Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

Положення про педагогічну раду

polojen-132

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Педагогічна рада Комунального закладу «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради (далі – Коледж) є постійно діючим колегіальним органом управління, створеним для розгляду і вирішення актуальних питань діяльності та розвитку закладу відповідно до його Статуту.

1.2. Педагогічна рада Коледжу у своїй діяльності керується Конституцією України; Законами України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту» (зі змінами та доповненнями), від 06.06.2019 р. № 2745-VII«Про фахову передвищу освіту» (зі змінами та доповненнями); Положенням про фаховий мистецький коледж, затвердженим постановою КМУ від 09.09.2020 року № 807; Статутом Комунального закладу «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради; іншими законодавчими актами, постановами та нормативними документами, рішеннями регіональних органів влади щодо діяльності закладу фахової передвищої культурно-мистецької освіти та цим Положенням.

1.3. Основне завдання Педагогічної ради Коледжу – вироблення стратегії, напрямів, вдосконалення якості фахової освітньої діяльності Коледжу з метою підготовки кваліфікованих й конкурентоздатних фахівців, з урахуванням сучасних вимог до галузевих культурно-мистецьких освітньо-професійних стандартів та інноваційних технологій.

1.4. Склад Педагогічної ради Коледжу щорічно затверджується наказом директора закладу на початку навчального року. Термін повноважень затвердженого наказом складу – 1 рік.

1.5. Педагогічну раду Коледжу очолює Голова – директор Коледжу, а за його відсутності – заступник директора з навчальної частини.

1.6. До складу Педагогічної ради Коледжу входять: директор, заступники директора, завідувач відділення навчальної частини, голови циклових комісій, завідувач кабінету навчально-методичного, методист, соціальний педагог, головний бухгалтер, голова профкому¸ провідний юрисконсульт, уповноважений з антикорупційної діяльності, педагогічні працівники, представники студентського самоврядування.

1.7. Виборні представники з числа здобувачів освіти обираються вищим органом студентського самоврядування Коледжу, і беруть участь у роботі Педагогічної ради Коледжу під час розгляду питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку осіб, які в ньому навчаються.

Під час розгляду інших питань, віднесених до повноважень Педагогічної ради, вони можуть не запрошуватися.

1.8. Педагогічні працівники Коледжу, які не входять до складу Педагогічної ради, можуть запрошуватися на її засідання для обговорення окремих питань.

1.9. Діловодство Педагогічної ради веде Секретар, обраний з членів Педагогічної ради шляхом простого голосування. Термін його повноважень – 1 (один) навчальний рік.

1.10. При Педагогічній раді Коледжу щорічно з числа її членів створюються постійно діючі комісії згідно з потребами освітнього процесу. Кількість комісій Педагогічної ради може варіюватися. Персональний склад ПДК затверджується директором Коледжу, як додаток до наказу «Про склад педради та ПДК на навчальний рік».

1.11. Рішення Педагогічної ради, прийняті відповідно до законодавства України, вводяться в дію наказом директора Коледжу і є обов'язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу.

1.12. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться Педагогічною радою і затверджуються на її засіданні, вводяться в дію наказом директора. При цьому попереднє Положення і наказ про його затвердження втрачає чинність.

ІІ. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ, ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРАВА ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

2.1. Головними завданнями Педагогічної ради Коледжу є:

 • реалізація державної політики з питань фахової передвищої освіти, концепції діяльності Коледжу;
 • визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, методичної, культурно-мистецької та інноваційної діяльності закладу;
 • підвищення теоретичного, методичного рівня викладання загальноосвітніх і фахових дисциплін;
 • упровадження в практику роботи Коледжу досягнень передового педагогічного досвіду та психолого-педагогічної науки, інноваційних технологій, підвищення майстерності педпрацівників, їхньої творчої активності;
 • розгляд питань щодо ефективності освітнього процесу, якості знань, умінь та навичок здобувачів освіти.

2.2. Основними функціями Педагогічної ради Коледжу є розгляд та обговорення:

