нової редакції Положення, попереднє втрачає чинність.


Додаток № 1

 Голові педагогічної ради коледжу

Людмилі ЧЕРКЕС

викладача ____________________

_____________________________

КЛОПОТАННЯ

Прошу Вас,  відповідно до п. 25 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800, розглянути на засіданні педагогічної ради коледжу та визнати результати підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації  від _____, реєстраційний номер ________ за програмою __________________ _______________________________ _________________ ___________________ ___________________ ____________________________, обсягом _____ год. ( ___ ЄКТС), форма підвищення кваліфікації інституційна (дистанційна).

До клопотання додаю: копія сертифіката про закінчення курсу.

___________ 20____ року                                        (власноручний підпис)


Додаток № 2

Голові атестаційної комісії

__________________________________________

__________________________________________

(найменування закладу освіти)

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
педагогічного працівника, який атестується,
його посада, адреса електронної пошти, телефон)

ЗАЯВА
про проведення позачергової атестації

Прошу провести позачергову атестацію у 20___році для присвоєння (підтвердження):

Кваліфікаційної категорії _________________________________________________________________________

Педагогічного звання _________________________________________________________________________

Повідомляю такі дані:

Освіта ____________________________________________________________________________

(фахова передвища, вища)

Ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти ____________________________

_____________________________________________________________________________

(молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Освітньо-науковий, освітньо-творчий, науковий ступінь (за наявності)

_____________________________________________________________________________

Вчене звання (за наявності) _____________________________________________________

Найменування закладу освіти, який видав документ про освіту _______________________

_____________________________________________________________________________

Спеціальність, зазначена в дипломі ______________________________________________

Кваліфікація,зазначена в дипломі (додатку до нього) _______________________________

Стаж роботи на посадах педагогічних працівників _________________________________

Підвищення кваліфікації _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(найменування закладу (закладів), у якому (яких) педагогічний працівник підвищував кваліфікацію, кількість кредитів ЄКТС)

Дата проходження та результати попередньої атестації _____________________________

_______________________________ _____________________________________________

Посада, за якою атестується (яку займає) педагогічний працівник та місце роботи ______

_______________________________ _____________________________________________

Навчальний предмет (інтегрований курс, дисципліна тощо), який (які) викладає педагогічний працівник ________________________________________________________

_______________________________ ______________________________________________

Підстави для позачергової атестації ______________________________________________

________________________________ _____________________________________ ______________________________________ (підпис)                           «____»____________20___року


Додаток № 3

ПРОТОКОЛ
засідання атестаційної комісії

«____»____________20___року                                                                     №_____________

____________________________________________________________________________

(найменування закладу освіти, органу управління у сфері освіти)

Присутні: ____________________________________________________________________________

(прізвища, імена, по батькові (за наявності) присутніх членів комісії, залучених осіб із правом голосу)

Відсутні: ___________________________________________________________________________

(прізвища, імена, по батькові (за наявності) відсутніх членів комісії)

Запрошені: ___________________________________________________________________________

(прізвища, імена, по батькові (за наявності) запрошених (у разі запрошення))

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. .
 2. .

СЛУХАЛИ:

 1. .
 2. .

ВИРІШИЛИ:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Голова атестаційної комісії

_________________

(підпис)

___________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Секретар атестаційної комісії

_________________

(підпис)

___________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

 

 


 

  

 Додаток № 4

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

1. Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) педагогічного працівника

_____________________________________________________________________________

2. Дата подання документів «____»____________20___року

3. Освіта _____________________________________________________________________

4. Ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти ___________________________

_____________________________________________________________________________

5. Освітньо-науковий ступінь (за наявності) _______________________________________

6. Найменування закладу освіти, який видав документ про освіту _____________________

_____________________________________________________________________________

7. Спеціальність, зазначена в дипломі _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

8. Кваліфікація, зазначена в дипломі (додатку до нього) _____________________________

_____________________________________________________________________________

9. Стаж роботи на посадах педагогічних працівників ________________________________

10. Відомості про підвищення кваліфікації ________________________________________

_____________________________________________________________________________

(найменування закладу (закладів), у якому (яких) педагогічний працівник підвищував кваліфікацію, кількість кредитів ЄКТС)

11. Дата проходження та результати попередньої атестації ___________________________

_____________________________________________________________________________

12. Посада, за якою атестується (яку займає) педагогічний працівник __________________

_____________________________________________________________________________

13. Навчальний предмет (інтегрований курс, дисципліна тощо), який (які) викладає педагогічний працівник ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Атестаційна комісія_______рівня

_____________________________________________________________________________

(найменування закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти)

ВИРІШИЛА:

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) педагогічного працівника)

_____________________________________________________________________________

(відповідає займаній посаді, не відповідає займаній посаді)

_____________________________________________________________________________

(присвоїти/підтвердити кваліфікаційну категорію)

_____________________________________________________________________________

(присвоїти (підтвердити) педагогічне звання)

Голова атестаційної комісії

_________________

(підпис)

_____________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Секретар атестаційної комісії

_________________

(підпис)

_____________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Атестаційний лист одержав:_________________________

(підпис)

«____»____________20___року

 


 

Додаток № 5

  

Голові атестаційної комісії

__________________________________________

__________________________________________

(найменування закладу освіти)

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
педагогічного працівника, який атестується,
його посада, адреса електронної пошти, телефон)

АПЕЛЯЦІЙНА ЗАЯВА

Прошу розглянути апеляцію на рішення атестаційної комісії_________рівня

від «____»____________20___року

_________________ __________________________ __________________________________

_________________ _________________________ ___________________________________

(найменування закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти)

про _____________________________________________________________________________

(рішення атестаційної комісії, на яке подається апеляція)

та прийняти рішення про _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Додатки:

1. Копія атестаційного листа на______арк.

2. Інші документи на_______арк.(зазначається, які саме документи)

______________________  (підпис)

«____»____________20___року

  

 


 

Додаток № 6

 

ВИТЯГ
з протоколу засідання атестаційної комісії
щодо розгляду апеляційної заяви

Атестаційна комісія_________рівня розглянула апеляційну заяву ____________________

____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) педагогічного працівника, який подав заяву)

на рішення атестаційної комісії_________рівня ___________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(найменування закладу освіти)

і прийняла рішення: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(задовольнити апеляційну заяву, залишити рішення атестаційної комісії, дії якої оскаржуються, без змін)

Голова (атестаційної) комісії

_________________

(підпис)

_____________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Секретар (атестаційної) комісії

_________________

(підпис)

_____________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Дата розгляду апеляційної заяви«____»____________20___року

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1169 від 23.12.2022}