Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

Положення про практичну підготовку

tryzub1

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ»
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(КЗ «МФК КіМ» ЗОР)

Код ЄДРПОУ 02214633

Н А К А З

24 жовтня 2023 р.                       м. Запоріжжя                                  № 215-осн.

Про затвердження та введення в дію
Положення про практичну підготовку
здобувачів фахової передвищої освіти
в КЗ «МФК КіМ» ЗОР»

 Згідно з Конституцією України, на підставі Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту» (зі змінами та доповненнями); Закону України від 06.06.2019 р. № 2745-VII«Про фахову передвищу освіту» (зі змінами та доповненнями); Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти, затвердженого наказом МОНУ від 02.05.2023 р. № 510, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.2023 р. за № 1055/40111; норм часу для планування та обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, затверджених наказом МОНУ від 18.06.2021 р. № 686, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.08.2021 р. за № 1092/36714; рішення педагогічної ради коледжу (протокол № 5 від 29.09.2023 року), з метою організації завершального етапу практичної підготовки майбутніх фахівців, спрямованого на завершення формування набутих компетентностей та отримання досвіду їх застосовування, оволодіння сучасними формами організації праці, технологіями відповідно до обраного фаху, ознайомлення з умовами провадження професійної діяльності здобувачами освіти випускного курсу

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити та ввести в дію «Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти» в Комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради» – додається.
 2. Навчальній частині, її структурним підрозділам, МО класних керівників у своїй роботі керуватися «Положенням про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти в Комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради», затвердженим цим наказом.
 3. Завідувачу відділення навчальної частини Ользі БОРЩ в 3-денний термін довести дане Положення до всіх педагогічних працівників та здобувачів освіти випускних курсів коледжу.
 4. Оприлюднити Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти  в КЗ «МФК КіМ» ЗОР на вебсайті закладу.
 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор КЗ «МФК КіМ» ЗОР                                                                      Людмила ЧЕРКЕС

Узгоджено:

провідний юрисконсульт Олена МОВЧАН_________________   «____»___________ 2023 р.

зав.відділення навчальної частини Ольга БОРЩ_____________ «____»___________ 2023 р.

 

muk-polojenna2024-3

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Практична підготовка – одна з форм організації освітнього процесу та обов’язкова складова освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, спрямована на завершення формування набутих компетентностей та отримання досвіду їх застосовування, оволодіння сучасними формами організації праці, обладнанням, пристроями і технологіями відповідно до спеціальності, ознайомлення з умовами провадження професійної діяльності.

1.2. Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти в Комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради» (далі – Положення)   визначає засади організації, проведення, оцінювання та забезпечення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (далі – практична підготовка) і є обов’язковим для використання в роботі в Комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради» (далі – Коледж, або КЗ «МФК КіМ» ЗОР).

1.3. Нормативно-правова база практичної підготовки здобувачів освіти Коледжу:

 • Конституція України;
 • Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту» (зі змінами та доповненнями);
 • Закон України від 06.06.2019 р. № 2745-VII «Про фахову передвищу освіту» (зі змінами та доповненнями);
 • Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти, затвердженого наказом МОНУ від 02.05.2023 р. № 510, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.2023 р. за № 1055/40111;
 • наказ МОНУ від 18.06.2021 р. № 686 «Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.08.2021 р. за № 1092/36714 (із змінами, внесеними згідно з наказом МОНУ № 472 від 24.05.2022 р. «Про зміни до норм часу для планування і обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.2022 р. за № 714/38050);
 • «Положення про організацію освітнього процесу в комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради (зі змінами)», затверджене наказом по коледжу № 137-осн. 29.08.2023 р.;
 • Статут Комунального закладу «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради;
 • – інші нормативно-правові акти чинного законодавства України та освітньої галузі стосовно освітнього процесу та навчально-методичної роботи, практичної підготовки у закладах фахової передвищої освіти, в тому числі й в умовах правового режиму воєнного стану.

1.4. Зміст та завдання практичної підготовки визначаються в програмах практики на підставі нормативного змісту підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, сформульованого у термінах результатів навчання в стандартах фахової передвищої освіти, та/або розробниками освітньо-професійної програми.