 • заходів щодо виконання Коледжем наказів, методичних рекомендацій, інструктивних листів Міністерства освіти і науки України; Міністерства культури та інформаційної політики України; Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти, Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти; Запорізької обласної ради; Департаменту освіти і науки ЗОДА, Департаменту культури та інформаційної політики ЗОДА; Управління державної служби якості освіти у Запорізькій області; Обласного методичного центру культури і мистецтва; Обласного центру патріотичного виховання молоді; інших установ культурно-мистецької та фахової передвищої освіти, які регламентують освітній процес здобувачів освіти для отримання освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»;
 • проєкту установчих документів Коледжу (Статут, Положення про Коледж і т. ін.), пропозицій щодо внесення змін до нього;
 • проєкту кошторису Коледжу та річного фінансового звіту;
 • питань щодо вдосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, виробничої та господарської діяльності Коледжу;
 • переліку спеціальностей, освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів у Коледжі;
 • плану роботи Коледжу на навчальний рік;
 • напрямків профорієнтаційної роботи;
 • стану соціальної та навчальної адаптації здобувачів освіти першого року навчання;
 • питань якості набору та випуску здобувачів освіти;
 • питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затвердження щорічного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • питань атестації педагогічних працівників Коледжу;
 • питань охорони праці;
 • питань практичної підготовки здобувачів освіти, діяльності дитячого хореографічного гуртка «Перлини Таврії» як бази переддипломної практики здобувачів освіти Коледжу;
 • пропозицій щодо визначення ліміту стипендіатів, нагородження здобувачів освіти;
 • стану і підсумків освітньої та методичної роботи Коледжу в цілому, аналізу діяльності структурних підрозділів (циклових комісій, бібліотеки, навчальної частини, ПДК і т. ін.);
 • звітів керівників академічних груп, стан виховної, культурно-масової та спортивної роботи в Коледжі;
 • погодження відрахування здобувачів фахової передвищої освіти за порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, академічної заборгованості, пропуски занять без поважних причин;
 • підсумки семестрових, державних іспитів, поточного контролю;
 • стану успішності та дисципліни здобувачів освіти Коледжу;
 • питання працевлаштування здобувачів освіти випускних курсів та зв'язок з ними.

Педагогічна рада за необхідності розглядає та обговорює й інші питання роботи і функціонування Коледжу.

2.3. Основними повноваженнями Педагогічної ради Коледжу є:

 • визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • ухвалення відповідно до чинного законодавства України рішень про розміщення власних надходжень закладу фахової передвищої освіти у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
 • погодження за поданням директора Коледжу рішення про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів;
 • надання згоди за поданням директора Коледжу на призначення керівників структурних підрозділів та голів циклових комісій;
 • затвердження Положення про організацію освітнього процесу, інших Положень стосовно освітньої діяльності та навчально-виховної роботи Коледжу;
 • затвердження освітніх програм профільної середньої освіти та освітньо-професійних програм підготовки фахового молодшого бакалавра;
 • затвердження зразка та порядку виготовлення власного документа про фахову передвищу освіту;
 • затвердження Правил прийому на навчання до Коледжу;
 • ухвалення рішення та/або рекомендацій з питань впровадження в освітній процес кращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами вищої та фахової передвищої освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку фахової передвищої освіти;
 • ухвалення рішень з питань вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу;
 • прийняття рішень з питань відповідальності учасників освітнього процесу за порушення академічної доброчесності;
 • прийняття рішень та/або рекомендацій з інших питань відповідно до законодавства та установчих документів Коледжу.

2.4. Педагогічна рада Коледжу має право:

 • вимагати від членів педагогічного колективу єдності підходів і дій, виконання прийнятих рішень;
 • вносити пропозиції адміністрації Коледжу щодо поліпшення діяльності закладу;
 • вносити на розгляд вищого колегіального органу громадського самоврядування Коледжу подання про відкликання директора Коледжу з підстав, передбачених законодавством, установчими документами закладу, контрактом;
 • ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Коледжу.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

3.1. План роботи Педагогічної ради Коледжу складається на навчальний рік, обговорюється на її засіданні й затверджується директором Коледжу. План роботи Педагогічної ради є складовою загального плану роботи Коледжу.

3.2. Організаційною формою роботи Педагогічної ради є засідання, які проводяться не рідше ніж 1 раз на 2 місяці. Про час і місце проведення засідання її члени інформуються секретарем завчасно, але не пізніше ніж, за 5 днів до дати проведення засідання.

У разі потреби проводяться позачергові засідання.

3.3. З обговорюваних питань Педагогічна рада приймає рішення з визначенням термінів і осіб, відповідальних за їх виконання. Рішення Педагогічної ради приймаються більшістю голосів шляхом відкритого голосування та вводяться в дію наказами директора Коледжу.

3.4. Рішення Педагогічної ради, прийняті відповідно до законодавства, є обов'язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу.

3.5. Інформація про результати виконання прийнятих Педагогічною радою рішень заслуховується на засіданнях Педагогічної, Методичної, Адміністративної рад або відповідних циклових комісій.

3.6. Кожний член Педагогічної ради зобов'язаний відвідувати засідання ради, брати активну участь у її роботі, своєчасно та якісно виконувати покладені на нього доручення.

3.7. Засідання Педагогічної ради оформлюється протоколом, який підписується Головою та Секретарем Педагогічної ради.

Протоколи засідань Педагогічної ради є документами постійного збереження.

Нумерація протоколів ведеться від початку навчального року.

3.8. Рішення Педагогічної ради можуть бути відмінені лише директором Коледжу.

IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 4.1. Всі зміни та доповнення до цього Положення вводяться в дію наказом директора Коледжу про внесення змін та доповнень або про затвердження нової редакції цього Положення.

4.2. При затвердженні нової редакції, попереднє Положення втрачає чинність.