1.5. Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти Коледжу здійснюється з урахуванням вимог центральних органів виконавчої влади у сфері культури, у сфері фізичної культури і спорту, державних органів, до сфери управління яких належать заклади фахової передвищої освіти.

1.6. Здобувачі фахової передвищої освіти заочної форми навчання проходять усі види практики, що визначені освітньо-професійною програмою та навчальним планом для денної форми здобуття освіти. Здобувачі фахової передвищої освіти заочної форми навчання, які працюють більше 2-х років відповідно до фаху, звільняються від проходження переддипломної практики із зарахуванням відповідних кредитів ЄКТС та проведенням контрольних заходів в порядку, визначеному положенням про організацію освітнього процесу в КЗ «МФК КіМ» ЗОР.

1.7. Здобувачам освіти Коледжу, які раніше здобули професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту, проходження практичної підготовки визнається (зараховуються) на підставі порівняння результатів навчання або їм надається можливість проходження практик, що передбачають набуття інших компетентностей, у тому числі визначених стандартами фахової передвищої, вищої освіти або професійними стандартами або результатів навчання з внесенням відповідних змін до їх індивідуальних навчальних планів.

Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та інформальної освіти, у тому числі в результаті трудової діяльності здобувача фахової передвищої освіти під час навчання або до його початку, або в разі проходження практики в умовах дистанційного навчання, визнаються в установленому Коледжем порядку як проходження відповідної(их) практики (практик).

1.8. Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти з особливими освітніми потребами проводиться з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

1.9. Під час проходження практичної підготовки забороняється використовувати працю здобувачів фахової передвищої освіти для цілей, не передбачених програмою практичної підготовки.

1.10. Види та обсяги практик визначаються освітньо-професійною програмою підготовки фахівців, що відображається відповідно в навчальних планах і графіках навчального процесу.

1.11. Коледж відповідно до даного Положення самостійно розробляє і затверджує документи, що регламентують організацію практичного навчання здобувачів фахової передвищої освіти з урахуванням специфіки їх підготовки.

1.12. Місцем проведення практики можуть бути сучасні установи соціокультурної сфери, за умови забезпечення ними виконання у повному обсязі робочих навчальних планів і програм. У будь-якому випадку бази практики повинні мати у своєму складі фахівців, що виконують роботи відповідного до профілю підготовки здобувача фахової передвищої освіти.

1.13. Заходи, пов’язані з організацією практики визначаються наказом директора Коледжу.

II. ВИДИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ВИМОГИ ДО ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ

 2.1. Видами практичної підготовки в Коледжі є:

 • навчальна практика;
 • педагогічна практика;
 • переддипломна практика.

2.2. Перелік усіх видів практик для кожної освітньо-професійної програми, їх послідовність, форми, тривалість і строки проведення визначаються в навчальних планах.

2.3. Практична підготовка здобувачів освіти Коледжу проводиться для  формування передбачених освітньо-професійними програмами компетентностей, набуття практичних вмінь і навичок роботи з творчими колективами різних вікових та соціальних категорій населення, відповідно специфіки кожної спеціальності.

2.4. Навчальні практики зі спеціальностей проводяться згідно освітньо-професійної програми, навчального плану і розкладу занять. Підсумковий контроль здійснюється відповідно до навчального плану і робочої навчальної програми.

2.5. Педагогічні практики проходять згідно освітньо-професійної програми, навчального плану і розкладу занять. Підсумковий контроль здійснюється відповідно до навчального плану і робочої навчальної програми.

2.6. Переддипломна практика здобувачів фахової передвищої освіти Коледжу є невід’ємною складовою підготовки фахівців з фахової передвищої освіти і галузевих стандартів освіти. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами фахової передвищої освіти за час навчання, набуття й удосконалення практичних навичок та умінь за спеціальністю.

2.6.1. Метою переддипломної практики є формування та розвиток у здобувачів фахової передвищої освіти професійного вміння приймати самостійні рішення, оволодіння сучасними методами в професійної діяльності, формами організації роботи в галузі їх майбутньої спеціальності.

2.6.2. Переддипломна практика проводиться для отримання досвіду застосування набутих компетентностей в галузі певної спеціальності. Завданням переддипломної практики є збирання фактичного матеріалу для виконання Випускної кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту).

2.6.3. Зміст переддипломних практик визначається програмами, які розробляються випусковими цикловими комісіями за спеціальностями згідно з навчальним планом і затверджується  головою методичної ради.

Програма переддипломної практики містить:

 • назву практики із зазначенням її виду, опису, мети, основних завдань та форми підсумкового контролю;
 • перелік компетенцій, якими оволодівають здобувачі освіти протягом проходження переддипломної практики
 • етапи проходження, завдання для самостійної роботи, індивідуальні завдання;
 • вимоги до звітної документації та проведення підсумкового контролю;
 • критерії оцінювання;
 • зразки документів.

Програми переддипломних практик повинні відповідати вимогам галузевих стандартів освіти, професійних стандартів, враховувати специфіку спеціальності та останні досягнення науки. Переглядаються та доопрацьовуватися цикловими комісіями не рідше, ніж один раз на три роки.

Розділи програми переддипломних практик можуть включати методичні вказівки (рекомендації) щодо проходження практики, перелік літератури, зразки  необхідної документації  та інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої якості проведення переддипломної практики здобувачів фахової передвищої освіти.

2.7. При проходженні здобувачами фахової передвищої освіти переддипломної практики власник установи, організації у разі потреби та можливості має право запропонувати випускникові роботу, укласти з випускником трудовий договір та надіслати його Коледжу для направлення випускника на роботу.

ІІІ. БАЗИ ПРАКТИКИ

3.1. Переддипломна практика проводиться в закладі фахової передвищої освіти, у тому числі у лабораторіях, або у аналогічних структурних підрозділах інших закладів освіти, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та сфер управління, включаючи державні органи та органи місцевого самоврядування, у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які ведуть незалежну професійну діяльність.

Вибір баз практики здійснює голова випускової циклової комісії, виходячи з їх спроможності забезпечити досягнення мети та виконання основних завдань переддипломних практик та освітньо-професійної програми в цілому, крім передбачених законодавством випадків.

3.2. Здобувачі фахової передвищої освіти з дозволу випускової циклової комісії можуть самостійно підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання. Здобувачі фахової передвищої освіти можуть, за необхідності, проходити практичну підготовку шляхом організації творчих лабораторій.

3.3. Не може бути базою практики підприємство, установа, організація, заклад з іноземними інвестиціями держави, визнаної в установленому законодавством порядку державою-агресором або державою-окупантом, або підприємство, установа, організація, заклад, зареєстрований на території такої держави, або кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якого є резидентом держави-агресора або держави-окупанта, або у разі, коли підприємство, установа, організація, заклад, їх філії має (мають) постійне місцезнаходження на території держави-агресора, держави-окупанта або держави, що не визнає тимчасово окуповані території такими, що належать Україні.

Не можуть залучатись до проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти громадяни держави, визнаної в установленому порядку державою-агресором або державою-окупантом, або держави, що не визнає тимчасово окуповані території такими, що належать Україні.

3.4. Практика здобувачів фахової передвищої освіти Коледжу проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми практики для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Базами практики є: заклади культури клубного типу, палаци творчості дітей та юнацтва, молодіжні центри, центри культури і дозвілля, бібліотеки централізованих бібліотечних систем, мистецькі школи, позашкільні заклади (клуби за місцем проживання), тощо.

При наявності у Коледжу регіональних замовлень на підготовку фахівців, перелік баз практики можуть надаватися органами, які формували ці замовлення. При підготовці фахівців за цільовими договорами з організаціями, установами бази практики передбачаються у цих договорах.

У випадку, коли підготовка фахівців Коледжем здійснюється за замовленням фізичних осіб, бази практики забезпечують ці особи (з урахуванням всіх вимог наскрізної програми та даного Положення).

3.5. Визначення баз практики здійснюється керівництвом Коледжу на основі прямих угод із організаціями, установами незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

4.1. Організацію та проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти забезпечують випускові циклові комісії згідно навчального плану.

4.2. Загальну організацію практичної підготовки та контроль за її проведенням у Коледжі здійснює заступник директора з навчальної роботи, до посадової інструкції якого належить виконання такої роботи, або голови випускових циклових комісій відповідно до спеціальності.

4.3. Навчально-методичне керівництво та навчально-методичний супровід, керівництво і контроль за виконанням програми практики забезпечує випускова циклова комісія, що визначається наказом директора Коледжу. Безпосереднє навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечує випускова циклова комісія разом з керівниками від баз практики.

4.4. Керівники баз практики зобов’язані забезпечити створення належних умов для проходження практики, дотримання правил і норм охорони праці, безпеки життєдіяльності та виробничої санітарії відповідно до чинного законодавства.

4.5. Перед початком практики директор Коледжу наказом про її проведення затверджує список здобувачів фахової передвищої освіти, які направляються для проходження переддипломної практики із зазначенням баз і термінів практики.

4.6. Під час проведення навчальних практик академічна група може бути поділена на підгрупи з урахуванням Норм часу для планування та обліку навчальної роботи педагогічних працівників закладу фахової передвищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 18 червня 2021 року № 686, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2021 року за № 1092/36714 (далі – Норми часу).

4.7. Тривалість аудиторної роботи здобувача фахової передвищої освіти під час проведення навчальної практики не повинна перевищувати 24 академічних години на тиждень.

Тривалість робочого часу здобувача фахової передвищої освіти під час проведення переддипломної практики не повинна перевищувати тривалості робочого дня з урахуванням віку здобувача фахової передвищої освіти відповідно до законодавства.

4.8. Під час проходження переддипломної практики здобувачі фахової передвищої освіти та керівники практики від Коледжу повністю підпорядковуються внутрішньому трудовому розпорядку бази практики.

4.9. Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок проведення переддипломної практики, є:

 • розробка  робочих програм практики здобувачів фахової передвищої освіти, підготовка яких здійснюється за відповідними освітньо-професійними програмами;
 • визначення баз переддипломної практики;
 • призначення керівників практики;
 • розподіл здобувачів фахової освіти за базами переддипломної практики;
 • укладання угоди  про проведення переддипломної практики між Коледжем та організацією, установою;
 • направлення здобувачів фахової передвищої освіти на бази практики;
 • складання кошторису-калькуляції щодо витрат на проведення переддипломної практики здобувачів фахової передвищої освіти;
 • складання тематики індивідуальних завдань практичного навчання за погодженням з базою практики;
 • повідомлення про прибуття здобувачів фахової передвищої освіти на переддипломну практику;
 • підготовка форм звітної документації за результатами проведення переддипломної практики.

4.10. Організації, установи, які використовуються як бази практики, повинні відповідати наступним вимогам:

 • наявність структур, що відповідають спеціальностям КЗ «МФК КіМ» ЗОР та ОПП;
 • можливість кваліфікованого керівництва переддипломною практикою здобувачів освіти Коледжу;
 • надання здобувачам фахової передвищої освіти на час переддипломної практики можливості працювати на штатних посадах, робота на яких відповідає програмі практики;
 • надання здобувачам освіти Коледжу права користування бібліотекою та документацією, необхідною для виконання програми переддипломної практики;
 • можливість наступного працевлаштування випускників Коледжу (на загальних підставах при наявності вакансій);
 • наявність житлового фонду (за необхідністю).

4.11. На початку переддипломної практики здобувачі освіти повинні отримати інструктаж з охорони праці в галузі, ознайомитися з правилами внутрішнього трудового розпорядку установи, порядком отримання документації.

На здобувачів фахової передвищої освіти, які проходять переддипломну практику, розповсюджуються законодавство про працю та правила внутрішнього трудового розпорядку базової організації (установи).

4.12. Наказом директора Коледжу про проведення переддипломної практики здобувачів фахової передвищої освіти визначається:

 • склад груп практикантів;
 • відповідальний керівник за організацію переддипломної практики та оформлення підсумкового звіту за її результатами;
 • посадова особа, на яку покладено загальну організацію практики та контроль за її проведенням (заступник директора з навчальної роботи або голова випускової ЦК).

4.13. Заступник директора з навчальної роботи або голова Циклових випускових комісій:

 • на початку нового навчального  року за заявками укладає договори з установами, які визначені як бази практики, на наступний навчальний рік;
 • укладає договори з організаціями, установами за вибором здобувачів фахової передвищої освіти;
 • визначає вид і строки проведення переддипломної практики, кількість практикантів, погоджує ці питання з базами практики, визначає обов’язки Коледжу та установи щодо організації і проведення практики;
 • готує проєкти наказів і рішень з питань переддипломної практики;
 • надає випусковій цикловій комісії інформацію щодо наявності місць практики згідно з укладеними договорами;
 • здійснює контроль за проведенням переддипломної практики, аналізує та узагальнює її результати;
 • здійснює через бухгалтерську службу Коледжу розрахунок з базами практики за рахунками згідно з укладеними договорами;
 • забезпечує випускові циклові комісії необхідною документацією з питань практики;
 • здійснює контроль за розробкою програм практики;
 • аналізує звіти випускових циклових комісій за результатами практики та готує підсумкову довідку про її проведення.

4.14. Безпосереднє навчально-методичне керівництво практикою здобувачів фахової передвищої освіти забезпечує випускова циклова комісія, яка здійснює наступні заходи:

 • складає графіки розподілу здобувачів фахової передвищої освіти за базами практики, які до початку практики подаються заступнику директора з навчальної роботи;
 • розробляє тематику індивідуальних завдань на період проведення практики один раз на три роки;
 • організує проведення зборів  здобувачів фахової передвищої освіти з питань переддипломної практики за участю керівників практики;
 • здійснює керівництво і контроль за проведенням переддипломної практики;
 • повідомляє здобувачів фахової передвищої освіти про систему звітності практичної підготовки, яка затверджена випусковою цикловою комісією, а саме: подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної роботи, вигляду оформлення виконаного індивідуального завдання, підготовку доповіді, повідомлення, виступу тощо;
 • обговорює підсумки та аналізує виконання програм переддипломної практики на засіданні випускової циклової комісії;
 • подає заступнику директора з навчальної роботи звіти про проведення практики з пропозиціями щодо удосконалення її організації.

4.15. Керівник переддипломної практики від Коледжу:

 • визначає готовність баз практики та проводить при необхідності до прибуття практикантів підготовчі заходи;
 • забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від'їздом  здобувачів фахової передвищої освіти на переддипломну практику: інструктаж про порядок проходження практики, надання практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, методичні рекомендації щодо оформлення звітної документації тощо), перелік яких встановлює Коледж;
 • у тісному контакті з керівником практики від базового закладу забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;
 • контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту практикантів та проведення з ними обов'язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;
 • у складі комісії із захисту переддипломної практики приймає заліки з практики;
 • надає заступнику директора з навчальної роботи письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення переддипломної практики здобувачів освіти.

4.16. Викладач-керівник переддипломної практики від випускової циклової комісії:

 • розробляє тематику індивідуальних завдань, яка враховує передбачувані теми випускних кваліфікаційних робіт;
 • узгоджує з керівником практики від організації (установи) індивідуальні завдання з урахуванням особливостей місця переддипломної практики;
 • бере участь у розподілі здобувачів фахової передвищої освіти за місцями переддипломної практики;
 • відслідковує своєчасне прибуття практикантів  до місць практики;
 • здійснює контроль за виконанням програми практики та строками її проведення;
 • надає методичну допомогу практикантам під час виконання ними індивідуальних завдань і збору матеріалів до випускної кваліфікаційної роботи;
 • проводить обов’язкові консультації щодо обробки зібраного матеріалу та його використання для звіту про переддипломну практику, а також у випускній роботі;
 • інформує здобувачів фахової передвищої освіти про порядок надання звітів про практику;
 • приймає захист звітів здобувачів фахової передвищої освіти про практику у складі комісії, на підставі чого оцінює результати практики здобувачів фахової передвищої освіти, атестує їх і виставляє оцінки в залікові книжки;
 • здає звіти здобувачів фахової передвищої освіти про переддипломну практику на випускову циклову комісію.

4.17. Обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами практики, зазначені в окремих розділах угод на проведення переддипломної практики.

Форми основних документів, що застосовуються при організації та проведенні практики, надаються здобувачам фахової передвищої освіти на консультаціях перед практикою (папка «Переддипломна практика»).

Керівник практики від базової установи, що здійснює загальне керівництво переддипломною практикою:

 • несе особисту відповідальність за проведення практики в межах своєї компетенції;
 • організовує переддипломну практику згідно з програмами практики;
 • визначає місця переддипломної практики, забезпечує найбільшу ефективність її проходження;
 • організовує проведення інструктажу з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки відповідними фахівцями;
 • забезпечує виконання погоджених з навчальним планом графіків проходження переддипломної практики по структурних підрозділах установи;
 • надає практикантам можливість користуватись наявною літературою, необхідною документацією;
 • забезпечує і контролює дотримання практикантами правил внутрішнього розпорядку.

4.18. За наявності вакантних місць практиканти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми переддипломної практики. При цьому не менше 50 відсотків часу відводиться на загально-професійну підготовку за програмою практики без зменшення покладеного за умовами трудового договору загального обсягу робіт.

4.19. Здобувачі фахової передвищої освіти Коледжу при проходженні переддипломної практики зобов’язані:

 • до початку практики одержати від керівника практики від Коледжу навчального направлення, методичні матеріали (програму, щоденник, індивідуальне завдання) та консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • своєчасно прибути на базу переддипломної практики;
 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою переддипломної практики та вказівками її керівників;
 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії та внутрішнього трудового розпорядку;
 • нести відповідальність за виконану роботу;
 • своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з переддипломної практики.

V. МАТЕРІАЛЬНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

5.1. Джерела фінансування практики здобувачів фахової передвищої освіти Коледжу визначаються формою замовлення на фахівців: державні або регіональні кошти, кошти організацій, установ усіх форм власності, або кошти фізичних осіб. Для фінансування практики здобувачів фахової передвищої освіти Коледжу можуть залучатися додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством. Витрати здійснюються в межах і за наявності фінансування.

5.2. Витрати на практику здобувачів фахової передвищої освіти Коледжу входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку фахівців.

Розмір витрат на практику здобувачів фахової передвищої освіти визначається кошторисом-калькуляцією, що розробляє Коледж і погоджує з базами практики, із розрахунку вартості проходження практики одного  практиканта за тиждень.

Основними статтями калькуляції витрат на практику можуть бути:

 • оплата праці безпосереднього керівника практики;
 • разові витрати на організацію і підведення підсумків практики (укладання договору, проведення інструктажів, вибір місця практики тощо);
 • витрати на матеріальне забезпечення практики (множні роботи, придбання матеріалів і канцелярського приладдя, експлуатація обладнання тощо).

5.3. Норма часу на проведення захисту звіту за практику встановлюється із розрахунку 0,33 год. на одного здобувача фахової передвищої освіти кожному члену комісії (кількість членів комісії не більше 3 осіб).

5.4. Оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється Коледжем згідно з діючими в період практики ставками погодинної оплати праці працівників за проведення навчальних занять із розрахунку 1 година на одного студента на тиждень.

Форма оплати праці спеціалістів баз практики вказується у договорі і може проводитись через фінансові органі баз практики або безпосередньо Коледжем за трудовою угодою.

5.5. Під час практики у період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою заробітної плати за практикантами зберігається право на одержання стипендії за результатами семестрового контролю.

Оплата праці на робочих місцях проводиться за фактично виконаний обсяг робіт відповідно до встановлених норм праці, норм часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків.

5.6. Усім практикантам на період практики, що проводиться за межами місця знаходження Коледжу, останніми сплачуються добові за рахунок витрат на практичну підготовку у розмірах, встановлених законодавством.

Бухгалтерська служба Коледжу може утримувати з практикантів добові за пропущені з неповажних причин дні практики, зазначені у табелі відвідування баз практики.

5.7. Практикантам, зарахованим на період переддипломної практики на штатні посади, які отримують, крім заробітної платні, безкоштовне харчування, виплата добових не здійснюється.

5.8. Проїзд практикантів залізничним і автомобільним транспортом до місця знаходження баз практики (понад 50 км.) і назад сплачується за рахунок витрат Коледжу.

5.9. Проїзд до баз практики і назад міським і приміським (до 50 км) транспортом сплачується здобувачами освіти за свій рахунок.

5.10. Проживання практикантів у гуртожитках баз практик або в орендованих для цього житлових приміщеннях сплачується на умовах та у розмірах, передбачених договором.

Проживання практикантів у гуртожитках навчальних закладів інших місць (за договорами між навчальними закладами про взаємообмін місцями у гуртожитках) сплачується практикантами  за свій рахунок за нормами, встановленими для цих гуртожитків.

5.11. Оплата відрядження викладачам Коледжу – керівникам практики від навчального закладу здійснюється Коледжем згідно з чинним законодавством України.

5.12. В тих випадках, коли переддипломна практика є продовженням вивчення навчальних дисциплін, вона проводиться викладачами, що ведуть цей предмет.

5.13. Обсяги часу на керівництво практикою не повинні перевищувати обсяги часу, передбачені навчальним планом.

5.14. Робочий час керівника практики від Коледжу враховується як педагогічне навантаження, що заплановане йому на керівництво практикою на навчальний рік.

5.15. Оплата викладачам добових, за проїзд до місця практики поза місцем розташування навчального закладу і назад, а також повернення затрат по найму житлового приміщення здійснюється навчальним закладом згідно з чинним законодавством України про оплату службових відряджень.

VІ. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

 6.1. Після закінчення переддипломної практики здобувачі освіти Коледжу звітують про виконання завдань для самостійної роботи та індивідуальних завдань, передбачених програмою практики.

6.2. Обов’язковою формою звітності здобувача фахової передвищої освіти за результатами переддипломної практики є звіт з практики. Структура та вимоги до звіту з переддипломної практики, а також інші форми звітності визначаються  програмою практичної підготовки.

6.3. Оцінювання результатів практик здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в закладі фахової передвищої освіти та вимог програми практичної підготовки.

6.4. За результатами переддипломної практики, практичної підготовки в цілому здобувачу фахової передвищої освіти присвоюються повна або часткова  кваліфікація відповідно до законодавства.

6.5. Здобувачу освіти, який не виконав програму переддипломгої практики або за результатами таких практики отримав негативну оцінку, надається право на проходження цієї практики повторно після виконання умов визначених Положенням про організацію освітнього процесу в закладі фахової передвищої освіти.

6.6. Звіт здобувачів освіти про виконання програми переддипломної практики приймається комісією до складу якої входять: директор , заступник директора з навчальної роботи, голова та керівники практики від Коледжу.

 Форма звітності практиканта за практику – це подання звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником бази практики в друкованому вигляді.

Звіт разом з іншими документами, встановленими Коледжем (щоденник, характеристика та ін.), подається на рецензування керівнику практики від Коледжу. Після доопрацювання та остаточного погодження з керівником практики звіт в друкованому вигляді подається на захист.

Звіт має містити відомості про виконання практикантом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції тощо. Оформлюється звіт за вимогами, які встановлюються стандартом для оформлення текстових документів.

6.7. Практикант, який не виконав програму практики без поважних причини, відраховується з Коледжу.

Якщо програма переддипломної практики не виконана практикантом з поважної причини, Коледжем надається можливість практиканту проходження переддипломної практики повторно через рік. Можливість повторного проходження практики, але за власний рахунок, надається і практиканту, який на підсумковому заліку отримав негативну оцінку.

6.8. Результат заліку за переддипломну практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість та в індивідуальний навчальний план здобувача освіти.

6.9. Підсумки переддипломної практики обговорюються на засіданнях випускових циклових комісій, а загальні підсумки практики підводяться на педагогічній раді  Коледжу.